Ri­coh WG-50 (ca. 240 eu­ro)

CHIP FOTO Magazine - - Waterdichte Camera’s -

Met de WG-50 le­vert fa­bri­kant Ri­coh een out­door-ca­me­ra die bo­ven­al goed­koop is en dat brengt wat min­pun­ten met zich mee. De ca­me­ra eve­naart de an­de­re ca­me­ra’s op prak­tisch geen elk punt. Zo heeft het 2,7 inch dis­play met 230.000 pixels een zeer la­ge re­so­lu­tie. De 5x zoom heeft al­leen een dia­frag­ma van f/3.5 bij groot­hoek. Gps of wlan hoef je ook niet te ver­wach­ten, net als vi­deo’s in uhd. Al­leen de beeld­chip is, in elk ge­val wat de af­me­tin­gen be­treft, ver­ge­lijk­baar met die van de con­cur­ren­tie: 1/2,3 inch, goed voor 15,9 me­ga­pixel. Een ech­te beeldsta­bi­li­sa­tie is er ook niet. De be­schik­ba­re di­gi­ta­le beeldsta­bi­li­sa­tie kan dat bij lan­ge na niet com­pen­se­ren.

De WG-50 haalt het qua beeld­kwa­li­teit ook niet bij de con­cur­ren­tie. Zelfs bij ISO 125 me­ten we slechts 1336 van de 1074 mo­ge­lij­ke lij­nen­pa­ren in het mid­den. Aan de ran­den be­reikt de Ri­coh bij al­le ISO-waar­des slechts waar­des van drie cij­fers, waar­bij bo­ven­dien dui­de­lijk ruis op­treedt. De ca­me­ra pro­beert ruis­vor­ming te­gen te gaan, maar dat zorgt voor min­der scher­pe de­tails - wel min­der dui­de­lijk dan bij de Cool­pix W300. De Ri­coh maakt in de burst-mo­dus tien fo­to’s/s, met een maxi­mum van 30 fo­to’s.

Wie met de ve­le be­per­kin­gen kan le­ven, heeft aan de W300 een ro­buus­te ca­me­ra die de con­cur­ren­tie in elk ge­val qua prijs ach­ter zich kan la­ten.

Veel mag je van de beeld­chip van de Ri­coh niet ver­wach­ten. Al van­af ISO 400 be­gint de beeld­ruis op te val­len. Fo­to’s sla je al­leen op als jpeg, wat de mo­ge­lijk­he­den voor het be­wer­ken ach­ter­af ver­min­dert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.