Po­la­roid OneS­tep+

Po­la­roid Ori­gi­nals heeft een nieu­we ver­sie van de Po­la­roid­ca­me­ra OneS­tep uit­ge­bracht. De­ze re­tro­ca­me­ra kun je be­die­nen via je smartpho­ne.

CHIP FOTO Magazine - - Waterdichte Camera’s -

De ma­gie van po­la­roid­ca­me­ra’s is er nog al­tijd: di­rect na het ne­men van een fo­to, komt er een pa­pier uit de gro­te be­hui­zing van de OneS­tep+, dat je het bes­te om­ge­draaid op ta­fel kunt leg­gen. Na zo’n 10 mi­nu­ten is het on­der­werp op de fo­to dui­de­lijk te her­ken­nen.

Net als bij an­de­re po­la­roid­ca­me­ra’s (ook wel instant ca­me­ra’s) is de beeld­kwa­li­teit even wen­nen: de fo­to’s zijn wat flets en het dy­na­misch be­reik is be­perkt. Hel­de­re ge­deel­tes la­ten al snel geen de­tails meer zien en don­ke­re ge­deel­tes gaan op in zwart. De zoe­ker zit aan de lin­ker­kant, waar­door de wer­ke­lij­ke uit­sne­de niet over­een­komt met de uit­sne­de die je ziet - dat is voor­al op kor­te af­stand het ge­val. Maar als je dat kunt zien als de char­me van een re­tro­ca­me­ra, zul je er veel ple­zier aan be­le­ven.

De be­hui­zing heeft een flit­ser en de scherp­te van de lens kan wor­den aan­ge­past op fo­to’s van dicht­bij of van ver­af. Ver­der is er een scha­ke­laar waar­mee je de ca­me­ra in­stelt op hel­de­re, nor­ma­le of don­ke­re licht­om­stan­dig­he­den. Aan de on­der­kant van de be­hui­zing zit de pa­pier­voor­raad. De ver­nieu­wing van de OneS­tep+ zit ach­ter de knop met het plus­te­ken: daar­mee kun je de ca­me­ra via blue­tooth ver­bin­den met de po­la­roid-app op je smartpho­ne.

Be­die­nen met je smartpho­ne

De app heeft een aan­tal ex­tra func­ties: je kunt de ca­me­ra op af­stand, uit­ge­steld of akoes­tisch een fo­to la­ten ne­men. Dat laat­ste is na­tuur­lijk leuk bij kin­der­fo­to’s en op feest­jes. Daar­naast heb je ver­schil­len­de be­lich­tings­op­ties en ook een hand­ma­ti­ge mo­dus.

De slui­ter­tijd kan van 1/125 se­con­den tot Bulb wor­den in­ge­steld. Het dia­frag­ma kan van f/12 tot f/64 en de be­lich­ting van -3 tot +3 EV laat di­rect zien wat het ef­fect van de ge­ko­zen in­stel­ling is op de hel­der­heid van de fo­to. Bo­ven­dien kun je de flit­ser min­der fel ma­ken, of juist een meer­vou­di­ge be­lich­ting ge­brui­ken.

Je kunt al­leen geen pre­view zien op je smartpho­ne, de app dient al­leen voor het be­die­nen van de ca­me­ra. Daar­om moet je ook bij de OneS­tep+ je­zelf la­ten ver­ras­sen hoe het on­der­werp er ui­t­ein­de­lijk op komt. De fa­bri­kant heeft in elk ge­val aan ie­der­een ge­dacht die zijn fo­to’s wil de­len via in­ter­net: de app ‘scant’ de ge­maak­te fo­to’s en slaat ze op in de fo­to­map van je smartpho­ne.

Het hoe­ki­ge ont­werp van de OneS­tep+ lijkt op de le­gen­da­ri­sche voor­gan­ger.

Via de app kun je in de hand­ma­ti­ge mo­dus slui­ter­tijd, dia­frag­ma, flits­sterk­te en meer­vou­di­ge be­lich­ting in­stel­len.

Een ‘Co­lor i-ty­pe film’ be­vat acht kleu­ren­fo­to’s met een wit ka­der (ca. 16 eu­ro).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.