Spe­ci­a­le adap­ters

Meer brand­punts­af­stand, meer licht

CHIP FOTO Magazine - - Objectief Adapters -

Met een adap­ter kun je ook lenzen van an­de­re fa­bri­kan­ten ge­brui­ken dan die van je ei­gen ca­me­ra. Er zijn spe­ci­a­le tus­sen­rin­gen die nog veel meer kun­nen – voor­al de zo­ge­naam­de ma­cro­rin­gen, die voor­al wor­den ge­bruikt bij het fo­to­gra­fe­ren van klei­ne de­tails. Ze die­nen om de flens te ver­gro­ten. Hoe gro­ter de af­stand tus­sen lens en sen­sor, hoe gro­ter de af­beel­dings­maat­staf en hoe kor­ter de mi­ni­ma­le scherp­stel­af­stand.

Een te­le­con­ver­ter ver­an­dert daar­en­te­gen de brand­punts­af­stand van de be­ves­tig­de lens. Door een ge­a­van­ceerd lens­ont­werp ver­an­dert het be­reik met de op­ge­ge­ven fac­tor, meest­al tus­sen 1,4 en 3. De licht­sterk­te neemt ech­ter ex­po­nen­ti­eel af met de ge­bruik­te ver­gro­ting. Een dub­be­le brand­punts­af­stand be­te­kent dus twee stops min­der licht. De ‘Speed­boos­ter’ (in het En­gels staat de ‘speed’ voor licht­sterk­te) werkt an­ders­om: de brand­punts­af­stand wordt ver­kort waar­door de licht­sterk­te toe­neemt. In de mo­del­len van Me­ta­bo­nes is ook een over­dracht van de com­mu­ni­ca­tie­pro­to­col­len ge­ïn­te­greerd –bij­voor­beeld van Ca­non EF naar de So­ny E-mount. Na­deel: bij ge­bruik van Speed­boos­ters ver­kleint de beeld­cir­kel. Dit be­te­kent dat het ge­bruik van de adap­ter zon­der vig­net­te­ring al­leen mo­ge­lijk is als de lens oor­spron­ke­lijk is ont­wor­pen voor een gro­te­re sen­sor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.