Snel­le AF en erg goe­de scherp­te

Met de EF-EOS-M-adap­ter kun je Ca­non-dslr-lenzen ge­brui­ken op Ca­non EOS M-ca­me­ra’s – in­clu­sief de au­to­fo­cus en sta­bi­li­sa­tie.

CHIP FOTO Magazine - - Objectief Adapters -

De Ca­non-adap­ter EF-EOS M komt goed uit de test en is ge­schikt voor fo­to­gra­fen die al een Ca­non-dslr heeft en naar een EOS-M-ca­me­ra wil over­stap­pen of de­ze als twee­de bo­dy wil ge­brui­ken.

Dank­zij de con­tac­ten in de adap­ter is de elek­tro­ni­sche ge­ge­vens­over­dracht ver­ze­kerd en kun je dus al­le be­lang­rij­ke func­ties voor

EF- en EF-S-lenzen op een EOS-M-ca­me­ra ge­brui­ken. In de test heb­ben we de Ca­non EF 100mm f/2.8L Ma­cro IS USM en de Sig­ma 105mm f/1.4 DG HSM (A) op de EOS M50 ge­zet via de EF-EOS M-adap­ter. Bei­de lenzen wer­den ge­mak­ke­lijk her­kend door de ca­me­ra, zo­dat bij­voor­beeld de ‘Lens aber­ra­ti­on cor­rec­ti­on’ van de M50 kon wor­den in­ge­zet. Ook de in de ma­cro­lens in­ge­bouw­de op­ti­sche beeldsta­bi­li­sa­tor werk­te pro­bleem­loos. We kon­den zelfs met een vrij lan­ge be­lich­ting van met 1/20 se­con­de en ge­ac­ti­veer­de sta­bi­li­sa­tor tril­lings­vrije fo­to’s ma­ken.

Snel­le au­to­fo­cus op de EOS M50

De au­to­fo­cus heeft ons po­si­tief ver­rast. De Du­al Pixel AF van de EOS M50 le­vert op de adap­ter snel­le scherp­stel­tij­den die op geen en­ke­le ma­nier on­der­doen voor de fa­se­de­tec­tie-AF-snel­heid via een op­ti­sche dslr-zoe­ker. In de prak­tijk­test heb­ben we met de stop­watch hoe lang de Ca­non- en de Sig­ma-lens no­dig had­den om van­af on­ein­dig scherp te stel­len op een spe­ci­fiek punt. Het re­sul­taat: de AF-tij­den op de M50 en die met fa­se­de­tec­tie-AF op de EOS 5D Mark III ver­to­nen geen sig­ni­fi­can­te ver­schil­len. De adap­ter vormt dus geen noe­mens­waar­di­ge be­per­king. Als je lie­ver hand­ma­tig scherp­stelt, kun je de MF-pea­king-func­tie van de M50 ge­brui­ken. Ran­den wor­den ge­kleurd op het scherm weer­ge­ge­ven zo­dra ze scherp zijn. Zelfs in de vi­deo­mo­dus is het vol­gen van de fo­cus geen pro­bleem. Met bei­de lenzen kun je, wan­neer ze zijn aan­ge­slo­ten op de adap­ter, de fo­cus via het tou­chs­creen vloei­end ver­schui­ven.

Tot slot nog een op­mer­king over de re­so­lu­tie: we heb­ben met bei­de ob­jec­tie­ven ach­ter el­kaar tien fo­to’s ge­maakt met au­to­fo­cus. Bei­de se­ries le­ver­den con­sis­tent een nauw­keu­ri­ge AF en al­le fo­to’s be­vat­ten veel fij­ne de­tails.

Ca­non EOS M50 met de Ca­non EF-EOS M-adap­ter en de Sig­ma 105 mm f/1.4 DG HSM (A) | 168 mm (KB) | f/2.0 | 1/1600 sec. | ISO 100

Pro­bleem­loos: De Ca­non-adap­ter EF-EOS M stelt snel en ac­cu­raat scherp, ook met ob­jec­tie­ven van an­de­re fa­bri­kan­ten, zo­als de Sig­ma 105 mm f/1.4 DG HSM (A).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.