Goed­koop, maar met be­per­kin­gen

De K&F Con­cept EOS-FX heeft geen con­tac­ten voor elek­tro­ni­sche ge­ge­vens­over­dracht. Dat heeft en­ke­le na­de­len.

CHIP FOTO Magazine - - Objectief Adapters -

Fu­ji­f­ilm-fo­to­gra­fen moe­ten ge­noe­gen ne­men met puur me­cha­ni­sche adap­ters die geen ge­ge­vens­uit­wis­se­ling bie­den tus­sen de lens en de ca­me­ra. Daar­door ont­breekt een au­to­fo­cus, even­als de over­dracht van de EXIF-ge­ge­vens. Zelfs een elek­tro­ni­sche aan­stu­ring van het dia­frag­ma valt weg. En juist dit is bij het wer­ken met Ca­non EF- en EF-S-lenzen echt een na­deel. De mees­te lenzen voor de Ca­non-vat­ting heb­ben na­me­lijk geen af­zon­der­lij­ke dia­frag­ma­ring.

Dit geldt zo­wel voor Ca­nons ori­gi­ne­le lenzen als voor lenzen van an­de­re fa­bri­kan­ten, zo­als Sig­ma en Tam­ron. Het re­sul­taat: al de­ze Ca­non-lenzen wer­ken al­leen op de adap­ter als het dia­frag­ma vol­le­dig open is.

Scherp­stel­len met fo­cus-pea­king

Ook de K & F Con­cept EOS-FX be­hoort tot de me­cha­ni­sche adap­ters voor Ca­non EF-lenzen op Fu­ji­f­ilm X-ca­me­ra’s. Hij maakt een sta­bie­le in­druk, kost slechts 27 eu­ro en is vak­kun­dig ge­pro­du­ceerd. Bin­nen lut­te­le se­con­den zijn ob­jec­tief en ca­me­ra met el­kaar ver­bon­den. Al­leen wan­neer de boel weer uit el­kaar haalt, moet je be­hoor­lijk wat kracht zet­ten om de adap­ter van de ca­me­ra te krij­gen.

Door het ont­bre­ken van con­tact­pun­ten kun je al­leen hand­ma­tig scherp­stel­len. Aan­ge­zien Fu­ji­f­ilm-ca­me­ra’s een fo­cus-pea­king-func­tie heb­ben – waar­mee op het scherm de ge­fo­cus­te de­len van een scè­ne wor­den weer­ge­ge­ven met een kleur­tje – lukt dat ge­luk­kig goed en snel. En ook het re­sul­taat mag er zijn. In de prak­tijk­test za­gen we met de Ca­non EF 100 mm f/2.8L Ma­cro IS USM op de adap­ter elk klein stof­je. Het eni­ge pro­bleem is dat het ob­jec­tief al­leen werkt met een com­pleet ge­o­pend dia­frag­ma van f/2.8. Daar­door is de scherp­te­diep­te erg klein en er is geen mo­ge­lijk­heid het dia­frag­ma voor een gro­te­re scherp­te­diep­te te slui­ten.

Daar­door kun je ei­gen­lijk al­leen fo­to’s ma­ken met be­hulp van een sta­tief. Bij uit de hand ge­scho­ten fo­to’s wordt het on­der­werp al snel wa­zig. Een ni­che-lens, bij­voor­beeld van Mey­er Op­tik Gör­litz, werkt be­ter, om­dat die wel over een ei­gen dia­frag­ma­ring be­schikt.

Zon­der de elek­tro­ni­sche ge­ge­vens­ver­bin­ding valt ook de sta­bi­li­sa­tie in ob­jec­tie­ven op de adap­ter weg. De Fu­ji­f­ilm X-H1 heeft ge­luk­kig een ge­sta­bi­li­seer­de sen­sor in de bo­dy die ook werkt met de K&F-adap­ter. De sta­bi­li­sa­tie werkt trou­wens be­ter met groot­hoek­len­zen dan met te­le­len­zen.

Fu­ji­f­ilm X-T100 met de K&F Con­cept-adap­ter EOS-FX en de Ca­non EF 100 mm f/2.8L Ma­cro IS USM | 150 mm (KB) | f/2.8 | 1/1000 sec. | ISO 400 Ge­de­tail­leerd: Ook met ge­o­pend dia­frag­ma le­vert de Ca­non 100 mm Ma­cro op de Fu­ji­f­ilm X-T100 een erg goe­de scherp­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.