Ou­de klas­sie­kers ook op de E-mount

Met de LA-EA4 van So­ny vin­den ou­de­re A-mount-lenzen hun weg naar de sys­teem­ca­me­ra’s met klein­beeld­sen­sor.

CHIP FOTO Magazine - - Objectief Adapters -

De A-mount, sinds 1985 ge­pro­du­ceerd door Ko­ni­ca Mi­nol­ta, werd in 2006 door So­ny over­ge­no­men voor de ca­me­ra’s in de Alp­ha-se­rie. Het laat­ste mo­del tot nu toe, de So­ny SLT-99 II, werd eind 2016 ge­ïn­tro­du­ceerd. Door­dat de A-vat­ting al zo’n lan­ge tra­di­tie heeft, zijn er veel lenzen die nu op klein­beeld-So­ny-dslm’s wor­den ge­bruikt met de LA-EA4-adap­ter.

Het gro­te­re ont­werp van de LA-EA4 in ver­ge­lij­king met an­de­re adap­ters maakt met­een dui­de­lijk dat hij ook meer func­ties heeft. Want be­hal­ve het hoofd­doel – het aan­slui­ten van de A-vat­ting op de E-mount – heeft de LA-EA4 een mo­tor voor het dia­frag­ma en een ei­gen meet­mo­du­le met 15 au­to­fo­cus­pun­ten. De ech­te high­light is een se­mi-trans­pa­ran­te spie­gel die een der­de van het in­val­len­de licht door­stuurt naar een AF-sen­sor. Daar­mee gaat wel wat licht ver­lo­ren, maar de adap­ter werkt voor­beel­dig met de ge­tes­te lenzen sa­men. De fo­cus­snel­heid en nauw­keu­rig­heid zijn ver­ras­send goed, bij­voor­beeld met de der­tig jaar ou­de Mi­nol­ta 28-135 mm f/4-4.5. Zo zijn pres­ta­ties mo­ge­lijk die een ni­veau be­rei­ken dat ver­ge­lijk­baar is met de pres­ta­ties van de SLT-ca­me­ra’s van de fa­bri­kant.

Au­to­fo­cus niet al­tijd per­fect

Bij een con­ti­nue au­to­fo­cus en in si­tu­a­ties met wei­nig con­trast kun­nen lenzen op de adap­ter even moe­ten zoe­ken voor­dat ze het juis­te scherp­stel­punt vin­den.

Qua func­ties schit­tert de LA-EA4 weer: naast de con­ti­nue au­to­fo­cus kun je ook kie­zen voor Sin­gle-AF en de han­di­ge ‘Di­rect Ma­nu­al Fo­cus’. Bo­ven­dien kun je voor de groot­te van het fo­cus­veld kie­zen uit ‘Wi­de’, ‘Cen­tre’ en ‘Flexi­ble Spot’.

Het al­ter­na­tief: So­ny LA-EA3

Als je lenzen met ul­tra­soon- of SAM-mo­tor op een sys­teem­ca­me­ra van So­ny wil ge­brui­ken, kun je wel de LA-EA4 ko­pen, maar er zijn twee goe­de re­de­nen om te kie­zen voor zijn fa­mi­lie­lid, de LA-EA3: hij is met 150 eu­ro een goe­de 70 eu­ro goedkoper dan zijn gro­te broer. Bo­ven­dien kun je de au­to­fo­cus van de ca­me­ra met bo­ven­ge­noem­de ob­jec­tie­ven recht­streeks ge­brui­ken. Dit be­te­kent dat je bij­voor­beeld de zeer pret­ti­ge ogen-au­to­fo­cus kunt in­zet­ten – een func­tie die ge­brui­kers van de LA-EA4 he­laas moe­ten mis­sen.

So­ny Alp­ha 7III met LA-EA4 en Mi­nol­ta 28-135 mm f/4–4.5 | 135 mm (KB) | f/5.6 | 1/400 sec. | ISO 125

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.