Wat de adap­ter niet kent ...

De MC-11 van Sig­ma is ont­wik­keld voor de ei­gen ob­jec­tie­ven, maar werkt ook met Ca­non-lenzen – met be­per­kin­gen.

CHIP FOTO Magazine - - Objectief Adapters -

In to­taal zijn 22 Sig­ma-lenzen met EF- en EF-S-vat­ting dank­zij de MC-11-adap­ter com­pa­ti­bel met sys­teem­ca­me­ra’s van So­ny. Als je daar­bij nog lenzen van an­de­re fa­bri­kan­ten en die van Ca­non zelf er­bij op­telt, dan kom je al snel aan een ge­tal met drie cij­fers. Maar let op: niet el­ke So­ny-Ca­non-com­bi­na­tie doet het zon­der pro­ble­men.

La­ten we eerst het voor de hand lig­gen­de zeg­gen: de lenzen die di­rect door de fa­bri­kant on­der­steund wor­den met de­ze adap­ter, zo­als de Sig­ma 85 mm f/1.4, wer­ken per­fect. Door de snel­le, nauw­keu­ri­ge au­to­fo­cus en de mo­ge­lijk­heid om de han­di­ge ogen-AF- en ver­vor­mings­cor­rec­tie­pro­fie­len te ge­brui­ken zou je bij­na ver­ge­ten dat je een adap­ter ge­bruikt. Uit­ste­kend!

Een fra­me op het dis­play van de dslm geeft aan in welk ge­bied con­trast- en fa­se-au­to­fo­cus be­schik­baar zijn. Han­dig: een klei­ne led aan de zij­kant van de adap­ter geeft met­een na het op­zet­ten van de lens aan of het ge­bruik­te ob­jec­tief com­pa­ti­bel is met de adap­ter. De da­ta­ba­se van de MC-11 wordt voort­du­rend uit­ge­breid. Het los ver­krijg­ba­re usb-dock brengt de in­for­ma­tie over naar het ge­heu­gen van de adap­ter.

Ge­mengd suc­ces

Op de So­ny Alp­ha 7 III met de MC-11 en Ca­non-lenzen ko­men aan­zien­lij­ke ver­schil­len aan het licht. Waar de ge­tes­te com­bi­na­ties nog steeds goed wer­ken bij het scherp­stel­len in de Sin­gle AF-mo­dus (AF-S), tre­den er vaak pro­ble­men op met de con­ti­nu-AF (AF-C).

Bij­voor­beeld met de 50 mm f/1.4 USM: na het vrij sterk ‘zwab­be­ren’ in al­le fo­cus­mo­di moet ui­t­ein­de­lijk de ca­me­ra zelfs op­nieuw wor­den op­ge­start. De Ca­non EF 70-200 mm f/4 werkt wel voor­beel­dig met de adap­ter, maar is wel een beet­je traag. De beeldsta­bi­li­sa­tor en ogen-AF blij­ven ech­ter wel be­hou­den.

Al met al le­vert de MC-11 meest­al goe­de pres­ta­ties. Maar als niet veel waar­de hecht aan de voor­de­len die de ei­gen So­ny-ob­jec­tie­ven en de mo­del­len van Sig­ma bie­den, heb je met de MC-11-adap­ter een ma­nier om op de twee­de­hands­markt van con­cur­rent Ca­non in­te­res­san­te lenzen te zoe­ken.

So­ny Alp­ha 7 III met MC-11 en Ca­non EF 70–200 mm f/4 | 200 mm (KB) | f/4 | 1/250 sec. | ISO 325Kies­keu­rig: de Sig­ma MC-11-adap­ter is ei­gen­lijk al­leen be­doeld voor Sig­ma-lenzen met Ca­non EF-mount. De au­to­fo­cus­pres­ta­ties van de adap­ter met na­ti­ve Ca­non-lenzen zijn vaak ge­mengd. Som­mi­ge mo­del­len wei­ge­ren zelfs dienst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.