De kracht van het ver­loop

Wan­neer je de­ze func­tie een­maal hebt ge­pro­beerd, wil je niet meer zon­der.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

On­der de aan­pas­singsla­gen van Pho­to­shop heeft de op­tie Ver­loop toe­wij­zen een bij­zon­de­re rol. Ni­veaus en Cur­ven zijn func­ties waar­van je pre­cies weet wan­neer en waar­om je ze ge­bruikt, maar van Ver­loop toe­wij­zen is het doel niet al­tijd even dui­de­lijk. Toch kun je hier­mee fraaie zwart-wit­re­sul­ta­ten krij­gen, of er bij­voor­beeld mooie duo­toon­fo­to’s mee ma­ken. Om je ken­nis te la­ten ma­ken met de mo­ge­lijk­he­den, con­cen­tre­ren we ons in de­ze work­shop op drie soor­ten ef­fec­ten. Pho­to­shop is een enorm uit­ge­breid pro­gram­ma dat een be­hoor­lij­ke in­werk­tijd vergt. Op het eerste ge­zicht lijkt al­les nog vrij een­vou­dig, tot je meer­de­re han­de­lin­gen in een be­paal­de volg­or­de moet uit­voe­ren om tot een spe­ci­fiek re­sul­taat te ko­men. Maar Ver­loop toe­wij­zen is ge­luk­kig een stuk een­vou­di­ger.

Pro­gram­ma: Pho­to­shop CCDoel: Zwart-wit­fo­to’s ma­ken met ver­lo­penNi­veau: Ge­mid­deld

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.