Tips voor fan­tas­ti­sche fo­to’s

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Er zijn veel din­gen die het ver­schil be­pa­len tus­sen een ge­wo­ne fo­to en een per­fec­te fo­to – denk bij­voor­beeld aan ken­nis, cre­a­ti­vi­teit en

on­der­buik­ge­voel. We la­ten je zien waar je op moet let­ten.

Heb je ook wel eens het ge­voel dat een fo­to er ‘ver­keerd’ uit ziet, zon­der dat je pre­cies kunt aan­ge­ven waar het door komt? Het ant­woord ligt dan meest­al in de po­si­tie en aan­trek­kings­kracht van de los­se ele­men­ten in het beeld. Af­han­ke­lijk van waar je iets po­si­ti­o­neert en hoe­veel ruim­te je een ele­ment geeft, gaat de fo­to er heel an­ders uit zien. Daar­om is het voor el­ke fo­to­graaf be­lang­rijk om te be­grij­pen hoe je een beeld op­bouwt. Maar een goe­de op­bouw is geen ab­so­lu­te we­ten­schap, het is eer­der een com­bi­na­tie van ken­nis, cre­a­ti­vi­teit en je ge­voel. Vind je de fo­to mooi of niet? Dat is een vraag die geen we­ten­schap­per of kun­ste­naar voor ie­mand kan be­ant­woor­den. Des­on­danks is het de moei­te waard om de gang­ba­re re­gels te ken­nen en in veel ge­val­len te ge­brui­ken – of in elk ge­val uit te pro­be­ren. Meest­al wordt de fo­to er be­ter van en als je wilt kun je de re­gels ach­ter­af al­tijd nog be­wust over­tre­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.