Goed, be­ter, Fu­ji­f­ilm

Met de term evo­lu­tie wordt een lang­za­me, on­on­der­bro­ken ont­wik­ke­ling op een be­paald ge­bied be­doeld. De Fu­ji­f­ilm X-se­rie was daar een per­fect voor­beeld van, tot nu. De X-T3 zorgt na­me­lijk eer­der voor een re­vo­lu­tie.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

De X-T3 zorgt voor een re­vo­lu­tie.

Het is niet be­paald een­vou­dig om de Fu­ji­f­ilm X-T3 in een no­ten­dop te om­schrij­ven. In eerste in­stan­tie ben je ge­neigd om het een ‘door­ont­wik­ke­ling’ van de vo­ri­ge mo­del­len te noe­men. Maar dat doet geen recht aan de bes­te APS-C-sys­teem­ca­me­ra die we tot nu toe ge­test heb­ben. Het nieuw­ste mo­del uit de X-T-se­rie opent geen nieuw hoofd­stuk voor fo­to­gra­fen, maar eer­der een nieuw boek.

Als je de voor­gan­ger al goed vond, zal de Fu­ji­f­ilm X-T3 je met­een aan­spre­ken. De Ja­pan­se fa­bri­kant heeft de feed­back van de klant na­me­lijk echt ter har­te ge­no­men. Eer­de­re kri­tiek­pun­ten, zo­als de mid­del­ma­ti­ge vi­deo­mo­di van de X-T2, zijn niet al­leen op­ge­lost, maar zelfs tot het nieu­we pa­ra­de­paard­je van de dslm ge­maakt. De res­te­ren­de over­een­kom­sten tus­sen de X-T3 en zijn voor­gan­ger zijn snel op­ge­somd: de chi­que re­tro be­hui­zing en een paar an­de­re func­ties. Maar af­ge­zien daar­van heeft Fu­ji­f­ilm zijn nieu­we sys­teem­ca­me­ra zo ra­di­caal her­ont­wik­keld dat de term ‘up­gra­de’ de waar­heid ge­weld aan­doet.

Het hart van een kam­pi­oen

La­ten we be­gin­nen met de niet-ge­sta­bi­li­seer­de beeld­sen­sor: de nieuw ont­wik­kel­de chip met zijn 26 me­ga­pixels heeft een on­ge­veer tien pro­cent ho­ge­re re­so­lu­tie dan de ou­de­re APS-C-sen­so­ren van de fa­bri­kant. Het aan­tal au­to­fo­cus-fa­se­de­tec­tie­pun­ten is ver­vier­vou­digd ten op­zich­te van de X-T2 en ver­deeld over het ge­he­le sen­sorop­per­vlak. Sa­men met de X-pro­ces­sor van de vier­de ge­ne­ra­tie en zijn vier co­res zor­gen de 425 fo­cus­pun­ten voor een zeer snel­le scherp­stel­ling en een zeer goe­de trac­king van snel be­we­gen de on­der­wer­pen.

Aan de on­mis­ken­ba­re X-Trans-ar­chi­tec­tuur van de beeld­chip is niet ge­sleu­teld: in plaats van een Bay­er-kleu­ren­fil­ter heb­ben de sen­so­ren in de Fu­ji­f­ilm X-se­rie een spe­ci­aal ont­wik­kel­de ma­trix. Die ge­ven meer groe­ne kleur­pun­ten weer in ver­ge­lij­king met de Bay­er-struc­tuur, wat dich­ter bij de vi­su­e­le waar­ne­ming van de mens komt. Daar­door oogt de kleur­weer­ga­ve zeer na­tuur­ge­trouw. Bo­ven­dien wordt door een wij­zi­ging in de rang­schik­king van de kleu­ren­pixels ook de re­so­lu­tie van de sen­sor ver­hoogd. In plaats van lij­nen met groe­ne en ro­de of groe­ne en blau­we pixels wordt na­me­lijk el­ke kleur­waar­de in el­ke lijn weer­ge­ge­ven. Ro­de en blau­we lij­nen­pa­ren wor­den dus fij­ner weer­ge­ge­ven.

Daar komt nog bij dat de vier­de ge­ne­ra­tie CMOS-chip ge­bruik maakt van backsi­de il­lu­mi­na­ti­on (BSI), wat voor het eerst is in een Fu­ji­f­ilm-ca­me­ra. De­ze be­lich­ting via de ach­ter­kant van de sen­sor heeft voor­de­len ten op­zich­te van con­ven­ti­o­ne­le CMOS-sen­so­ren. Een tra­di­ti­o­ne­le sen­sor werkt ver­ge­lijk­baar met het oog, waar­bij het licht via de lens naar bin­nen komt en ui­t­ein­de­lijk op de sen­sor valt na­dat het di­ver­se fil­ter­la­gen is ge­pas­seerd. Maar door­dat het licht door meer­de­re la­gen moet rei­zen, valt er ook licht af voor­dat het de sen­sor be­reikt. In het ge­val van BSI zijn de sen­sor­laag en de fil­ter­la­gen om­ge­keerd, zo­dat het licht al­leen nog maar het kleu­ren­fil­ter pas­seert voor­dat het op de sen­sor valt. Zo gaat er veel min­der licht ver­lo­ren. Door­dat meer licht de fo­to­di­o­des raakt, hoeft het beeld­sig­naal bo­ven­dien min­der te wor­den ver­sterkt, waar­door er min­der beeld­ruis ont­staat.

Wat de tech­niek be­looft

Al de­ze hoog­stand­jes van de ont­wik­ke­laars zor­gen er­voor dat de beeld­re­sul­ta­ten van de Fu­ji­f­ilm X-T3 dui­de­lijk in de rich­ting van ful­l­fra­me­kwa­li­teit krui­pen. On­ze me­tin­gen be­ves­ti­gen dit gro­ten­deels. Op het ge­bied van re­so­lu­tie scoort de dslm on­ge­veer 2250 van de the­o­re­tisch mo­ge­lij­ke 2500 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te. Daar­mee legt de Fu­ji­f­ilm X-T3 be­slag op plaats 2 van al­le ca­me­ra’s die ooit in ons test­la­bo­ra­to­ri­um zijn door­ge­licht. De nieu­we sys­teem­ca­me­ra hoeft al­leen de Lei­ca M met zwart-wit­sen­sor voor zich te dul­den. Maar het wordt nog be­ter: de­ze re­cord­re­so­lu­tie houdt de dslm tot en met ISO 400 vast. En zelfs met ho­ge­re ge­voe­lig­heids­waar­den tot en met ISO 12.800 ver­min­dert de re­so­lu­tie slechts tot tach­tig pro­cent van de the­o­re­tisch mo­ge­lij­ke maxi­mum­waar­de. Kort­om, de Fu­ji­f­ilm X-T3 is scherp, scherp en nog eens scherp in el­ke op­na­me­si­tu­a­tie. Pe­tje af voor de­ze uit­ste­ken­de pres­ta­tie!

Wat de weer­ga­ve van de fij­ne de­tails be­treft staat de X-T3 op ge­lij­ke hoog­te met de al goe­de voor­gan­ger. Af­wij­kin­gen in zo­wel po­si­tie­ve als ne­ga­tie­ve zin kun­nen al­leen in frac­ties van pro­cen­ten wor­den ge­me­ten, maar zijn nooit echt merk­baar in de op­na­men. Het­zelf­de geldt voor de ruis. Dat is ver­ras­send, om­dat we op dit ge­bied door de BSI-me­tho­de iets meer had­den ver­wacht van de X-T3. Om mis­ver­stan­den te voor­ko­men moe­ten we hier ech­ter bij ver­mel­den dat de fo­to’s van de X-T3 tot en met ISO 6400 geen en­ke­le re­den tot kla­gen ge­ven. Pas van­af ISO 12.800 wordt de ruis sto­rend zicht­baar en be­ïn­vloedt het de kwa­li­teit van de op­na­mes waar­neem­baar.

Beeld­kwa­li­teit is pas het be­gin

Nu moet je niet den­ken dat de Fu­ji­f­ilm X-T3 zijn kruit al bij de beeld­kwa­li­teit heeft ver­scho­ten. De sys­teem­ca­me­ra komt na­me­lijk ook op het ge­bied van de uit­rus­ting met prach­tig vuur­werk. Het draai- en kan­tel­ba­re 3-inch dis­play aan de ach­ter­zij­de heeft maar 1,04 mil­joen pixels, maar re­a­geert nu op je vin­ger.

Via de aan­raak­be­die­ning kun je zo­wel in fo­to- als vi­deo­mo­dus scherp­stel­len. Ook in het vrij toe­wijs­ba­re snel­me­nu kun je de be­lang­rijk­ste op­na­me-in­stel­lin­gen snel en ge­mak­ke­lijk op het dis­play wij­zi­gen met be­hulp van je vin­ger. De aan­raak­func­tie is daar­en­te­gen niet be­schik­baar in het

veel uit­ge­brei­de­re, enigs­zins on­o­ver­zich­te­lij­ke hoofd­me­nu. Daar­voor moet je zo­als ge­brui­ke­lijk het be­die­nings­kruis of de fo­cusjoy­stick ge­brui­ken.

Ook nieuw: de elek­tro­ni­sche zoe­ker heeft een aan­zien­lijk ho­ge­re re­so­lu­tie. De on­ge­veer 3,7 mil­joen pixels le­ve­ren een merk­baar dui­de­lij­ker en al­tijd flik­ker­vrij beeld op. Zelfs bij twin­tig fo­to’s per se­con­de in se­rie met een elek­tro­ni­sche en even­tu­eel stille slui­ter geeft de zoe­ker een on­on­der­bro­ken beeld weer – de pres­ta­ties van de X-T3 op dit ge­bied zijn echt in­druk­wek­kend. In the­o­rie zijn er ook der­tig beel­den per se­con­de mo­ge­lijk, maar al­leen met be­per­kin­gen. Maar daar­over la­ter meer. De burst­mo­dus is gul, met on­ge­veer 80 jpegs of 35 raw-fo­to’s ach­ter el­kaar. Dat is ruim vol­doen­de voor de mees­te op­na­me­si­tu­a­ties. De ver­plich­te rust­pau­ze die wordt ge­no­men wan­neer de ca­che vol­loopt is dan niet zo be­lang­rijk, om­dat bei­de sd-kaarts­leu­ven dank­zij de UHS II-stan­daard het in­ter­ne ge­heu­gen in een oog­wenk heb­ben ge­leegd.

On­danks zijn iden­tie­ke ac­cu­ca­pa­ci­teit over­treft de Fu­ji­f­ilm X-T3 zijn voor­gan­ger ook qua loop­tijd: in de ge­stan­daar­di­seer­de test maakt hij der­tig pro­cent meer fo­to’s, of­wel on­ge­veer 550 fo­to’s per la­ding. De dslm com­mu­ni­ceert ver­der draad­loos via blue­tooth of wi­fi, en met een usb-c-ka­bel laadt je de ca­me­ra op ter­wijl je hem ge­bruikt. De in to­taal zes­tien film­si­mu­la­tie­mo­di en an­de­re cre­a­tie­ve fil­ter­ef­fec­ten no­di­gen daar­naast ze­ker uit tot ex­pe­ri­men­te­ren.

Pro­fes­si­o­neel ni­veau

Als­of de­ze pres­ta­ties op het ge­bied van stil­staand beeld niet ge­noeg zijn, le­vert de Fu­ji­f­ilm X-T3 ook op het ge­bied van vi­deo pro­fes­si­o­ne­le pres­ta­ties. Hij is zelfs een ge­duch­te con­cur­rent voor de Mi­cro-FourThirds-ca­me­ra’s van Pa­naso­nic. Op­na­men in het ‘ech­te’ DCI 4K, dus met 4096 x 2160 pixels of UHD-re­so­lu­tie, maakt hij met maxi­maal 60 fra­mes per se­con­de. Full-HD voor vloei­en­de slow­mo­ti­on neemt hij op met 120 fps. Voor de co­de­ring zijn zo­wel het be­proef­de H.264-al­go­rit­me als de ver­be­ter­de, meer ge­com­pri­meer­de H.265-co­dec be­schik­baar. Als je op­neemt met een ex­ter­ne hd­mi-re­cor­der, kan je ge­nie­ten van 4:2:2-pixel­uit­le­zing bij 10 bit kleur­diep­te.

Ge­ge­vens­snel­he­den tot 500 MBit per se­con­de, All-In­tra­f­ra­me-com­pres­sie voor nog meer kwa­li­teit, even­als het vlak­ke F-Log en het DR400%-beeld­pro­fiel voor meer dy­na­mie­kom­vang zijn voor­ge­ïn­stal­leerd. Bij een vol­gen­de up­da­te moet dit nog wor­den aan­ge­vuld met Hy­brid Log Gam­ma, een

ge­stan­daar­di­seerd kleu­ren­pro­fiel, en de mo­ge­lijk­heid om film­si­mu­la­tie en F-log-ma­te­ri­aal te­ge­lij­ker­tijd uit te voe­ren. De pro­fes­si­o­na­li­teit wordt nog eens ex­tra on­der­streept met een 3,5mm-aan­slui­ting voor hoofd­te­le­foons (een pri­meur in een ca­me­ra uit de X-se­rie) en mi­cro­foon-in­gang, twee keer zo­veel op­na­me­tijd bij al­le re­so­lu­ties ver­ge­le­ken met zijn voor­gan­ger en een Ti­me­co­de-func­tie met een poort voor het syn­chro­ni­se­ren van meer­de­re re­cor­ders. Hier gaat het film­hart wel snel­ler van klop­pen!

Jam­mer van de crop­fac­tor

Maar zo­wel bij het fo­to­gra­fe­ren als bij het fo­to­gra­fe­ren met ho­ge­re fra­me­snel­he­den komt er iets om de hoek kij­ken dat te­ge­lij­ker­tijd een vloek en een ze­gen kan zijn: de crop­fac­tor. Naast de reeds be­staan­de APS-C-crop­fac­tor van 1,5 komt daar bij het fo­to­gra­fe­ren met elek­tro­ni­sche slui­ter bij meer dan twin­tig beel­den per se­con­de een ex­tra uit­sne­de van fac­tor 1,25 bij. Film je in UHD- of 4K-re­so­lu­tie met vijf­tig of meer fra­mes per se­con­de, dan wordt dat zelfs fac­tor 1,3. Dit kan in veel op­na­me­si­tu­a­ties in het te­le­be­reik nog wel nut­tig zijn, om­dat on­der­wer­pen ver­af zo wat dich­ter­bij ko­men. Maar voor­al in het groot­hoek­be­reik merk je de crop­fac­tor wel en heb je ter com­pen­sa­ties echt een groot­hoek­lens met een kor­te brand­punts­af­stand no­dig. Met na­me fil­mers die met de X-T3 vi­deo-logs wil­len draai­en, is een groot­hoek­lens met een brand­punts­af­stand van min­der dan 18 mil­li­me­ter ten zeer­ste aan te be­ve­len.

Fu­ji­f­ilm X-T3 met Fu­ji­non 18–55 mm f/2.8–4 | 28 mm (KB) | f/8 |1/350 sec. | ISO 320 Dy­na­misch: De Fu­ji­f­ilm X-T3 kan ook sco­ren op het ge­bied van dy­na­mie­kom­vang – ei­gen­lijk het pa­ra­de­paard­je van ful­l­fra­me­sen­so­ren. Scha­du­wen en hoog­lich­ten blij­ven zelfs in moei­lij­ke si­tu­a­ties nog pret­tig de­tail­rijk.

Fu­ji­f­ilm X-T3 met Fu­ji­non 18–55 mm f/2.8–4 | 55 mm (KB) | f/5.6 | 1/350 sec. | ISO 320Ver­liefd op de­tails: De X-T3 geeft fij­ne tex­tu­ren voor­al bij la­ge ISO-waar­den zeer ge­de­tail­leerd en in ho­ge re­so­lu­tie weer. Bij ISO-waar­den bo­ven de 6400 ne­men die waar­den ech­ter wel af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.