De ide­a­le fo­to­rug­tas voor een dag­je fo­to­gra­fe­ren

We gaan op zoek naar de ‚day­pack‘ die ide­aal is voor je ca­me­ra en ac­ces­soi­res, en te­ge­lij­ker­tijd voor je per­soon­lij­ke spul­len. We tes­ten ze­ven mo­del­len tus­sen 70 en 300 eu­ro, met een ver­ras­send re­sul­taat: de num­mers 1 en 2 kos­ten al­le­bei rond 100 eu­ro.

CHIP FOTO Magazine - - Test: Rugtassen -

Voor een spon­taan fo­to­tocht­je heb je door­gaans geen gro­te rug­zak no­dig. Een ca­me­ra met maxi­maal twee ob­jec­tie­ven is meest­al wel ge­noeg. Ver­der een paar ge­heu­gen­kaart­jes, mis­schien een klein reis­sta­tief­je en wat schoon­maak­spul­len voor het ge­val er stof of re­gen­drup­pels op de lens te­recht­ko­men. Zo­ge­he­ten day­packs zijn in dat ge­val ide­aal. In te­gen­stel­ling tot klas­sie­ke fo­to­rug­zak­ken, die van bo­ven tot on­der vol zit­ten met vak­jes en kus­sen­tjes voor je ap­pa­ra­tuur, be­staan day­packs uit twee ge­deel­tes. De ca­me­ra­uit­rus­ting zit in het on­der­ste ge­deel­te, om­dat die over het al­ge­meen het zwaarst is en je het zwaar­te­punt van de rug­zak het lief­ste zo laag mo­ge­lijk wilt heb­ben – op heup­hoog­te. Het bo­ven­ste ge­deel­te kun je los van het on­der­ste ge­brui­ken. Daar heb je ruim­te voor eten, een kaart of een reis­gids, kle­ding en wat al niet meer. Lich­te jas­sen kun je ook vaak aan de bui­ten­kant van de day­pack vast­ma­ken, zo­dat je aan de bin­nen­kant ruim­te over­houdt.

Flexi­be­le rug­zak­ken zijn een pré

In on­ze test let­ten we ex­tra goed op de flexi­bi­li­teit. Som­mi­ge fa­bri­kan­ten bie­den bij­voor­beeld de mo­ge­lijk­heid om het ca­me­ra­ge­deel­te in zijn ge­heel te ver­wij­de­ren, zon­der dat de ver­de­ling van al­le vak­jes met kus­sen­tjes ver­lo­ren gaat. Bo­ven­dien zijn er pun­ten te ver­die­nen voor bruik­ba­re draag­rie­men voor om de heup of om de borst. Ook ver­stel­riem­pjes bo­ven op de schou­ders zijn han­dig wan­neer de rug­zak zwaar be­la­den is. Daar­mee kun je de last dich­ter naar je schou­ders trek­ken, wat tij­dens klim­men een stuk aan­ge­na­mer is.

Op de vol­gen­de pa­gi­na‘s heb­ben we ze­ven fo­to­rug­zak­ken ge­test op uit­rus­ting, draag­com­fort en be­scher­ming.

We let­ten on­der meer op de dik­te van de kus­sen­tjes. Daar zit­ten be­hoor­lijk gro­te ver­schil­len in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.