Zo werkt de slui­ter van de ca­me­ra

Mecha­nisch of elek­tro­nisch? Wij leg­gen de be­lang­rijk­ste ver­schil­len uit.

CHIP FOTO Magazine - - Sluitertij­d -

De mees­te spie­gel­re­flex­ca­me­ra’s heb­ben een me­cha­ni­sche slui­ter, be­staan­de uit twee slui­ter­gor­dij­nen. Aan het be­gin van de be­lich­ting gaat het eerste gor­dijn open, na de in­ge­stel­de tijd daalt het twee­de gor­dijn om de be­lich­ting te stop­pen. Kor­te sluitertij­den tot maxi­maal 1/8000 se­con­de pro­du­ceert de ca­me­ra door bei­de gor­dij­nen on­ge­veer te­ge­lij­ker­tijd te ope­nen of te slui­ten.

Dank­zij de elek­tro­ni­sche slui­ter kun­nen veel spie­gel­lo­ze ca­me­ra’s ul­tra­kor­te sluitertij­den ha­len tot 1/32.000 se­con­den. Er is geen gor­dijn meer dat hoeft te be­we­gen; de sen­sor wordt ge­woon re­gel voor re­gel uit­ge­le­zen. Een van de voor­de­len is dat je vol­le­dig stil kunt wer­ken. Maar er zijn ook en­ke­le na­de­len, zo­als het ‘rol­ling shut­ter’-fe­no­meen. Daar­door wor­den bij­voor­beeld de ro­tor­bla­den van een he­li­kop­ter wel scherp vast­ge­legd, maar ze ogen enigs­zins ver­vormd, om­dat het re­gel voor re­gel uit­le­zen wat lan­ger duurt dan de be­lich­tings­tijd. Ook bij kunst­licht kan het, af­han­ke­lijk van de fre­quen­tie van de licht­bron en de in­ge­stel­de be­lich­tings­tijd, lei­den tot streep­vor­ming.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.