Hoe zat het ook al­weer met ... Ca­sio?

Zeg je Ca­sio, dan be­doel je een re­ken­ma­chi­ne of een hor­lo­ge. Dat geldt in elk ge­val voor veel men­sen. Maar er was een tijd dat je mis­schien een di­gi­ta­le camera be­doel­de ...

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Er was een tijd dat Ca­sio di­gi­ta­le camera’s maak­te.

Oja, Exi­lim heet­te de se­rie di­gi­ta­le camera’s van Ca­sio. Hoe kon­den we dat ver­ge­ten? Zo was er de elf jaar ou­de brid­ge-camera EX-F1, die met een burst-mo­dus van 60 fo­to’s/s in vol­le­di­ge re­so­lu­tie en vi­deo-op­na­me met 1200 fps de maat­staf voor snel­heid be­paal­de. En van een licht­sterk­te van f/2.8 bij om­ge­re­kend 28-300 mm (zo­als bij de reis­zoom EX-100), heb­ben we daar­na ook nooit meer ge­hoord. Met zul­ke uit­ste­ken­de en unie­ke ken­mer­ken is het ver­won­der­lijk dat Ca­sio zijn ca­me­ra­tak in april 2018 of­fi­ci­eel stop­te.

Wat wa­ren de exac­te re­de­nen? Kort ge­zegd zorg­de de groot­ste con­cur­rent van de ca­me­ra­bran­che er­voor dat Ca­sio zich te­rug­trok: de smartpho­ne. De Exi­lim-camera’s vond je al­leen tus­sen de com­pact­ca­me­ra’s. En juist die tak is door de ont­wik­ke­ling van smartpho­nes het zwaarst ge­trof­fen. Voor ech­te hob­by­fo­to­gra­fen ver­vangt de smartpho­ne de con­ven­ti­o­ne­le camera nog niet he­le­maal. Maar voor veel po­ten­ti­ë­le ko­pers is het be­lang­rijk­ste dat ze iets heb­ben waar­mee ze über­haupt fo­to’s kun­nen ma­ken. En om­dat ie­der­een te­gen­woor­dig al­tijd een re­la­tief krach­ti­ge smartpho­ne bij zich heeft, zijn com­pact­ca­me­ra’s voor veel men­sen over­bo­dig ge­wor­den.

Zo kwam het dat Ca­sio aan het be­gin van 2018 een ver­lies van 500 mil­joen yen be­kend­maak­te, om­ge­re­kend zo’n 4 mil­joen eu­ro. En Ca­sio zag ook geen groei­mo­ge­lijk­he­den meer, zo­dat de con­se­quen­tie was dat de fa­bri­kant zich uit de ca­me­ra­markt te­rug­trok.

Dat was na­tuur­lijk niet echt een ver­ras­sing. De laat­ste camera ver­scheen hier na­me­lijk in 2016. In Ja­pan pro­beer­de Ca­sio het nog met ni­che mo­del­len zo­als de Exi­lim SA10 – een camera die je golfs­wing ana­ly­seer­de. Waan­zin? Ab­so­luut. En ui­ter­aard geen groot suc­ces. Te­gen­woor­dig richt het be­drijf zich voor­al op cal­cu­la­tors en hor­lo­ges. Maar mis­schien komt Ca­sio nog een keer te­rug met een nieu­we Exi­lim camera? Het liefst sa­men met een nieu­we syn­the­si­zer!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.