Tri­pod voor je smartpho­ne of ac­ti­on­cam Bres­ser Mi­ni-Flex Tri­pod

CHIP FOTO Magazine - - Preview -

De Bres­ser Mi­ni-Flex Tri­pod is een tri­pod voor smartpho­ne of ac­ti­on­cam. Het sta­tief­je maakt het ma­ken van adem­be­ne­men­de smartpho­ne­fo­to’s van­uit spec­ta­cu­lai­re per­spec­tie­ven op on­ge­wo­ne plaat­sen erg ge­mak­ke­lijk. Dit buig­sta­tief geeft je flexi­bi­li­teit om de per­fec­te fo­to te ma­ken. Door het com­pac­te ont­werp kun je het sta­tief­je overal mee naar­toe ne­men. Het sta­tief heeft een bal­hoofd met een 1/4” schroef en er wordt een adap­ter voor smartpho­nes mee­ge­le­verd. De­ze adap­ter heeft een ope­ning van maxi­maal 85mm. Daar­naast is dit sta­tief ge­schikt voor ac­ti­on­cams.

Het bal­hoofd kan 360 gra­den wor­den ge­draaid en de po­ten zijn erg flexi­bel. Zo kun­nen de po­ten ge­bo­gen of ge­vouwd wor­den voor al­ler­lei op­per­vlak­ken, hoe­ken en an­de­re si­tu­a­ties. Elk sta­tief­poot­je is voor­zien van een 1/4” schroef. Door het be­scherm­do­p­je te ver­wij­de­ren, is de­ze schroef te ge­brui­ken voor het plaat­sen van lich­te ac­ces­soi­res zo­als een klein LED-lamp­je. Er wordt een Blue­tooth Re­mo­te Shut­ter af­stands­be­die­ning mee­ge­le­verd. De mi­ni blue­tooth af­stands­be­die­ning is ge­schikt voor iOS en An­droid en een­vou­dig in ge­bruik. Je hoeft geen app te in­stal­le­ren en hij werkt di­rect via blue­tooth. Ide­aal voor het ma­ken van de per­fec­te sel­fie of voor het ma­ken van een ti­me-lap­se.

www.fo­lux.nl Prijs: € 24,95

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.