Hoe­veel stops moet je gaan?

Hoe ver moet je ei­gen­lijk on­der- of over­lich­ten om het vol­le­di­ge dy­na­misch be­reik te pak­ken te krij­gen? Als je dat wilt we­ten moet je de hel­der­ste en don­ker­ste ge­deel­tes zelf me­ten.

CHIP FOTO Magazine - - Contrast -

De ca­me­ra helpt je al be­hoor­lijk om het dy­na­misch be­reik van een on­der­werp te be­pa­len, maar hoe ver je voor het dy­na­misch be­reik van een on­der­werp moet gaan is wat las­ti­ger. Je kunt het his­to­gram ge­brui­ken om er­ach­ter te ko­men of een on­der­werp over- of on­der­be­licht is, maar hoe ver je moet on­der- of over­be­lich­ten om ui­t­ein­de­lijk het he­le dy­na­misch be­reik op de fo­to te krij­gen weet je niet met­een.

Hier is ech­ter een han­dig­heid­je voor. Stel de ca­me­ra in op de dia­frag­ma­voor­keu­ze, en stel een vast dia­frag­ma en iso in. Kies voor de spot­me­ting en maak twee test­op­na­mes. Een­tje in het hel­der­ste ge­deel­te van je on­der­werp en een­tje in het don­ker­ste ge­deel­te. Check bij bei­de fo­to’s de slui­ter­tijd en ver­ge­lijk ze in de ta­bel hier­naast. El­ke ge­le balk is één stop. In on­ze voor­beeld­fo­to’s gaan we van 1/15 s naar 1/500 s. Dit is dus in to­taal vijf stops. op el­kaar ge­zet moe­ten wor­den. Daar­om is de­ze ma­nier voor­al ge­schikt voor stil­staan­de on­der­wer­pen. Let op! Je moet al­leen de slui­ter­tijd aan­pas­sen om de fo­to over- of on­der te be­lich­ten. Het dia­frag­ma moet je ver­der met rust la­ten, om­dat je an­ders een ver­schil in scherp­te­diep­te krijgt.

Be­perk je tot het no­di­ge

Het klinkt als veel werk, maar vaak is het he­le­maal niet no­dig om het vol­le­di­ge dy­na­misch be­reik in een fo­to te la­ten zien. Bij een por­tret­fo­to hoef je ei­gen­lijk al­leen er­voor te zor­gen dat het ge­zicht de juis­te be­lich­ting en het ge­wens­te dy­na­misch be­reik heeft. Bij de ach­ter­grond is dat vaak wat min­der be­lang­rijk. Soms is het zelfs han­dig om het dy­na­misch be­reik ex­pres te re­du­ce­ren, zo­als bij een sil­hou­et­fo­to. Met een krach­ti­ge po­se en de juis­te com­po­si­tie trek je daar­bij ze­ker de aan­dacht!

Slui­ter­tijd van de scha­duw­par­tij­en 1/15 sec.

Slui­ter­tijd van de lucht 1/500 sec.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.