Met de­ze pro­jec­ten ver­breed je je kijk op ma­cro­fo­to­gra­fie.

Op ma­cro­fo­to’s wor­den zelfs de klein­ste bloem­blaad­jes prach­tig zicht­baar. Op de vol­gen­de pa­gi­na’s la­ten we je daar­om in­te­res­san­te en leu­ke fo­t­o­p­ro­jec­ten zien die je zelf ook wilt pro­be­ren!

CHIP FOTO Magazine - - INHOUD -

Een fo­to­graaf zei ooit: “Al­les ziet er goed uit op ma­cro’s.” En daar heeft hij wel een punt. Ma­cro­fo­to’s heb­ben een wow-ef­fect. Ze to­nen de­tails en struc­tu­ren die we met ons blo­te oog nau­we­lijks kun­nen waar­ne­men. Bij­voor­beeld het bin­nen­ste van een bloem, de ogen van een wesp of de struc­tuur die ont­staat wan­neer een drup­pel het wa­ter raakt. Het lijkt mis­schien moei­lijk, maar ma­cro­fo­to­gra­fie is voor ie­der­een weg­ge­legd. Zelfs de on­er­va­ren fo­to­graaf kan er­mee aan de slag. Het eni­ge wat je no­dig hebt is een ca­me­ra en een ma­cro­lens.

Het mooie van ma­cro­fo­to­gra­fie is ook dat je het op bij­na ie­der voor­werp wel kunt toe­pas­sen. We ken­nen na­tuur­lijk al­le­maal de na­tuur­fo­to’s die van dicht­bij wor­den vast­ge­legd. Maar denk ook eens aan sie­ra­den, mun­ten, schel­pen, fos­sie­len, steen­tjes, speel­goed­fi­gu­ren, lu­ci­fers en nog veel meer. Ma­cro­fo­to­gra­fie wordt wer­ke­lijk nooit saai!

Veel kleur­rij­ke fo­t­o­p­ro­jec­ten

Om je ken­nis te te la­ten ma­ken met ma­cro­fo­to­gra­fie heb­ben we de­ze maand een aan­tal fo­t­o­p­ro­jec­ten sa­men­ge­steld die je mak­ke­lijk thuis kunt pro­be­ren na te ma­ken. Daar­naast laat pro­fes­si­o­neel fo­to­graaf Ra­do­mir Jak­ubow­ski twee on­ge­brui­ke­lij­ke be­na­de­rin­gen van ma­cro zien: hij neemt je mee met het fo­to­gra­fe­ren van bloe­men met een te­le­lens. En hij toont hoe je meer­de­re cre­a­tie­ve be­lich­tin­gen kunt ge­brui­ken bij ma­cro­fo­to­gra­fie. Veel ple­zier met le­zen en fo­to­gra­fe­ren!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.