Is dit het be­taal­ba­re al­ter­na­tief voor de So­ny FE 70-200mm f/2.8 GM OSS?

Met de 70-180mm f/2.8 Di III VXD heeft Tam­ron een be­taal­baar al­ter­na­tief ont­wik­keld voor de 1000 eu­ro duur­de­re So­ny FE 70-200mm f/2.8 GM OSS.

CHIP FOTO Magazine - - INHOUD -

Als je voor je ful­l­fra­me sys­teem­ca­me­ra van So­ny een licht­ster­ke zoom­lens wilt aan­schaf­fen, moest je tot voor kort een be­drag van maar liefst 2500 eu­ro neer­tel­len. Zo­veel kost de So­ny FE 70-200mm f/2.8 GM OSS na­me­lijk. Het is on­ge­twij­feld een uit­ste­kend ob­jec­tief, maar veel hob­by­fo­to­gra­fen zul­len zich wel eerst ach­ter de oren krab­ben of ze be­reid zijn om zo‘n be­drag uit te ge­ven voor een lens. Pre­cies voor de­ze doel­groep heeft Tam­ron nu een heel aar­di­ge en be­dui­dend goed­ko­pe­re op­los­sing.

Ge­richt op de es­sen­tie

Hoe is het mo­ge­lijk dat de Tam­ron 70-180mm f/2.8 Di III VXD met een con­ti­nu ho­ge licht­sterk­te maar liefst zo‘n 1000 eu­ro goed­ko­per is? Dat kan door­dat de fa­bri­kant zich heeft ge­richt op de be­lang­rijk­ste ba­sis­func­ties en op een be­perk­te wer­king. Al bij het uit­pak­ken merk je dat de Tam­ron 70-180mm f/2.8

Di III VXD com­pac­ter en lich­ter is dan het pro­fes­si­o­ne­le zoom­ob­jec­tief van So­ny. De Tam­ron is in to­taal vijf cen­ti­me­ter kor­ter en weegt 810 gram. Dat is bij­na de helft van de 1480 gram van So­ny‘s ob­jec­tief. Daar zijn ver­schil­len­de re­de­nen voor. Ten eer­ste is het brand­punts­be­reik van de Tam­ron met een maxi­mum van 180 cen­ti­me­ter op de ful­l­fra­me-sen­sor iets kor­ter. Ten twee­de heeft Tam­ron geen op­ti­sche beeldsta­bi­li­sa­tie – daar­voor ben je dus af­han­ke­lijk van de sta­bi­li­sa­tie van de ca­me­ra.

Bij wei­nig licht biedt het ob­jec­tief een ho­ge licht­sterk­te van f/2.8 over het he­le zoom­be­reik. Daar­door is het mo­ge­lijk om in de sche­me­ring iets lan­ger van­uit de hand te fo­to­gra­fe­ren dan met lang­za­me­re te­le­zooms. Toch be­reikt dit ob­jec­tief zijn gren­zen snel­ler dan de duur­de­re en ge­sta­bi­li­seer­de So­ny-lens. Dus wan­neer je bij­voor­beeld een trou­we­rij wilt vast­leg­gen en van­we­ge de af­stand tot het bruids­paar af­han­ke­lijk bent van een te­le­zoom, dan ben je be­ter af met het So­ny-ob­jec­tief.

Maar als je maar zel­den met ex­tre­me licht­om­stan­dig­he­den fo­to­gra­feert, dan is de Tam­ron een uit­ste­kend al­ter­na­tief.

Tam­ron heeft bij de be­die­ning ge­ko­zen voor een gro­te zoom­ring, een klei­ne­re scherp­stel­ring en een ver­gren­del­scha­ke­laar, zo­dat het ob­jec­tief tij­dens ver­voer niet per on­ge­luk uit­schuift. Het ob­jec­tief heeft daar­en­te­gen geen fo­cus­scha­ke­laar om tus­sen au­to­ma­tisch en hand­ma­tig scherp­stel­len te wis­se­len.

Ogen-AF wordt on­der­steund

Por­tret­fo­to­gra­fen zul­len blij zijn met de com­pa­ti­bi­li­teit met So­ny‘s ogen-AF. In de

prak­tijk doet de­ze func­tie het sa­men met de con­ti­nue au­to­fo­cus (AF-C) erg goed. Tam­ron ge­bruikt in het 70-180mm-ob­jec­tief een nieu­we VXD au­to­fo­cus (Voi­ce-coil eX­tre­me-tor­que Dri­ve). Dit is een li­ne­ai­re fo­cus­mo­tor met een zeer ge­lijk­ma­ti­ge scherp­stel­snel­heid, die daar­door ook ge­schikt is voor vi­deo-op­na­mes. Het wis­se­len tus­sen on­der­wer­pen dicht­bij en ver­af gaat bij goed licht echt snel. Bij kunst­licht duurt het wat lan­ger. In on­ze test werk­te de au­to­fo­cus in al­le ge­val­len zeer nauw­keu­rig, en dat over het he­le zoom­be­reik.

Voor­de­len van dia­frag­mast­ops

Dan de vraag hoe de Tam­ron in het test­lab pres­teert. In ver­ge­lij­king met de duur­de­re So­ny is er een dui­de­lijk ver­schil te zien. Als je werkt met een dia­frag­ma van f/2.8, pres­teert de So­ny dui­de­lijk be­ter. Na twee stops le­vert de Tam­ron ech­ter een be­te­re scherp­te in de hoe­ken. Een voorbeeld: bij 70 mm haalt de Tam­ron bij f/2.8 tot 2247 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te (lp/bh) in het mid­den van het beeld, wat over­een­komt met 79 pro­cent van de maxi­maal mo­ge­lij­ke re­so­lu­tie. So­ny haalt hier ruim 85 pro­cent. Na twee stops neemt de ge­me­ten re­so­lu­tie toe tot 2467 lp/bh, of­wel 86 pro­cent van de maxi­maal mo­ge­lij­ke re­so­lu­tie. In de hoe­ken wordt bo­ven­dien 82 pro­cent ge­haald. So­ny doet het met 77 pro­cent in de hoe­ken een stuk slech­ter.

De lens­kwa­li­teit van de Tam­ron is pri­ma. Er ont­staat prak­tisch geen ver­te­ke­ning in het beeld. Bij dia­frag­ma f/2.8 wordt de hel­der­heid wel min­der, maar dat is bij de So­ny prak­tisch in de­zelf­de ma­te het ge­val. Al­leen wat be­treft de chro­ma­ti­sche aber­ra­tie moet de Tam­ron zich ge­won­nen ge­ven, want er zijn kleur­zwe­men met een breed­te van 1,1 pixels zicht­baar.

Licht­sterk, nauw­keu­ri­ge AF, nau­we­lijks ver­vor­ming, com­pact en licht

Geen beeldsta­bi­li­sa­tie, kleur­zwe­men bij in­zoo­men, re­so­lu­tie bij f/2.8

So­ny A7R III met Tam­ron 70-180mm f/2.8 Di III VXD | 180 mm (KB) | f/4.0 | 1/640 s | ISO 100 Dank­zij de con­ti­nue licht­sterk­te kan het dia­frag­ma over het he­le zoom­be­reik tot f/2.8 wor­den ge­o­pend. Daar­door maak je mooie fo­to‘s met een on­scher­pe ach­ter­grond. Bij de­ze fo­to is een dia­frag­ma van f/4.0 al vol­doen­de, an­ders zou het scher­pe be­reik over het ge­heel te klein zijn.

So­ny A7R III |180 mm (KB) | f/5.6 | 1/640 s | ISO 100 Op 180 mm haalt de Tam­ron on­der­wer­pen van ver weg mooi scherp dicht­bij.

De Tam­ron 70-180mm on­der­steunt So­ny‘s ogen-AF en zet het fo­cus­punt zeer nauw­keu­rig in de ogen. So­ny A7R IV met Tam­ron 70-180mm f/2.8 Di III VXD | 97 mm (KB) | f/2.8 | 1/250 s | ISO 320

So­ny A7R III | 180 mm (KB) | f/4.0 | 1/400 s | ISO 100

So­ny A7R III met Tam­ron 70-180mm f/2.8 Di III VXD | 180 mm (KB) | f/4.0 | 1/1600 s | ISO 100 Als je de Tam­ron 70-180mm ge­bruikt met dia­frag­ma f/2.8, moet je re­ke­ning hou­den met vig­net­te­ring, of­te­wel een af­na­me van de hel­der­heid aan de ran­den. Het dia­frag­ma een beet­je slui­ten helpt in prin­ci­pe. Het ver­lies aan hel­der­heid blijft wel zicht­baar, zo­als de­ze fo­to met f/4.0 laat zien.

So­ny A7R III | 180 mm (KB) | f/4.0 | 1/1000 s | ISO 100 Met lan­ge brand­punts­af­stan­den kun je gro­te ruim­te­lij­ke af­stan­den veel be­ter in beeld krij­gen.

Voor de­tail­op­na­mes is de mi­ni­ma­le scherp­stel­af­stand 85 cen­ti­me­ter van de sen­sor. De au­to­fo­cus werkt erg nauw­keu­rig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.