Tam­ron 20mm f/2.8 Di III OSD

De Tam­ron 20mm f/2.8 Di III OSD voor So­ny E full-fra­me ca­me­ra's is klein, licht en is zeer flexi­bel in­zet­baar dank­zij de kor­te scherp­stel­af­stand.

CHIP FOTO Magazine - - INHOUD -

Met de 20mm f/2.8 Di III OSD le­vert Tam­ron een groot­hoek­ob­jec­tief met vas­te brand­punts­af­stand voor de ful­l­fra­me-dslm's van So­ny, die zo com­pact is dat ie ge­mak­ke­lijk in je jas­zak past. Bo­ven­dien weegt het ob­jec­tief maar 220 gram. Het bij­zon­de­re is dat het Tam­ron is ge­lukt om een klei­ne be­hui­zing met een goe­de licht­sterk­te te com­bi­ne­ren, want je kunt het dia­frag­ma ope­nen tot f/2.8. Je koopt het ob­jec­tief al voor zo'n 400 eu­ro. Ter ver­ge­lij­king: de iets gro­te­re en zwaar­de­re, maar licht­ster­ke­re So­ny FE 20mm f/1.8 G kost zo'n 1100 eu­ro, bij­na het drie­dub­be­le.

Ge­schikt om mee te fo­to­gra­fe­ren in de re­gen

Om de la­ge prijs te kun­nen re­a­li­se­ren, heeft Tam­ron een paar be­spa­rin­gen door­ge­voerd. Er is bij­voor­beeld maar één ring om in de hand­ma­ti­ge mo­dus mee scherp te stel­len. Een fo­cus­scha­ke­laar voor de keu­ze tus­sen AF en MF is even­eens weg­ge­la­ten. De­ze in­stel­ling maak je nu op de ca­me­ra zelf. Het is ook een jam­mer dat er een af­stands­schaal ont­breekt om de in­ge­stel­de scherp­stel­af­stand mak­ke­lij­ker te kun­nen con­tro­le­ren. Bij de 35mm f/2.8 Di III OSD uit de­zelf­de reeks is dit over­koom­baar, maar bij zo'n enor­me groot­hoek, die zich voor­al richt op land­schaps­fo­to­gra­fen, was het erg prak­tisch ge­weest. Aan de an­de­re kant kun je blij zijn met be­scher­ming te­gen spat­wa­ter, zo­dat het mo­ge­lijk is om de lens in lich­te re­gen te ge­brui­ken. Een af­dich­tings­ring op de me­ta­len con­nec­tor voor­komt dat er vocht in de ca­me­ra­sen­sor dringt. Ver­der is de front­lens voor­zien van een een­vou­dig te rei­ni­gen flu­or­laag.

Ver­der heeft Tam­ron een op­ti­sche beeldsta­bi­li­sa­tie ach­ter­we­ge ge­la­ten.

Dit is bij ex­tre­me groot­hoek­len­zen geen groot pro­bleem, om­dat er meer licht op de ca­me­ra­sen­sor valt dan bij­voor­beeld bij een

te­le­lens. Toch moesten we hier­door tij­dens on­ze fo­to­tour 's avonds door Keu­len de ge­voe­lig­heid tot on­ge­veer ISO 1000 ver­ho­gen als we het dia­frag­ma wil­den slui­ten tot f/5.6 voor wat meer scherp­te.

Voor de au­to­fo­cus ver­trouwt de fa­bri­kant op een OSD-mo­tor (Op­ti­mi­zed Si­lent Dri­ve). Dat werkt aan­ge­naam snel en le­vert in het test­lab goe­de meet­waar­den, maar erg stil is het niet. Ook de dia­frag­ma­la­mel­len zijn dui­de­lijk hoor­baar. We zijn wel en­thou­si­ast over de kor­te scherp­stel­af­stand van slechts elf cen­ti­me­ter van­af het sen­sor­vlak. Dat is goed voor een af­beel­dings­schaal van 1:2. Eni­ge na­deel is dat je bij elf cen­ti­me­ter zo dicht bij het on­der­werp bent, dat het ob­jec­tief zelf voor scha­duw zorgt.

Uit­ste­ken­de re­so­lu­tie in het mid­den

In het test­la­bo­ra­to­ri­um le­vert de Tam­ron 20mm bij een open dia­frag­ma en na twee stops dia­frag­me­ren een uit­ste­ken­de re­so­lu­tie in het beeld­cen­trum. Bij een vol­le­dig open dia­frag­ma van f/2.8 wordt 96 pro­cent van de maxi­maal mo­ge­lij­ke re­so­lu­tie op de meet­ca­me­ra be­reikt. Bij twee stops min­der is die waar­de nog steeds een zeer goe­de 93 pro­cent. In de hoe­ken daar­en­te­gen daalt de scherp­te aan­zien­lijk. Bij f/2.8 haalt de Tam­ron nog maar 58 pro­cent van de maxi­maal mo­ge­lij­ke re­so­lu­tie. Na twee stops dia­frag­me­ren wordt de re­so­lu­tie met 71 pro­cent iets ho­ger. De groot­hoek ver­toont een vrij dui­de­lij­ke ver­te­ke­ning van -1,2 pro­cent. Daar­naast ont­staat er een vig­net­te­ring van 1,3 stops bij f/2.8. Twee maal dia­frag­me­ren re­du­ceert dit tot 0,7 stops.

Ho­ge scherp­te in het beeld­cen­trum, af­ge­dicht, kor­te scherp­stel­af­stand

AF-mo­tor en dia­frag­ma­la­mel­len dui­de­lijk hoor­baar, ver­lies van scherp­te in de hoe­ken

”Een prach­tig groot­hoek­ob­jec­tief voor op reis, voor een la­ge prijs.“

So­ny A9 met Tam­ron 20mm f/2.8 Di III OSD | 20 mm (KB) | f/2.8 | 1/250 s | ISO 400 De Tam­ron 20mm heeft een mi­ni­ma­le scherp­stel­af­stand van maar elf cen­ti­me­ter. Dat be­te­kent dat je zo dicht bij het on­der­werp kunt ko­men dat je het raakt met de zon­ne­kap. Maar in dat ge­val neem je zelf licht weg. Daar­om zijn we voor de­ze fo­to toch een beet­je op af­stand ge­ble­ven.

In ste­de­lij­ke ge­bie­den, zo­als hier in de ou­de stad van Keu­len, komt de Tam­ron 20mm goed tot zijn recht. Af­han­ke­lijk van de hoek krijg je in dat ge­val ty­pi­sche con­ver­ge­ren­de lij­nen.

So­ny A9 | 20 mm (KB) | f/5.6 | 1/250 s | ISO 1000 De gro­te beeld­hoek van de Tam­ron 20mm no­digt uit tot ex­pe­ri­men­te­ren. Voor­al spe­len met lij­nen en vor­men leidt tot span­nen­de re­sul­ta­ten.

So­ny A9 met Tam­ron 20mm f/2.8 Di III OSD | 20 mm (KB) | f/5 | 1/400 s | ISO 800

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.