3 Licht­ef­fec­ten

Fo­to­graaf Alas­tair Camp­bell ge­bruikt re­flec­ties om zijn por­tret­ten iets ex­tra‘s te ge­ven.

CHIP FOTO Magazine - - FOTO-IDEEËN -

Re­flec­ties kun­nen ver­ve­lend zijn en je fo­to ver­pes­ten, voor­al als ze een groot deel van het be­dek­ken. Maar niet el­ke re­flec­tie is even erg. Met een beet­je con­tro­le kun je ze toe­voe­gen aan je fo­to‘s en zo ex­tra dy­na­miek toe­voe­gen. Het is niet voor niets dat er soft­wa­re be­staat, zo­als LensFla­re Stu­dio, die der­ge­lij­ke ef­fec­ten si­mu­leert.

Re­flec­ties wor­den door­gaans ver­oor­zaakt door hel­de­re licht­bron­nen. Het ef­fect kan va­ri­ë­ren, af­han­ke­lijk van de sterk­te en po­si­tie van de licht­bron. Als de licht­bron bij­zon­der sterk is (zo­als de zon), kun­nen er zelfs re­flec­ties op­tre­den wan­neer de licht­bron niet eens op de fo­to staat.

Voor de­ze fo­to is het mo­del voor twee ra­men ge­plaatst. Naast het na­tuur­lij­ke licht heeft de fo­to­graaf ook de bin­nen­ver­lich­ting aan­ge­zet om het mo­del vol­le­dig en warm te be­lich­ten.

Fu­ji­f­ilm X-T2 met XF 56mm f/1.2 R |84 mm (KB) | f/1.2 | 1/160 s | ISO 400

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.