De Lei­ca SL2 in lab en prak­tijk

ISO 100 ISO 800 ISO 3200 ISO 12.500

CHIP FOTO Magazine - - SYSTEEMCAM­ERA -

Ruis

Wat be­treft het ver­schij­nen van sto­ren­de pixels heeft de Lei­ca twee ge­zich­ten. In de 100-pro­cent­weer­ga­ve op de mo­ni­tor is er al ruis zicht­baar van­af ISO 1600. De soft­wa­re­ma­ti­ge ver­scher­ping wordt van­af ISO 6400 in­ge­zet en on­der­drukt dan zo­wel sto­ren­de pixels als fij­ne de­tails. Af­ge­drukt op A3 com­pen­seert de ho­ge re­so­lu­tie dit ef­fect vol­le­dig. Zelfs bij ISO 12.500 is de hoe­veel­heid ruis nog ac­cep­ta­bel. Be­werk je je fo­to's nog ach­ter­af, dan hoef je je geen zor­gen te ma­ken over de ISO-in­stel­ling.

Re­so­lu­tie & de­tails

Van de 3350 mo­ge­lij­ke lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te (lp/bh), haalt de Lei­ca SL2 met ISO 100 maar liefst 2773 lp/bh. Daar­mee over­treft hij de Pa­naso­nic Lu­mix S1R die een iden­tie­ke sen­sor heeft. De dslm komt pas van­af ISO 6400 on­der de grens van 2500 lp/bh. Pe­tje af voor de­ze con­stan­te pres­ta­tie. re­so­lu­tie. Maar dit leidt ook tot een aan­zien­lijk gro­te­re be­stands­groot­te.

Leer en een prak­tisch vol­le­di­ge uit­rus­ting

Ook een na­de­re blik op de da­tas­heet ont­hult dat de Lei­ca SL2 zeer ge­schikt is voor een groot aan­tal op­na­me­si­tu­a­ties. ISO 100

(in­dien no­dig ISO 50) tot ISO 50.000 zijn goed voor bij­na al­le licht­om­stan­dig­he­den. Met de me­cha­ni­sche slui­ter lig­gen de slui­ter­tij­den tus­sen de 30 mi­nu­ten en 1/8000 se­con­de, bij een kort­ste flits­tijd van 1/250 se­con­de. De ge­ruis­lo­ze elek­tro­ni­sche slui­ter le­vert daar­en­te­gen een in­druk­wek­ken­de mi­ni­ma­le slui­ter­tijd van 1/40.000 se­con­de. De mees­te con­cur­re­ren­de ca­me­ra's ha­len daar door­gaans 'maar' 1/32.000 se­con­de.

Be­we­gend beeld neemt de sys­teem­ca­me­ra op in 5K-re­so­lu­tie met maxi­maal 30 fps, in C4K met maxi­maal 60 fps en in full-hd zelfs met maxi­maal 180 fps. De Lei­ca be­schikt over vlak­ke beeld­pro­fie­len, 10 bit kleur­diep­te en aan­slui­tin­gen voor kop­te­le­foons en een ex­ter­ne mi­cro­foon. He­le­maal niets te kla­gen wat dat be­treft. Heel erg fijn!

Toch ko­men er op een ge­ge­ven mo­ment de be­per­kin­gen van de Lei­ca SL2 aan het licht. Het lijkt een beet­je als­of of de ca­me­ra niet he­le­maal con­se­quent is ont­wik­keld. Dit be­gint met de dub­be­le SD-kaarts­leuf met snel­le

UHS II-stan­daard. Heel goed, zou je den­ken, maar het pro­bleem – na­me­lijk het buf­fer­ge­heu­gen – zit diep van bin­nen ver­bor­gen. Lei­ca geeft de groot­te van het ge­heu­gen tus­sen de beeld­pro­ces­sor en de ge­heu­gen­kaar­ten aan als 4 GB, maar in de prak­tijk en

bij het fo­to­gra­fe­ren van snel­le se­ries blijkt dit wat over­dre­ven en voor­al te traag te zijn. In het test­la­bo­ra­to­ri­um le­vert de Lei­ca maar zo'n der­tig dng's in één se­rie. Dat is maar de helft van wat de fa­bri­kant aan­geeft. We zien een ver­ge­lijk­baar beeld wan­neer we jpeg's fo­to­gra­fe­ren. We me­ten slechts vijf­tig fo­to's per se­rie tot de ca­me­ra tot stil­stand komt. De pres­ta­ties van de burst-mo­dus zijn ook ge­mengd. Tot twin­tig fo­to's per se­con­de klinkt in eer­ste in­stan­tie als een pri­ma pres­ta­tie. Maar de Lei­ca SL2 haalt uit­ein­de­lijk niet het ni­veau van de So­ny A9, om­dat de con­ti­nue au­to­fo­cus op top­snel­heid niet be­schik­baar is. Zelfs als we een tand­je la­ger gaan (tien fo­to's/s) re­a­ge­ren de AF-mo­to­ren niet. Pas bij zes of drie beel­den per se­con­de past de dslm de scherp­te aan, maar ook hier zijn de re­sul­ta­ten ge­mengd. Ver­ve­len­de schok­ke­ri­ge be­we­gin­gen en in­ci­den­te­le blun­ders zor­gen er­voor dat het ge­bruik van de au­to­ma­ti­sche fo­cus geen fij­ne er­va­ring is.

Over het ge­heel ge­no­men con­sta­te­ren we dus een sterk te­kort in de ca­te­go­rie snel­heid. Voor de dui­de­lijk­heid: de Lei­ca is geen sport­ca­me­ra en ook geen con­cur­ren­tie voor de high­speed­mo­del­len van an­de­re fa­bri­kan­ten. Des­on­danks zorgt dit ge­brek er­voor dat de Lei­ca SL2 niet ver­der komt dan het mid­den­seg­ment van on­ze top­lijs­ten. De pres­ta­ties van de mo­del­len in de top 10 lig­gen sim­pel­weg te hoog.

Lei­ca SL2 met APO Sum­mi­cron SL 90mm f/2 90 mm (KB) f/8 1/1000 s ISO 400 De com­bi­na­tie van de 47-me­ga­pixel­sen­sor en de spec­ta­cu­lai­re len­zen uit de SL-se­rie le­vert adem­be­ne­men­de fo­to's met veel de­tails en een ho­ge scherp­te aan de ran­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.