Ni­kon Nik­kor Z 35 mm f/1.8 S

CHIP FOTO Magazine - - NIKON Z-LENZEN -

right2 ca. 830 eu­ro right2 Ge­wicht: 370 g

De klas­sie­ke brand­punts­af­stand van 35 mm met een wijd open dia­frag­ma van f/1.8 mag in geen en­ke­le ca­me­ra­tas ont­bre­ken. Dank­zij de com­pac­te af­me­tin­gen en het la­ge ge­wicht pak je de lens er op ie­der ge­wenst mo­ment bij. De beeld­kwa­li­teit staat bui­ten kijf: zelfs bij een vol­le­dig ge­o­pend dia­frag­ma me­ten we 2649 lijn­pa­ren per beeld­hoog­te (lp/bh) in het mid­den. Dat is de bes­te waar­de van al­le vas­te brand­punts­af­stan­den in de­ze ca­te­go­rie! Twee stops dia­frag­me­ren ver­hoogt de­ze waar­de zelfs iets tot wel 2776 lp/bh. De re­so­lu­tie aan de rand van het beeld is he­le­maal in or­de met on­ge­veer 1850 lijn­pa­ren bij een ge­o­pend dia­frag­ma en bij­na 2080 lijn­pa­ren bij f/3.5. Dit is wat we wil­len zien: geen ver­vor­min­gen te her­ken­nen in on­ze me­tin­gen. Wel zien we lich­te chro­ma­ti­sche aber­ra­ties aan de ran­den bij hoog con­trast. Ge­luk­kig kun je met ge­rich­te na­be­wer­king in pro­gram­ma‘s als Lightroom de­ze fout snel en een­vou­dig la­ten ver­dwij­nen. Gro­te scherp­te­diep­te zelfs bij open dia­frag­ma, geen ver­vor­ming her­ken­baar, com­pact & hel­der. Lich­te kleur­ran­den, in­ci­den­te­le AF-uit­glij­ders, zicht­ba­re licht­af­val bij een ge­o­pend dia­frag­ma.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.