Sa­voir vi­vre in Rhe­den

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Van 11 tot en met 14 au­gus­tus ver­an­dert Land­goed Mid­dach­ten in Rhe­den (bij Arn­hem) in een toe­vluchts­oord voor ie­der­een die iets heeft met het merk Citroën. Dan vindt het ICCCR plaats. Klinkt als een ou­de Sov­jet-deel­re­pu­bliek, maar staat voor In­ter­na­ti­o­nal Citroën Car Club Ral­ly. Eens in de vier jaar wordt het eve­ne­ment ge­or­ga­ni­seerd.

De World Mee­ting, zo­als het ook vaak wordt ge­noemd, heeft als doel zo­veel mo­ge­lijk Cit­ro­ëns, klas­siek en mo­dern, op een plaats bij el­kaar te bren­gen en daar­mee een zo breed mo­ge­lijk pu­bliek te trek­ken. Het merk heeft adel­lij­ke lief­heb­bers die met hun vrouw Frans spre­ken en hun DS Ca­brio lief­ko­zend 'Ma­de­lei­ne' noe­men, tot hob­by­is­ten die el­ke za­ter­dag in hun ou­de schuur­tje aan een Mé­ha­ri of Dy­a­ne sleu­te­len. Tij­dens de vier au­gus­tus­da­gen or­ga­ni­seert el­ke Citroën-club zijn ei­gen club­e­ve­ne­ment, zo­dat de be­zoe­ker door­dron­gen wordt van de di­ver­si­teit van het merk. De or­ga­ni­sa­tie van het ICCCR prijst zijn eve­ne­ment on­na­volg­baar aan: “Het stre­ven is een uit­ge­ba­lan­ceerd ge­heel van ben­zi­ne­dam­pen, straat­the­a­ter, li­ve-mu­ziek, (kin­der)ani­ma­tie en goed eten. Een fes­ti­val van de goe­de din­gen des le­vens.” Cha­peau. Wij we­ten waar we van 11 tot en met 14 au­gus­tus te vin­den zijn. www.icc­cr2016.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.