His­to­ric GP

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Het eer­ste week­end van sep­tem­ber is Cir­cuit Park Zand­voort in klas­sie­ke sfe­ren. Voor de vijf­de keer vindt de His­to­ric Grand Prix plaats op het le­gen­da­ri­sche cir­cuit. Het ra­ce­pro­gram­ma is een mix van be­ken­de en ‘nieu­we’ ra­ce­klas­sen, waar­on­der een klas­se voor voor­oor­log­se sport­wa­gens. Het deel­ne­mers­veld, met de gro­te mer­ken uit de ja­ren twin­tig en der­tig, be­staat on­der meer uit au­to's van Bu­gat­ti, Bent­ley, As­ton Mar­tin, Fra­zer Nash en Tal­bot.

Som­mi­ge din­gen blij­ven bij het ou­de. Het FIA Mas­ters His­to­ric For­mu­la One Cham­pi­ons­hip, voor For­mu­le 1-au­to’s uit de pe­ri­o­de 1966-1985, laat de tij­den van de Grand Prix van Ne­der­land her­le­ven. Ook niet on­aar­dig is de ra­ce van het FIA Mas­ters His­to­ric Sports Car Cham­pi­ons­hip. Vo­rig jaar de­den daar voor­na­me­lijk sports­cars aan mee die in de ja­ren 1962-1974 deel­na­men aan Le Mans. Ver­der vin­den twee his­to­ri­sche For­mu­le 3-se­ries plaats. Een van de hoog­te­pun­ten van het drie­daag­se eve­ne­ment is de rij­ders­pa­ra­de door het cen­trum van Zand­voort. Tic­kets zijn er van­af 20 eu­ro. www.his­to­ric­gp.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.