Koop­tips Chrys­ler Ne­w­port (1961-1964)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie -

De Chrys­ler Ne­w­port werd in 1961 ge­ïn­tro­du­ceerd als nieuw ba­sis­mo­del. De au­to had een klei­ne­re mo­tor en min­der luxe aan boord dan de ver­der iden­tie­ke Winds­or. Jaar­lijks on­der­ging de au­to een me­ta­mor­fo­se: de vleu­gels op de ach­ter­scher­men ver­dwe­nen in 1962, in 1963 ver­scheen een ge­heel nieuw ont­werp en voor 1964 kreeg de au­to an­de­re ach­ter­lich­ten en meer chroom. Van al­le car­ros­se­rie­va­ri­an­ten waar­in de Ne­w­port werd ge­bouwd, is de zeld­za­me Con­ver­ti­ble het meest ge­liefd.

Car­ros­se­rie De zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van de Ne­w­port is een de­ge­lij­ke con­struc­tie. Het plaat­werk is niet ge­voe­li­ger voor roest dan dat van an­de­re Ame­ri­kaan­se au­to’s uit de­zelf­de tijd. Exem­pla­ren die uit de dro­ge sta­ten van de VS ko­men, heb­ben er het min­ste last van. Zoek aan­ge­tast staal bij de dor­pels, rond de wiel­kuip­ran­den en aan de on­der­zij­de van de por­tie­ren. De vloer van de kof­fer­ruim­te, bij de aan­slui­ting met het ach­ter­pa­neel, is een be­ruch­te zwak­ke plek. Be­kijk ook de ko­ker­bal­ken vóór de ach­ter­as goed. Let bij een au­to uit een dro­ge staat op de con­di­tie van het voor­r­uit­rub­ber: Als de­ze is uit­ge­droogd, kan er re­gen­wa­ter naar bin­nen gaan lek­ken.

Tech­niek De Chrys­ler Ne­w­port werd stan­daard ge­le­verd met de 265 pk ster­ke 5,9-li­ter big block V8. Met zijn vijf maal ge­la­ger­de kruk­as is dit een de­ge­lij­ke mo­tor die bij goed on­der­houd wei­nig pro­ble­men op­le­vert. Con­tro­leer voor de ze­ker­heid

het koel­sys­teem en zoek naar spo­ren van een lek­ke kop­pak­king. Een slui­ten­de on­der­houds­his­to­rie of aan­toon­ba­re re­ke­nin­gen van een re­vi­sie zijn al­tijd wen­se­lijk. De Ne­w­port werd stan­daard ge­le­verd met een hand­ge­scha­kel­de drie­bak, een drie­traps Tor­queF­li­te­au­to­maat stond op de op­tie­lijst. Ook de­ze trans­mis­sie heeft een uit­ste­ken­de re­pu­ta­tie, maar con­tro­leer de wer­king tij­dens een proef­rit.

On­der­de­len De Gol­den Li­on V8-mo­tor werd tot ver in de ja­ren ze­ven­tig ge­bouwd, NOS-on­der­de­len (New Old Stock) voor het re­gu­lie­re on­der­houd zijn vrij ge­mak­ke­lijk te vin­den. Dat geldt he­laas niet voor plaat­werk, sier­de­len en com­po­nen­ten uit het in­te­ri­eur. De­ze moe­ten ge­zocht wor­den in het club­cir­cuit of via vei­ling­si­tes als eBay. Als u een Ne­w­port (of een an­der Chrys­ler-mo­del uit de be­gin­ja­ren zes­tig) wilt res­tau­re­ren, koop dan een zo hard en zo com­pleet mo­ge­lij­ke au­to.

Aan­dachts­pun­ten Ko­ker­bal­ken die over de ach­ter­as lo­pen

Vloer van de kof­fer­bak bij het ach­ter­pa­neel Wa­ter­lek­ka­ge door uit­ge­droogd voor­r­uit­rub­ber Clubs

Mopar Club Hol­land www.mopar.nl

Ame­ri­kaan­se Au­to­mo­biel Club www.aac.nl

Clas­sic Ame­ri­can Car Club www.cacc.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.