Koop­tips Su­ba­ru XT (1985-1991)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie -

De ver­koop­cij­fers van de Su­ba­ru XT vie­len in Eu­ro­pa vies te­gen en de au­to bleef maar zes jaar in pro­duc­tie. Er zijn in­mid­dels vrij­wel geen exem­pla­ren meer te koop. Niet in Ne­der­land, maar ook niet in de ons om­rin­gen­de lan­den. Zo­wel het ko­pen van de au­to als het speu­ren naar on­der­de­len is dan ook iets waar­voor je even moet gaan zit­ten. De XT staat, zo­als ei­gen­lijk al­le Su­ba­ru's, be­kend als zeer be­trouw­baar.

Car­ros­se­rie Bij au­to's uit de ja­ren tach­tig kwam roest nog veel voor. Bij de XT treedt het met na­me op rond de wiel­op­han­ging en de uit­laat.

Tech­niek Over het al­ge­meen kun je ver­trou­wen op de tech­niek van de XT. Con­tro­leer bij exem­pla­ren met di­gi­taal dash­board of al­les nog func­ti­o­neert. De let­ters en cij­fers wor­den op­ge­bouwd uit streep­jes en het kan voor­ko­men dat er een streep­je 'zoek' is. Als de elek­tri­sche stu­ring naar de let­ters niet goed is, kan dat met een nieu­we ver­bin­ding wor­den ge­re­pa­reerd. Is het led-ge­deel­te ka­pot, dan is het ge­com­pli­ceer­der. Ver­der kan er mo­tor­olie lek­ken uit de keer­rin­gen van de kruk­as en de nok­ken­as­sen en via de klep­dek­sel­pak­kin­gen. Een goe­de in­spec­tie van de tur­bo is aan te be­ve­len. Con­tro­leer ook de vier aan­drijf­as­sen en de ho­mo­ki­ne­ten.

On­der­de­len In zes jaar tijd wer­den we­reld­wijd nog geen 100.000 exem­pla­ren van de XT (en Al­cy­o­ne, zo­als hij in Ja­pan heet­te) ge­bouwd. De kans dat een Su­ba­ru-dea­ler on­der­de­len op voor­raad heeft, is mi­niem. Om aan on­der­de­len te ko­men, moet je je heil in Ame­ri­ka zoe­ken. Het is ook mo­ge­lijk om ze in Ja­pan te be­stel­len, bij­voor­beeld via de Su­ba­ru-dea­ler.

Aan­dachts­pun­ten Ha­pe­rin­gen di­gi­taal dash­board Lek­ka­ge van mo­tor­olie Clubs Roest rond wiel­op­han­ging en uit­laat Su­ba­ru Club Ne­der­land www.sub­aru­club.nl Su­ba­ru Forum Bel­gië www.sub­aru­fo­rum.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.