Gok­je wa­gen

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie -

De hui­di­ge ei­ge­naar van de Su­ba­ru XT op de fo­to's, im­por­teer­de zijn 80's ver­ant­woor­de au­to in 2009 uit Zwit­ser­land. Het is de eni­ge ge­ïm­por­teer­de XT in Ne­der­land. De au­to is zeld­zaam: er zijn in Ne­der­land nog 17 exem­pla­ren, waar­van 5 een gel­di­ge APK heb­ben. De ei­ge­naar is voor­al Renault-lief­heb­ber. Zo be­zat hij on­der meer een R4, een Saf­ra­ne en een Avan­ti­me. De in­te­res­se in Su­ba­ru werd ge­wekt bij een Nij­mee­gs ga­ra­ge­be­drijf, waar een SVX in de show­room stond. Door wat op Goog­le te speu­ren, kwam hij er­ach­ter dat de XT de voor­gan­ger van de­ze sport­wa­gen was. Toen werd zijn in­te­res­se ge­wekt. Hij kwam via een Zwit­ser­se web­si­te op het spoor van zijn XT. In een ad­ver­ten­tie werd de au­to zon­der fo­to aan­ge­bo­den. De in­for­ma­tie was sum­mier, er stond al­leen dat de au­to Fah­r­be­reit was en re­de­lijk roest­vrij. De gok werd ge­waagd: zon­der de au­to ge­zien te heb­ben, kocht de man zijn XT. De au­to was van een oud vrouw­tje ge­weest, wat niet al­tijd tot aan­be­ve­ling strekt. De da­me was 83 jaar en had de au­to al­leen za­ke­lijk ge­bruikt. Een trans­por­teur bracht de XT naar Ven­lo en daar kon de ei­ge­naar dan ein­de­lijk kij­ken of hij een top of een flop had aan­ge­schaft. Ge­luk­kig bleek het een goe­de gok. Met de roest viel het in­der­daad mee: al­leen links­ach­ter zat een roest­plek­je. La­ter bleek dat de voor- en ach­ter­spat­scher­men wa­ren door­ge­rot, en ook dat werd net­jes bij­ge­werkt. Zelfs de ki­lo­me­ter­stand viel mee: nog geen 70.000 ech­te ki­lo­me­ters. De Su­ba­ru XT kwam met glans door de APK en de hui­di­ge ei­ge­naar rijdt er al ze­ven jaar zeer te­vre­den mee rond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.