Koop­tips Ascona A (1970-1975)

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

Hoe­wel er bij­na 700 dui­zend exem­pla­ren van de Ascona A zijn ge­bouwd, zijn maar heel wei­nig exem­pla­ren be­waard. Dit was een au­to die tot de laat­ste draad werd ver­sle­ten, waar­bij de in­voe­ring van de APK-keu­ring het aan­tal Ascona’s in kor­te tijd tot een mi­ni­mum heeft te­rug­ge­bracht. In te­gen­stel­ling tot bij­voor­beeld de Ka­dett B en C en de Man­ta A, trekt de Ascona maar wei­nig lief­heb­bers. Het is niet een­vou­dig een mooi exem­plaar te vin­den, want de wa­re lief­heb­ber houdt zijn au­to lie­ver dan dat ‘ie hem ver­koopt. De tech­niek is een­vou­dig en be­trouw­baar, waar­door het mak­ke­lijk is een goe­de Ascona op de weg te hou­den.

Car­ros­se­rie Bij de Ascona A be­gint de roest in de dor­pels en het kruipt lang­zaam om­hoog. Daar­bij wor­den de voor- en ach­ter­scher­men aan­ge­tast, ra­ken de wiel­kui­pen hun ste­vig­heid kwijt en ver­liest de vloer lang­zaam zijn vas­te

vorm. Ex­tra aan­dacht vra­gen de A-stij­len, en dan met na­me rond de ver­ste­vi­gings­pla­ten die tot ach­ter de spat­bor­den lo­pen. Con­tro­leer ook de wiel­kuip­ran­den goed, de over­gang van de spat­bor­den met het front­pa­neel, de over­gang van de ach­ter­scher­men met het ach­ter­pa­neel en de vloer van de kof­fer­bak. Het is be­lang­rijk dat de car­ros­se­rie van de Ascona in een goe­de staat ver­keert, want ver­van­gen­de plaat­de­len zijn moei­lijk te vin­den.

Tech­niek Wan­neer de au­to goed on­der­hou­den is, hou­den de mo­tor, de trans­mis­sie en het dif­fe­ren­ti­eel het nog ja­ren vol. De vier­ci­lin­der lijn­mo­tor heeft een bij­zon­der soe­pel ka­rak­ter en loopt zelfs bij 40 km/h in de vier­de ver­snel­ling zon­der te hak­ke­len. Soms is de mo­tor ge­vuld met een dik­ke olie, wat ram­mels van bij­voor­beeld het klep­me­cha­nis­me mas­keert. Om er­ach­ter te ko­men of de mo­tor wat man­keert, heeft het de voor­keur een lan­ge proef­rit te

ma­ken, on­der­weg de mo­tor­kap te ope­nen en ver­vol­gens goed te luis­te­ren ter­wijl je het gas­pe­daal steeds ver­der in­trapt. Na­tuur­lijk is een vi­su­e­le check-up van de mo­tor ook be­lang­rijk: lekt hij olie, is het koel­sys­teem in or­de?

On­der­de­len Het is geen en­kel pro­bleem om een Ascona A op de weg te hou­den. On­der­de­len voor het re­gu­lie­re on­der­houd en de tech­niek zijn ge­mak­ke­lijk ver­krijg­baar, door­dat Opel de­ze groot­scha­lig heeft toe­ge­past (ook in la­te­re mo­del­len). Plaat­werk zo­als de voor­scher­men wor­den twee­de­hands aan­ge­bo­den, maar houd er wel re­ke­ning mee dat er nog wat te re­pa­re­ren valt of strak ge­maakt moet wor­den. De ori­gi­ne­le stoe­len zijn nau­we­lijks meer te vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.