Koop­tips La­da 1200 (1970-1987)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Lang­zaam­aan lijkt de La­da 1200 een cult­au­to te wor­den. In Rus­land zelf spa­ren rij­ke­re jon­ge­ren kos­ten noch moei­te om de au­to's op te knap­pen en te cus­to­mi­zen, als Sov­jet-te­gen­han­ger van de Cal Look VW's. Door­dat de La­da 1200 in zul­ke gro­te aan­tal­len ge­bouwd is, rij­den er in de voormalige Sov­jet-re­pu­blie­ken nog steeds heel veel exem­pla­ren rond. Maar ook dich­ter bij huis is via de be­ken­de web­si­tes al­tijd wel een goe­de 1200 te vin­den. Bin­nen het fa­na­tie­ke ver­e­ni­gings­we­zen is de on­der­de­len­voor­zie­ning pri­ma. De toe­ne­men­de po­pu­la­ri­teit van de La­da 1200 heeft wel een na­deel: ook de vraag­prij­zen gaan om­hoog.

Car­ros­se­rie De La­da is een ste­vig ge­bouw­de au­to, waar­bij roest geen gro­te­re rol speelt dan bij an­de­re klas­sie­kers uit de ja­ren ze­ven­tig. Met an­de­re woor­den: roes­ten kun­nen ze! Maar goe­de exem­pla­ren zijn ook nog steeds te vin­den, voor­al in lan­den als Po­len, Honga­rije, Rus­land en de Bal­ti­sche sta­ten. Duik bij een in­spec­tie van de car­ros­se­rie voor­al on­der de au­to: de dor­pels, de deur­stij­len, de bin­nen­scher­men, de ko­ker­bal­ken, het schut­bord, de vloer van de ba­ga­ge­ruim­te en al­le ran­den van de por­tie­ren en de voor- en ach­ter­klep. Bre­de na­den tus­sen de plaat­de­len be­ho­ren tot de stan­daard­uit­rus­ting.

Tech­niek Ook voor de La­da-mo­tor geldt: wan­neer hij vol­gens de voor­schrif­ten wordt on­der­hou­den en er niet be­knib­beld wordt op de kos­ten, gaat hij lang mee. Door ach­ter­stal­lig on­der­houd gaat de le­vens­duur van de tech­niek snel ach­ter­uit. Het is van be­lang

om er­ach­ter te ko­men wat er in het (re­cen­te) ver­le­den al­le­maal aan de mo­tor ver­sleu­teld is. De tech­niek is ech­ter sim­pel, zo­dat een tech­ni­sche in­spec­tie ook over­zich­te­lijk is. Pro­beer bij­ge­lui­den op de spo­ren, ga op jacht naar te­ke­nen van een lek­ke kop­pak­king, maak een uit­ge­brei­de proef­rit en be­kijk wat er uit de uit­laat komt, on­der be­las­ting en wan­neer je naar een ho­ge­re ver­snel­ling scha­kelt.

On­der­de­len Een lid­maat­schap van de La­da-club is goud waard, wan­neer u een 1200 hebt ge­kocht. De ver­e­ni­ging heeft een gro­te voor­raad on­der­de­len voor het re­gu­lie­re on­der­houd, maar ook voor twee­de­hands plaat­werk kunt u bij het club­ma­ga­zijn te­recht. Avon­tuur­lij­ker wordt het na­tuur­lijk door zelf naar Rus­land of Oe­kra­ï­ne te gaan en daar een do­nor­au­to op te zoe­ken. Maar ga dan wel eerst een taal­cur­sus Rus­sisch of Oe­kra­ïens vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.