Kies je klok

Classic Cars (Netherlands) - - LIFESTYLE -

Noem ons ou­der­wets, maar hoe meer een smart­watch op een ana­loog hor­lo­ge lijkt, des te mooi­er we het vin­den. Voor de ZenWatch 3 ge­bruikt Asus een ron­de wij­zer­plaat en het uur­werk is niet ver­ve­lend dik. Hij is ge­maakt van koud ge­smeed staal en ver­fijnd af­ge­werkt met een dia­mant­ge­sle­pen ring. An­ders dan bij een ou­der­wets hor­lo­ge, kun je van wij­zer­plaat wis­se­len. In de ZenWatch Ma­na­ger-app op je smartpho­ne tap je sim­pel­weg op de wij­zer­plaat die je mooi vindt. Er zijn er meer dan vijf­tig. Met de app be­paal je ook wel­ke in­for­ma­tie van je smartpho­ne pro­mi­nent in het hor­lo­ge­beeld mag ver­schij­nen. Wat is er ge­beurd met uw goe­de voor­ne­mens? Bent u vol goe­de moed ge­start, zijn ze toen ge­sneu­veld, toen op­nieuw op­ge­pakt en nu we­der­om mis­lukt? Soms hun­kert het li­chaam naar zoet, vad­sig en veel – daar is wei­nig aan te doen. Ten­min­ste, dat ver­tel­len we ons­zelf. Daar­om eten we op de re­dac­tie al­leen snacks die ‘werk­ge­re­la­teerd’ zijn. Met an­de­re woor­den: zo­dra het voed­sel iets met au­to’s te ma­ken heeft, eten wij het op. Bij­voor­beeld de­ze leu­ke ver­keers­bor­den van cho­co­la. In het blik zit­ten vijf­tien bor­den en de in­houd kan per blik ver­schil­len. Op de zij­kant van de smart­watch zit­ten fy­sie­ke knop­pen, de bo­ven­ste ge­bruik je als snel­toets om je fa­vo­rie­te app te ope­nen. De ZenWatch 3 is le­ver­baar in drie kleu­ren: gun­me­tal, zil­ver en ro­sé goud.

249 eu­ro Tij­dens een dag­je uit maakt ie­der­een fo­to’s met zijn of haar smartpho­ne. Dan zou het toch ge­wel­dig zijn om de fo­to’s di­rect te kun­nen prin­ten? Je vrien­den en fa­mi­lie heb­ben dan met­een een leuk aan­den­ken. Met de klei­ne fo­t­oprin­ter van HP kan dat vrij een­vou­dig. Je ver­bindt de smartpho­ne met de Sproc­ket en ge­bruikt een app om je fo­to naar het ap­pa­raat te stu­ren. Met de app kun je ook tek­sten en smi­leys toe­voe­gen aan de fo­to’s voor­dat je ze print. De Sproc­ket ge­bruikt geen inkt­pa­tro­nen, maar een spe­ci­aal pa­pier om de fo­to’s mee af te druk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.