Bron van INSPIRATIE

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUD - Igor Stuif­zand re­dac­teur is­tuif­zand@fnl.nl

Het mooie is: op de Markt­plaats-pa­gi­na’s krijgt u een edi­tor’s choi­ce voor­ge­scho­teld.

In de week voor­dat er een nieu­we edi­tie van Clas­sic Cars naar de druk­ker wordt ge­stuurd en de ar­ti­ke­len lang­zaam hun de­fi­ni­tie­ve vorm krij­gen, heerst er al­tijd een op­ge­to­gen stem­ming op de re­dac­tie. Na het door­voe­ren van de laat­ste tekst­cor­rec­ties en de uit­ein­de­lij­ke fo­to­keu­zes, we­ten we nooit hoe snel we moe­ten be­gin­nen aan de Markt­plaats-pa­gi­na’s. De klei­ne ad­ver­ten­ties ach­ter in het blad vor­men na­tuur­lijk maar een klei­ne se­lec­tie van het enor­me aan­tal klas­sie­kers en young­ti­mers dat op Markt­plaats.nl te koop wordt aan­ge­bo­den. Maar het mooie is: wij mo­gen de se­lec­tie zelf sa­men­stel­len en staan vol­le­dig vrij in on­ze keu­ze. Het is zo­ge­zegd een edi­tor’s choi­ce die u krijgt voor­ge­scho­teld. El­ke maand stort zich weer een an­de­re re­dac­teur op het aan­bod van Markt­plaats.nl, om de te koop staan­de klas­sie­ker­tjes in al­fa­be­ti­sche volg­or­de af te lo­pen. We be­gin­nen bij Abarth en ein­di­gen bij Zasta­va. Ook al ligt er eni­ge druk op de be­schik­ba­re tijd – er dient im­mers een blad bij de druk­ker aan­ge­le­verd te wor­den – heb­ben we wel een dag no­dig om al­le pa­gi­na’s ge­vuld te krij­gen. Strui­nend door Markt­plaats voe­len we ons als een kind in een pret­park. Wat zou je zelf ko­pen, als je een bud­get had van 2, 20 of 200 dui­zend eu­ro? Die ci­troen­ge­le Fiat 500, die zuur­stok­ro­ze Ca­dil­lac El­do­ra­do, of toch de ker­sen­ro­de Ma­se­r­a­ti Ghi­bli?

De­ze keer mocht ik­zelf weer eens de hon­neurs waar­ne­men voor het vul­len van de Markt­plaats-pa­gi­na’s. “Dan zal er wel weer niets van ná de Twee­de We­reld­oor­log in staan ...”, klonk het gek­sche­rend op de re­dac­tie. Toe­ge­ge­ven, ik ben zelf wat meer ge­o­ri­ën­teerd op oud(er) spul dan mijn young­ti­mer­lief­heb­ben­de col­le­gae. Maar dat wil niet zeg­gen dat ik to­taal blind ben voor een mooie Rover 75 of een – kent u ’m nog? – Su­ba­ru Le­o­ne Wa­gon 4x4. Van bei­de mo­del­len treft u ach­ter in de­ze edi­tie van Clas­sic Cars een exem­plaar te koop, en dat is ge­heel mijn ei­gen keu­ze ge­weest. Van­we­ge ou­de lief­de, een ver­moe­de­lij­ke door­braak in de young­ti­mer­we­reld en/of een hoog ‘o ja’-ge­hal­te.

De zoek­tocht op Markt­plaats.nl is ook een bron van inspiratie: dát is een au­to met een ver­haal dat ver­teld moet wor­den, van die en die klas­sie­kers zou­den we eens een vergelijking moe­ten ma­ken, wat een bij­zon­der smaak­vol sa­men­ge­stel­de au­to is die young­ti­mer. Zo zou ik liefst met­een de ver­ko­pers van die snoe­zi­ge Au­to­bi­an­chi A112, die stoe­re Ford Cor­ti­na 1600 E, die fraai ge­lijn­de Ca­dil­lac El­do­ra­do uit 1968, die prach­tig ge­res­tau­reer­de Lancia Fulvia Cou­pé, dat leu­ke Peu­ge­ot-bus­je en die chi­que Toyo­ta Cres­si­da wil­len op­bel­len en een af­spraak wil­len ma­ken voor een fo­to­shoot.

Ove­ri­gens kan ik u ver­tel­len dat we het mo­men­teel erg rus­tig heb­ben met fo­to-af­spra­ken, nu zo­veel klas­sie­kers en young­ti­mers ge­stald staan en be­hoed wor­den voor de pe­kel. Pas in maart ha­len wij on­ze ca­me­ra’s en bloc­no­tes uit het vet voor het ma­ken van nieu­we re­por­ta­ges. Ik wil niet te veel ver­klap­pen, maar we heb­ben in­mid­dels een paar fo­to­shoots ge­pland van een aan­tal prach­ti­ge en bij­zon­de­re klas­sie­kers. Maar tot het zo­ver is, zul­len er on­ge­twij­feld nog tal van nieu­we ar­ti­ke­li­dee­ën bij de re­dac­tie ont­staan. Markt­plaats.nl biedt im­mers inspiratie in over­vloed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.