Rover 3500 SD1

Als je de Rovers P6 en SD1 naast el­kaar zet, kun je nau­we­lijks ge­lo­ven dat dit au­to’s van het­zelf­de merk zijn. Laat staan dat ze van de­zelf­de ont­wer­per ko­men. Toch is de SD1 in 1976 de di­rec­te op­vol­ger van de P6. Qua de­sign mag de SD1 dan een re­vo­lu­tie be

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud - Tekst: Gert Weg­man • Foto’s: Igor Stuif­zand

Brit­ten heb­ben de re­pu­ta­tie dat ze nog­al aan tra­di­ties han­gen en vrij con­ser­va­tief zijn. De door Da­vid Ba­che ont­wor­pen Rover 3500 P6 lijkt op het eer­ste ge­zicht goed in dat plaat­je te pas­sen. De au­to heeft stijl­vol­le, klas­sie­ke se­dan­lij­nen, om­lijst door tra­di­ti­o­ne­le chroom­ver­sier­se­len, ter­wijl bin­nen­in leer, hout­ac­cen­ten en een flin­ter­dun stuur de toon zet­ten. Maar als je wat die­per in de tech­niek duikt, blijkt de uit 1963 stam­men­de P6 al­ler­lei bij­zon­de­re trek­jes te ver­to­nen. Bij zijn in 1976 ge­pre­sen­teer­de op­vol­ger, de 3500 SD1, is het juist an­ders­om. Niet al­leen is een vijf­deurs fast­back-car­ros­se­rie in de ho­ge­re mid­den­klas­se in die tijd heel voor­uit­stre­vend, ook de be­lij­ning is hy­per­mo­dern. De au­to is dui­de­lijk lan­ger en bre­der dan de P6, bo­ven­dien heeft hij een gro­te­re wiel­ba­sis. Door zijn veel la­ge­re dak­lijn en het bij­na dich­te front doet de SD1 zelfs fu­tu­ris­tisch aan. Da­vid Ba­che heeft voor de­ze strak­ke neus in­spi­ra­tie op­ge­daan bij on­der meer de Fer­ra­ri Day­to­na. Ver­der lijkt het als­of hij voor de in­rich­ting van het in­te­ri­eur zo­wel de bond van boom­knuf­fe­laars als de ver­e­ni­ging van ve­ga­nis­ten heeft ge­raad­pleegd. Er is geen koei­en­huid of wor­tel­no­ten­hout te be­ken­nen. In 1976 is zo’n strak kunst­stof in­te­ri­eur heel mo­dern, maar niet erg ‘des Rovers’. De ech­te fans heb­ben hier in de Se­ven­ties dan ook moei­te mee. On­der de mo­tor­kap vin­den ze ge­luk­kig nog wel de prach­ti­ge alu­mi­ni­um 3,5-li­ter V8 uit de P6, zij het ge­mo­der­ni­seerd. Maar de ge­a­van­ceer­de wiel­op­han­ging is zo­wel vóór als ach­ter in­ge­ruild voor veel con­ser­va­tie­ve­re con­struc­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.