Koop­tips Volks­wa­gen T3 (1979-1992)

Classic Cars (Netherlands) - - Koop­ad­vies -

Veel T3-bus­jes zijn ooit als be­drijfs­wa­gen in­ge­zet, waar­bij niet el­ke kras

CAR­ROS­SE­RIE of deuk on­mid­del­lijk ver­hol­pen werd. Van­we­ge die veel­al non­cha­lan­te be­han­de­ling in het ver­le­den én de ge­vor­der­de leeftijd, ligt roest over­al op de loer. Een zorg­vul­di­ge in­spec­tie is dan ook een must. Check voor­al al­le las­na­den, maar ook de dor­pels, het front, de op­stap­jes, de spat­bord­ran­den en de wa­gen­bo­dem. Con­tro­leer te­vens of de schuif­deur soe­pel loopt.

Ach­ter­stal­lig on­der­houd komt veel­vul­dig voor. Pro­beer in­zicht te krij­gen

TECH­NIEK in de on­der­houds­his­to­rie. Laat bij voor­keur een com­pres­sie­test van de mo­tor uit­voe­ren. Het door­gaans zwaar­be­las­te on­der­stel wordt niet zel­den ge­plaagd door ver­sle­ten rub­bers, la­gers en stuur­ko­gels. Bij cam­pers ver­die­nen de boord­elek­tra en -ver­war­ming een ex­tra kri­ti­sche blik. Ga in el­kaar ge­hob­by­de klus­bus­sen uit de weg.

Dank­zij het ho­ge pro­duc­tie­aan­tal van 1,2 mil­joen zijn er veel ge­bruik­te

ON­DER­DE­LEN on­der­de­len en com­ple­te do­nor­voer­tui­gen te koop. Naast Volks­wa­gen Clas­sic zijn er di­ver­se an­de­re par­tij­en die nieu­we on­der­de­len aan­bie­den. In­te­ri­eur­de­len wor­den steeds las­ti­ger ver­krijg­baar, ze­ker voor de ve­le spe­ci­a­le ver­sies die er in de loop der ja­ren zijn ge­weest.

Het weg­ge­drag en het rij­com­fort zijn be­ter dan je mis­schien ver­wacht.

De T3 was met on­tel­ba­re in­te­ri­eur­in­de­lin­gen le­ver­baar, maar over ruim­te heb je door­gaans niets te kla­gen.

Het rem­vloei­stof­re­ser­voir zit ver­stopt on­der een klep­je bo­ven op het dash­board.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.