Koop­tips Rover 3500 SD1 (1976-1986)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Vol­gens Ser­ge Heit­ling valt het met de spreek­woor­de­lij­ke on­be­trouw­baar­heid van de SD1 best mee. Ze­ker als je de au­to net­jes on­der­houdt. Ser­ge: "Pro­duc­tie­tech­nisch was hij zijn tijd ver voor­uit. Zo had hij bij­voor­beeld al een ver­lijm­de voor­ruit. He­laas was de uit­voe­ring in het be­gin nog­al be­roerd, ga daar­om bij voor­keur voor een Se­ries II (van­af 1982). Die is on­der meer te her­ken­nen aan de gril­le on­der de kop­lam­pen, de ge­wij­zig­de bum­pers en de gro­te­re ach­ter­ruit. Ser­ge: “Voor­al op elek­trisch ge­bied is de Se­ries II sterk ver­be­terd ten op­zich­te van de Se­ries I.” Het plaat­werk is be­ter dan me­nig­een

CAR­ROS­SE­RIE denkt. Zo wor­den de dor­pels via het ver­war­mings­ sys­teem in­wen­dig ge­ven­ti­leerd, wat uit­ste­kend werkt ter voor­ko­ming van roest. Con­tro­leer de voor­zij­de en de bin­nen­kant van de mo­tor­kap, de spat­bord­ran­den, de bin­nen­spat­bor­den (voor­al aan de on­der­kant), de be­ves­ti­gings­pun­ten van de voor­ste veer­po­ten en de por­tie­ren. Check bij Se­ries I­mo­del­len ook het pa­neel tus­sen de kop­lam­pen. Wa­ter en/of roest in de re­ser­ve­wiel­bak? Gro­te kans dat de ach­ter­ruit lekt.

Ook hier geldt dat de mo­tor bij het juis­te

TECH­NIEK on­der­houd zeer lang mee­gaat. Wie het olie­peil re­gel­ma­tig checkt, het koel­vloei­stof­ni­veau in de ga­ten houdt en de vloei­stof­fen tij­dig ver­verst, kan lang van zijn

V8 ge­nie­ten. Check of al­le elek­tri­sche dit­jes en dat­jes wer­ken en luis­ter of de stuur­be­krach­ti­ging geen bij­ge­lui­den maakt. Ni­vo­mat­schok­dem­pers zijn prij­zig, dus con­tro­leer of ze de au­to ook bij zwa­re be­la­ding net­jes horizontaal hou­den. De au­to­maat moet net­jes en vloei­end scha­ke­len, zon­der bij­ge­lui­den.

De mees­te tech­ni­sche on­der­de­len en ook

ON­DER­DE­LEN car­ros­se­rie­de­len zijn goed te vin­den. Veel plaat­werk wordt zelfs weer nieuw ge­maakt. Net als voor de P6 zijn veel in­te­ri­eur­de­len las­tig te vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.