‘Geen pa­niek’

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Hoe an­ders is de er­va­ring aan boord van de SD1. Wel­is­waar is dit een Se­ries II in de luxe Van­den Plas-uit­voe­ring met veel hout­fi­neer en ve­lours, maar toch is het in­te­ri­eur dui­de­lijk mo­der­ner dan dat van de P6. Een mo­du­lair dash­board met recht­hoe­ki­ge me­ters – ge­ïn­tro­du­ceerd in de Se­ries II – en de waar­schu­wings­lamp­jes met mo­der­ne sym­bo­len ogen strak. Het dik­ke, met leer be­kle­de stuur heeft een veel mo­der­ner ont­werp dan de hoe­pel in de P6. De soe­pel scha­ke­len­de au­to­maat be­dien je via een for­se ‘knup­pel’ met rond hand­vat. On­der aan de mid­den­con­so­le ont­wa­ren we een le­vens­ech­te boord­com­pu­ter. Net als de elek­tri­sche raam­be­die­ning – met ver­gren­de­lings­knop mid­den op het dash­board – heeft die vol­gens Ka­rel wel­eens ku­ren. “Maar weet je, als iets aan de­ze au­to niet met­een doet wat je wilt, be­te­kent dit niet dat het ka­pot is. Het werkt ge­woon even niet. Een paar jaar ge­le­den was mijn zoon op een loei­he­te dag in Duits­land met de­ze au­to on­der­weg. Bel­de hij me ner­veus op, dat hij op de plaats van be­stem­ming de ra­men niet meer dicht kreeg. Nu is dat met de­ze au­to to­taal geen re­den om in pa­niek te ra­ken; als je even een beet­je met de knop­jes vo­gelt, doet al­les het ge­woon weer pri­ma, en in­der­daad was dat ook toen het ge­val. Na even­tjes pie­len kon m’n zoon met een ge­rust hart weer ver­der rij­den.”

Niet al­leen het ex- en in­te­ri­eur wek­ken bij de SD1 een veel mo­der­ne­re in­druk dan bij de P6. On­danks de recht­toe-recht­aan McPhers­on­voor­wiel­op­han­ging en de star­re ach­ter­as, waar­voor Rover uit kos­ten­over­we­gin­gen had ge­ko­zen, doet de rij­be­le­ving dat ook. De elek­tro­nisch in­ge­spo­ten V8 is stil­ler en klinkt ‘Eu­ro­pe­ser’, daar­naast la­ten de be­stu­ring en de rem­men zich di­rec­ter be­die­nen. Het on­der­stel is min­der wie­be­lig dan dat van de P6. Op de Au­to­bahn merk je wel dat er rond de mid­den­stand van het stuur veel ‘ma­noeu­vreer­ruim­te’ is, maar hin­der­lijk wordt dat niet, net zo min als het wind­ge­ruis. In boch­ten helt de P6-na­zaat min­der over en lijkt hij snel­ler te be­grij­pen wat de be­stuur­der wil. He­laas valt de ac­ce­le­ra­tie van­uit la­ge toe­ren­tal­len ons niet he­le­maal mee. We wil­len uit res­pect voor de ou­de­re tech­niek niet het on­der­ste uit de kan ha­len, maar zelfs dan lijkt een deel van de po­wer aan het Doorn­roos­je-com­plex te lij­den. Waar­schijn­lijk is een pk’tje of 30 in slaap ge­sust door de dub­be­le ka­ta­ly­sa­tor waar­mee Ka­rel de au­to heeft la­ten uit­rus­ten. Res­pect voor het mi­li­eu heeft zo zijn prijs ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.