De waar­de van be­le­ving

Classic Cars (Netherlands) - - News - Gert Weg­man re­dac­teur gweg­man@fnl.nl

Ukent die dis­cus­sies vast ook wel over de vraag wat een ou­de­re au­to nu tot een young­ti­mer of klas­sie­ker maakt. Is dat puur een leef­tijds­kwes­tie? Heeft el­ke au­to het in zich ooit de sta­tus van young­ti­mer of klas­sie­ker te ver­wer­ven? Of moet er toch iets meer aan de hand zijn, wil een au­to het waard zijn om voor het na­ge­slacht be­waard te wor­den? Tot en­ke­le ja­ren ge­le­den kon­den veel lief­heb­bers de woor­den ‘klas­sie­ker’ en ‘Ja­pan­ner’ nog niet in één zin uit hun mond krij­gen, maar de laat­ste tijd zien we – ge­luk­kig – dat ook steeds meer ou­de au­to’s uit het land van de rij­zen­de zon wor­den ge­koes­terd. En dan heb­ben we het niet al­leen over de Z-mo­del­len van Dats­un/Nis­san en de R- en RX-mo­del­len van Maz­da.

Zo za­gen we on­langs een der­tig jaar ou­de Dai­hat­su Cu­o­re voor­bij­ko­men die door zijn Duit­se ei­ge­naar voor dui­zen­den eu­ro’s was ge­res­tau­reerd en ge­re­vi­seerd. Niet om­dat de goe­de man ver­wacht­te dat dit een slim­me in­ves­te­ring was – een Cu­o­re is nu een­maal geen Por­sche 911 of Mercedes Gul­l­wing – maar puur uit lief­heb­be­rij. De ei­ge­naar be­waar­de goe­de her­in­ne­rin­gen aan het zak-Ja­pan­ner­tje en hield de­ze le­vend door er re­gel­ma­tig een stuk­je mee uit rij­den te gaan. Ik hoop dat hij daar­bij de au­to­bahn mijdt, want ik weet uit ei­gen er­va­ring dat je daar niets te zoe­ken hebt met zo’n twee­ci­lin­der knor­re­pot­je. In 1985 re­den mijn vrien­din en ik on­der­weg naar on­ze va­kan­tie­be­stem­ming in Noor­we­gen ver­twij­feld met on­ze 30 pk ster­ke Cu­o­re tus­sen reus­ach­ti­ge trucks en claxon­ne­ren­de Duit­sers in BMW’s en Mer­ce­des­sen over de Duit­se A1. Na­dat we de­ze ‘Teu­toon­se hel­le­tocht’ won­der­wel had­den over­leefd, haal­den we bij het pas­se­ren van de Deen­se grens op­ge­lucht adem. Een­maal in Zwe­den daal­de er he­le­maal een wel­da­di­ge rust over ons neer. Be­hal­ve van de glooi­en­de ver­ge­zich­ten vol bos­sen, me­ren en vro­lijk ge­kleur­de hou­ten hui­zen ge­noot ik ook van het au­to­mo­bie­le land­schap. Ik ver­baas­de me over de enor­me aan­tal­len Volvo’s en Saabs, en bij el­ke 900 Tur­bo die ons voor­bij­vloog, kreeg ik kip­pen­vel van de don­ker­schor­re uit­laats­nerp. Na ve­le ja­ren maak­te ik mijn va­kan­tie­her­in­ne­rin­gen uit 1985 weer tast­baar met de aan­schaf van een in­mid­dels 18 jaar ou­de au­to. En nee, het werd geen Dai­hat­su Cu­o­re ...

Be­hal­ve aan die stoe­re Saabs be­waar ik ook zoe­te her­in­ne­rin­gen aan de DKW’s, Fi­ats en Maz­da’s van mijn va­der en de im­po­san­te, su­per­com­for­ta­be­le Au­di 100 waar­in de va­der van een vriend­je reed. Daar­naast kan ik zon­der moei­te het ty­pi­sche, ra­te­len­de ge­luid van de Simca’s 1000 en de schor­re claxon­to­nen van de ve­le Ka­detts uit mijn ge­heu­gen op­roe­pen. Even­als de stress­vol­le rit met de Volks­wa­gen-bus waar­mee ik naar mijn stu­den­ten­ka­mer ver­huis­de; de steeds har­der kra­ken­de ver­snel­lings­bak deed het erg­ste vre­zen, maar uit­ein­de­lijk haal­den we Gro­nin­gen heel­huids en kon het stu­den­ten­le­ven be­gin­nen. Her­in­ne­rin­gen als de­ze ma­ken ge­wo­ne au­to’s bij­zon­der. De her­be­le­ving van vor­men, geu­ren en ge­lui­den uit het ver­le­den ma­ken ook een al­le­daag­se Opel Ka­dett of een sim­pel Hon­daatje Ci­vic tot lief­heb­bers­au­to. Net zo­als voor ie­mand an­ders een ex­clu­sie­ve Mercedes of Ja­gu­ar de ge­droom­de klas­sie­ker is. Maar uit­ein­de­lijk is het de be­le­ving die be­pa­lend is voor de waar­de die een ei­ge­naar aan zijn au­to toe­kent, on­af­han­ke­lijk van de sta­tus in het klas­sie­ker­we­reld­je of het be­drag op het taxa­tie­rap­port.

De be­le­ving die wij bij het ma­ken van de­ze Clas­sic Cars heb­ben er­va­ren, wil­len we graag met u de­len. Van Simca Rallye tot Mercedes 190 SL, van Volvo 850 tot Al­vis TC21 en van Cit­ro­ën 2CV tot DeLorean DMC-12.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.