Heer­lijk Hel­ders His­to­risch

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws -

Het HIS­to­rISCH weeKend in Den Hel­der heeft zich met een ge­mid­deld aan­tal van 25.000 be­zoe­kers tot een se­ri­eus eve­ne­ment ont­wik­keld. Ook dit jaar kun­nen we ons weer gra­tis en voor niets ver­ga­pen aan hon­der­den klas­sie­ke au­to’s, trucks, mo­tor­fiet­sen en brand­weer­wa­gens. Le­ger­voer­tui­gen vor­men bij de­ze edi­tie één van de voor­naams­te the­ma’s en zijn dan ook in gro­ten ge­ta­le aan­we­zig. De Ou­de Rijks­werf Wil­lem­s­oord vormt het de­cor voor het eve­ne­ment. Hier lig­gen prach­ti­ge ou­de vracht­sche­pen, bot­ters en stoom­sleep­bo­ten aan de ka­de. Ver­der zor­gen de his­to­ri­sche markt, de spec­ta­cu­lai­re rond­rit­ten voor klas­sie­ke voer­tui­gen, kin­der­ac­ti­vi­tei­ten en di­ver­se op­tre­dens voor twee heer­lij­ke Hel­der­se da­gen.

www.his­to­rischweek­end.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.