Klas­sie­kers tóch wel­kom in Rot­ter­dam

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws -

met een UItSpraaK

van de Rot­ter­dam­se recht­bank ging er op 14 ju­ni een dik­ke streep door het aan­ge­scherp­te mi­li­eu­be­leid van de ha­ven­stad. De rech­ter­lij­ke uitspraak be­te­kent dat de ge­meen­te Rot­ter­dam per­so­nen­au­to’s en be­stel­au­to’s van vóór 1 ju­li 1992 die op ben­zi­ne of lpg rij­den, niet lan­ger uit de mi­li­eu­zo­ne mag we­ren. Het ver­keers­be­sluit blijft wel in stand voor per­so­nen- en be­stel­au­to’s met een die­sel­mo­tor van vóór 1 ja­nu­a­ri 2001.

De maat­re­gel om de be­wus­te groep au­to’s te we­ren, was sinds 16 no­vem­ber 2015 in­ge­steld om de lucht­kwa­li­teit bin­nen de mi­li­eu­zo­ne Rot­ter­dam te ver­be­te­ren. Veer­tien Rot­ter­dam­se klas­sie­ker­rij­ders gin­gen hier on­der de pa­ra­plu van de Stich­ting Rot­ter­dam­se Klas­sie­kers te­gen in be­roep en zijn dus in het ge­lijk ge­steld. De recht­bank oor­deel­de dat het Rot­ter­dam­se stads­be­stuur met het in­stel­len van de maat­re­gel on­vol­doen­de oog heeft ge­had voor de be­lan­gen van de be­trok­ken ei­ge­na­ren. Te­vens heeft het ge­meen­te­be­stuur vol­gens de recht­bank niet aan­ne­me­lijk kun­nen ma­ken dat de be­wus­te au­to’s een on­e­ven­re­dig groot deel van de uit­stoot van stik­stof­di­oxi­de in de stad ver­oor­za­ken.

Voor som­mi­ge klas­sie­ker­rij­ders komt de uitspraak te laat; zij heb­ben hun au­to – vaak met ver­lies – ver­kocht, of zelfs naar de slo­per ge­bracht. Maar ook zijn er ach­ter­af ge­zien on­no­di­ge stal­lings- en ont­hef­fings­kos­ten ge­maakt en boe­tes be­taald. De Stich­ting Rot­ter­dam­se Klas­sie­kers gaat er bij de ge­meen­te voor plei­ten om voor de ge­du­peer­den een meld­punt in te rich­ten, zo­dat zij de on­te­recht ge­maak­te kos­ten kun­nen te­rug­vor­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.