Brus­sels Fer­ra­ri-feest

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws -

KEN JE DE MOP van die Fer­ra­ri-fans die van­we­ge het 70-ja­rig ju­bi­le­um van hun fa­vo­rie­te merk op be­de­vaart naar Ma­ra­nel­lo gin­gen? In­der­daad, die gin­gen niet. Althans niet naar de ves­ti­gings­plaats van het merk met het stei­ge­ren­de paard. Dat is na­me­lijk ner­gens voor no­dig, want van 15 ju­li tot en met 3 sep­tem­ber kun­nen ze ook in Brus­sel te­recht. Om pre­cies te zijn bij Au­to­world aan de Es­pla­na­de van het Ju­bel­park in de Bel­gi­sche hoofd­stad. Het au­to­mu­se­um heeft tij­dens de zo­mer­maan­den zijn vol­le­di­ge eer­ste ver­die­ping in­ge­richt met een ju­bi­le­um­ten­toon­stel­ling van het merk dat 70 jaar ge­le­den door En­zo Fer­ra­ri werd op­ge­richt.

Aan de hand van 35 my­thi­sche cir­cuit- en straat­au­to’s wordt de ge­schie­de­nis van ze­ven de­cen­nia Fer­ra­ri be­licht. Het ver­haal be­gint in 1947 in Mo­de­na, waar de eer­ste 125S de deur uit­reed op de Via Abe­to­ne In­fe­ri­o­re. Dit sport­mo­del won on­mid­del­lijk de ra­ce in Pia­cen­za. Het was de eer­ste van een lan­ge se­rie over­win­nin­gen.

On­der de klas­sie­ke mo­del­len die in Brus­sel wor­den ten­toon­ge­steld, be­vin­den zich on­der meer een 166 MM, een 206 GT Di­no, en een 275 GTB. Young­ti­mer-fans wor­den be­diend met de Testaros­sa, de F40, de 288 GTO en de 550 Ma­ra­nel­lo WSR (World Speed Re­cord).

Om al dit moois te zien, moe­ten vol­was­se­nen bij de in­gang 10 eu­ro af­tik­ken, se­ni­o­ren, stu­den­ten en kin­de­ren van 6 tot 12 jaar krij­gen kor­ting.

www.au­to­world.be Wie jon­ger is dan 6 jaar heeft gra­tis toe­gang.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.