Wie niet waagt, die niet wint

Noem de Brit­ten over­moe­dig, noem ze vol­har­dend. Aan hun ij­ver om ver­lo­ren ge­ga­ne au­to­mer­ken op­nieuw tot le­ven te wek­ken, lig­gen re­sul­ta­ten uit het ver­le­den door­gaans niet ten grond­slag. Zo kan en­kel de tijd le­ren of de re­cen­te re­vi­val van TVR meer kans va

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking - Tekst: Igor Stuif­zand • Fo­to’s: Louis Blom

Lea-Fran­cis, Con­n­aught, In­vic­ta, Rail­ton. Al­ler­lei Brit­se mer­ken die in een ver ver­le­den naam maak­ten in ra­ces en ral­ly’s, wer­den de laat­ste twin­tig jaar nieuw le­ven in­ge­bla­zen. Hoofd­za­ke­lijk in­ge­ge­ven door de kan­sen op snel fi­nan­ci­eel ge­win, blon­ken de am­bi­ties van de ini­ti­a­tief­ne­mers door­gaans niet uit in be­schei­den­heid: van de op han­den zijn­de sport­wa­gens ver­sche­nen in de au­to­bla­den veel­be­lo­ven­de com­pu­ter­te­ke­nin­gen en in­druk­wek­ken­de spe­ci­fi­ca­tie­lijs­ten. Slechts in een en­kel ge­val kwam het op een lo­ka­le au­to­show tot de pre­sen­ta­tie van een rol­lend pro­to­ty­pe, maar in de re­gel le­ver­de de her­rij­ze­nis van een il­lus­ter au­to­merk wei­nig meer op dan een ver­mel­ding in de kant­lijn van de beurs­ver­sla­gen.

Niet dat al de­ze dap­pe­re po­gin­gen kans­loos wa­ren. In een en­kel ge­val stond er wel de­ge­lijk een geld­schie­ter met een re­a­lis­tisch (fi­nan­ci­eel) plan ach­ter de we­der­ge­boor­te van een his­to­risch au­to­merk. Zo­als in 1998, toen de Jen­sen S-V8 een van de be­lang­rijk­ste blik­van­gers van de Bri­tish Mo­tor Show was. Bij pers en pu­bliek kreeg de road­ster de han­den op el­kaar: hij zag er niet al­leen erg goed uit, ook op tech­nisch en kwa­li­ta­tief ge­bied maak­te de S-V8 een pri­ma in­druk. Met een prijs rond de 40.000 Brit­se pon­den, wer­den tij­dens de beurs zes­tig be­stel­lin­gen ge­plaatst. Dat aan­tal zou in de maan­den die volg­den zelfs ver­vijf­vou­di­gen. Met zo’n 300 or­ders in por­te­feuil­le zag de toe­komst van Jen­sen Mo­tors Ltd. er zeer roos­kleu­rig uit.

Na­la­ten­schap

Be­gin ja­ren ne­gen­tig was Cre­a­ti­ve Group Ltd. on­der lei­ding van Ro­bin Bowy­er en Keith Rau­er (bei­de ex-Ley­land DAF) nauw be­trok­ken bij de pro­duc­tie van de Ply­mouth Prow­ler (zie Clas­sic Cars num­mer 12/2016). Aan­ge­spoord door het suc­ces van de­ze Ame­ri­kaan­se

Het had wei­nig ge­scheeld of de Jen­sen S-V8 had de te­rug­keer van

He­a­ley in­ge­luid.

re­tro-ho­trod en Cre­a­ti­ve’s ge­zon­de jaar­om­zet, gin­gen Bowy­er en Rau­er op zoek naar een start­ka­pi­taal voor de ont­wik­ke­ling van een ei­gen sport­au­to. Voor Pro­ject Rio werd een team van er­va­ren tech­ni­ci en ont­wer­pers sa­men­ge­steld, waar­bij voor­ma­lig Ja­gu­ar-de­sig­ners Ho­ward Guy en Ga­ry Doy ver­ant­woor­de­lijk wer­den voor de vorm­ge­ving.

Ove­ri­gens had de Jen­sen S-V8 heel goed de te­rug­keer van een an­der be­roemd merk kun­nen in­lui­den. De ge­lij­ke­nis­sen met de Aus­tinHe­a­ley 3000 zijn niet toe­val­lig. Het scheel­de zelfs bij­zon­der wei­nig of er was voor de naam­ge­ving van Pro­ject Rio een deal ge­slo­ten met de erf­ge­na­men van Do­nald He­a­ley. Ge­lijk­tij­dig voer­den Bowy­er en Rau­er ech­ter be­spre­kin­gen met Hugh Wain­wright, oud-di­rec­teur en ei­ge­naar van het in­tel­lec­tu­eel erf­goed van Jen­sen. Met de ge­zond­heid van Wain­wright ging het des­tijds ech­ter snel berg­af­waarts en voor­dat hij

zijn goed­keu­ring kon ge­ven voor het ge­bruik van de merk­naam, kwam hij te over­lij­den. Pas maan­den la­ter werd als­nog een ak­koord ge­slo­ten met Wain­wrights we­du­we.

De te­rug­keer van Jen­sen was daar­mee een feit. Bowy­er en Rau­er be­gre­pen heel goed dat de na­la­ten­schap van het trot­se merk gro­te ver­wach­tin­gen bij de lief­heb­ber met zich mee­bracht. De aan­van­ke­lij­ke plan­nen om de road­ster van een V6-mo­tor uit de Opel Ome­ga te voor­zien, ver­dwe­nen di­rect in de prul­len­bak. Er moest een gro­te Ame­ri­kaan­se acht­ci­lin­der­mo­tor ko­men, zo­als ook de klas­sie­ke C-V8 en de ico­ni­sche In­ter­cep­tor die had­den. Hier­voor klop­ten Bowy­er en Rau­er aan bij de Ford Mo­tor Com­pa­ny in De­ar­born. Ze keer­den te­rug naar Red­ditch met de 325 pk ster­ke 4,6-li­ter V8 uit de Ford Mustang SVT Co­bra. Pro­ject Rio werd om­ge­doopt in Pro­ject Vul­can.

Koud­wa­ter­vrees

Met drie­hon­derd aan­be­ta­lin­gen in de poc­ket, liet Cre­a­ti­ve vol goe­de moed een fa­briek bou­wen in Spe­ke, na­bij Li­ver­pool. Doel was om in het eer­ste pro­duc­tie­jaar de 300 ge­schre­ven or­ders te ver­wer­ken en ver­vol­gens elk jaar zes­hon­derd au­to’s te bou­wen. Maar de in­ves­teer­ders in het pro­ject kre­gen koud­wa­ter­vrees. Fi­nan­ci­ë­le toe­zeg­gin­gen wer­den niet na­ge­ko­men en Jen­sen moest nood­ge­dwon­gen het start­schot voor de pro­duc­tie uit­stel­len. Op de Bri­tish Mo­tor Show van 1999 werd aan­ge­kon­digd dat de af­le­ve­ring van de eer­ste S-V8 echt niet lang meer op zich liet wachten, maar bij de ope­ning van de En­gel­se au­to­ten­toon­stel­ling in 2000 za­ten ko­pers van het eer­ste uur nog steeds te wachten op hun sleu­tels. Om al­le ne­ga­tie­ve sen­ti­men­ten af te lei­den, toon­de Jen­sen in Bir­ming­ham het pro­to­ty­pe van een cou­pé: de won­der­scho­ne C-V8.

TVR leg­de de Chi­mae­ra-ko­per niet in de wat­ten met luxe-ar­ti­ke­len als

stuur­be­krach­ti­ging of ABS.

Jen­sen kreeg het tij niet meer ge­keerd. Toen in au­gus­tus 2001 ein­de­lijk de eer­ste S-V8 werd af­ge­le­verd, stond het wa­ter al aan de lip­pen. Lo­nen kon­den niet meer wor­den uit­be­taald, fac­tu­ren van toe­le­ve­ran­ciers ble­ven lig­gen. Na twin­tig S-V8’s leg­den de cu­ra­to­ren in au­gus­tus 2001 be­slag op de boe­del. Daar­mee is het ver­haal ach­ter de over­moe­di­ge re­a­ni­ma­tie van Jen­sen nog niet he­le­maal voor­bij. SV Au­to­mo­ti­ve wist de hand te leg­gen op de on­der­de­len­voor­raad, de rech­ten op de merk­naam Jen­sen en een acht­tien­tal on­af­ge­bouw­de au­to’s. On­der toe­ziend oog van Gra­ham Hen­ley wer­den de laat­ste S-V8’s bij SV Au­to­mo­ti­ve af­ge­bouwd, om door sport­wa­gen­spe­ci­a­list Osel­li aan de man ge­bracht te wor­den.

Voor­de­wind

Het had al­le­maal zo mooi kun­nen zijn. Was het ge­lukt om jaar­lijks zes­hon­derd au­to’s te ver­ko­pen,

dan had Jen­sen kun­nen uit­groei­en tot een se­ri­eu­ze con­cur­rent voor TVR. Het meest suc­ces­vol­le mo­del van de­ze in Black­pool ge­ves­tig­de sport­wa­gen­fa­bri­kant was de Chi­mae­ra, waar­van tus­sen 1993 en 2003 zo’n zes­dui­zend exem­pla­ren zijn ge­bouwd. Ove­ri­gens ging het TVR ook niet al­tijd voor de wind: met de slecht ver­ko­pen­de wed­ge-mo­del­len in een tijd van een eco­no­mi­sche re­ces­sie, stond het be­drijf be­gin ja­ren tach­tig aan de rand van een fail­lis­se­ment.

Eind 1981 meld­de Pe­ter Whee­ler zich als red­der van TVR. Whee­ler voel­de haar­fijn aan wat er bij het be­drijf moest ver­an­de­ren en wat de TVR-ko­per wil­de. Hij greep te­rug naar het klas­sie­ke ont­werp van de in 1979 ver­dwe­nen M-Se­ries en gaf de voor­keur aan de krach­ti­ge Rover V8-mo­tor bo­ven de tech­niek van Ford en Tri­umph. Lang­zaam klau­ter­de TVR weer uit het dal en werd er weer ge­noeg geld ver­diend voor de ont­wik­ke­ling van nieu­we mo­del­len. De om­me­keer kwam in 1990 met de in­tro­duc­tie van de Grif­fith. Met dit mo­del was TVR het kit­car-ni­veau de­fi­ni­tief ont­groeid en werd het een in­te­res­sant al­ter­na­tief voor ko­pers van de ge­ves­tig­de sport­wa­gen­mer­ken. Dank­zij de Grif­fith ver­kocht TVR in 1992 zelfs meer au­to’s in Groot-Brit­tan­nië dan Por­sche …

Toch was de Grif­fith niet voor el­ke klant de ge­droom­de sport­wa­gen. Me­nig­een vond ’m too much. Om ook de­ze ko­pers­groep een pas­sen­de au­to te kun­nen aan­bie­den, ont­wik­kel­de TVR de Chi­mae­ra. Net als bij de Grif­fith werd de ba­sis ge­vormd door een in de au­to­sport (de TVR Tus­can Se­ries) ont­wik­keld bui­zen­chas­sis. Maar met een wat meer ver­ge­vens­ge­zin­de af­stem­ming van het on­der­stel was de au­to een stuk toe­gan­ke­lij­ker – al­hoe­wel de Chi­mae­ra­k­o­per even­min in de wat­ten werd ge­legd met luxe-ar­ti­ke­len als stuur­be­krach­ti­ging of ABS. Daar­voor hoef­de je bij TVR so­wie­so niet aan te klop­pen.

Met een naar 4,0 li­ter op­ge­boor­de ver­sie van de al­om be­ken­de Rover V8-mo­tor, was zelfs de ba­sis­ver­sie van de Chi­mae­ra al een bloed­snel­le au­to. Dank­zij zijn la­ge ge­wicht werd het ver­mo­gen van 240 pk in slechts 5,3 se­con­den om­ge­zet in een snel­heid van 100 km/h. Toch ont­stond al spoe­dig vraag naar meer: TVR lan­ceer­de niet al­leen een High Per­for­man­ce-ver­sie van de Chi­mae­ra 4.0, maar ook een va­ri­ant met een slag­vo­lu­me van 4,3 li­ter (280 pk) en 4,5 li­ter (285 pk). De ul­tie­me Chi­mae­ra kreeg ech­ter een ver­gaand ge­mo­di­fi­ceer­de, tot vijf li­ter ver­gro­te V8, die het (met een ka­ta­ly­sa­tor) tot een ver­mo­gen van 326 pk schop­te. Goed voor een 0-tot100-sprint in 4,4 se­con­den en een top­snel­heid van 269 km/h.

Hoe be­lang­rijk Pe­ter Whee­ler is ge­weest voor het suc­ces van het oer-Brit­se sport­wa­gen­merk, werd zon­ne­klaar na­dat Mr. TVR zijn aan­deel in 2004 ver­kocht aan Ni­co­laj Smo­len­ski. De 24-ja­ri­ge zoon van een rij­ke Rus­si­sche za­ken­man en ban­kier, had wei­nig tijd no­dig om de re­pu­ta­tie en ge­loof­waar­dig­heid van TVR te ver­kwan­se­len. Am­bi­ti­eu­ze toe­komst­plan­nen ten spijt, was het eind 2006 ge­daan met TVR. Smo­len­ski kocht de boe­del ver­vol­gens zelf weer op, maar van een door­start is het nooit ge­ko­men. Pas in 2013 deed Smo­len­ski af­stand van het in­tel­lec­tu­eel ei­gen­dom van TVR. Ach­ter de scher­men werk­ten Les Ed­gar en Jo­hn Cha­sey aan een re­vi­val van

het in­mid­dels 70 jaar ou­de merk. Tij­dens de Good­wood Re­vi­val in sep­tem­ber kan het pu­bliek ken­nis­ma­ken met de nieu­we, door een vijf­li­ter Ford Coy­o­te V8 aan­ge­dre­ven TVR. Als al­les goed gaat …

Gent­le­man en hoo­li­gan

Wan­neer je voor een re­por­ta­ge de be­schik­king hebt over de zeld­za­me Jen­sen S-V8, ligt het voor de hand om er een TVR Chi­mae­ra te­gen­over te zet­ten. Over­een­kom­sten heb­ben bei­de Brit­se road­sters im­mers ge­noeg: ze zijn on­ge­veer even groot, een hoog­ver­mo­gen­de V8mo­tor drijft de ach­ter­wie­len aan, er zijn ve­le vier­kan­te me­ters leer in het in­te­ri­eur ver­werkt en fi­nan­ci­eel wan­be­leid bracht hun bou­wers op de knie­ën. Maar nog gro­ter blij­ken de ver­schil­len te zijn: ter­wijl de Jen­sen S-V8 goe­de sier maakt met zijn be­schaafd fluis­te­ren­de V8mo­tor en rui­me en luxu­eu­ze in­te­ri­eur, tracht de TVR Chi­mae­ra 5.0 je te over­wel­di­gen met zijn in­ti­mi­de­ren­de ge­stal­te en bru­te ge­bul­der.

Voor de S-V8 had Jen­sen een ont­wik­ke­lings­bud­get van slechts 10 mil­joen pond. Des te ver­ras­sen­der is het hoe de­ge­lijk en door­dacht de au­to ei­gen­lijk in el­kaar zit. Ook al is de af­wer­king niet over­al even fraai, de bre­de na­den tus­sen de di­ver­se plaat­de­len heb­ben voor­al een es­the­tisch doel. Ten op­zich­te van el­kaar zijn de ver­schil­len­de plaat­de­len im­mer keu­rig recht ge­mon­teerd. Het in­te­ri­eur wekt de in­druk dat je in een gro­te Ame­ri­kaan­se ca­bri­o­let zit. Je hebt vol­op de ruim­te en ver­ras­send ge­noeg heeft de rij­wind nau­we­lijks vat op je. Bo­ven­dien heeft Jen­sen mooie in­stru­men­ten ge­bruikt en knop­pen toe­ge­past die uniek zijn voor de S-V8. Dank­zij het weel­de­ri­ge kop­pel van de Ford-V8, is het com­for­ta­bel crui­sen. Een klei­ne be­we­ging van het gas­pe­daal wordt be­ant­woord met een soe­pe­le ac­ce­le­ra­tie, waar­bij je ver ver­wij­derd kunt blij­ven van ho­ge toe­ren­tal­len. Al is het leuk om ook in dit ge­bied op ver­ken­ning te gaan: dan laat de V8 een mooie die­pe rof­fel ho­ren en is de ac­ce­le­ra­tie be­hoor­lijk in­druk­wek­kend.

Toch valt het mo­tor­ge­luid van de Jen­sen in het niet bij het woes­te ge­don­der dat het uit­laat­sys­teem van de TVR ten ge­ho­re brengt. Wie er be­vat­te­lijk voor is, kan een bre­de grijns moei­lijk on­der­druk­ken. TVR’s vijf­li­ter V8 le­vert slechts 1 pk meer dan de 4,6-li­ter mo­tor van de Jen­sen, maar van­we­ge de bom­bas­ti­sche ver­mo­gens­op­bouw wekt de Chi­mae­ra de in­druk veel krach­ti­ger te zijn. Dat is ge­mak­ke­lijk ver­klaard wan­neer je de ken­te­ken­pa­pie­ren met el­kaar ver­ge­lijkt: de TVR is 150 ki­lo lich­ter dan de Jen­sen. Zo­wel op de sprint als op top­snel­heid laat de Chi­mae­ra zijn tan­den zien.

Ook al heb­ben bei­de au­to’s een ver­ge­lijk­ba­re ach­ter­grond, het is als­of we op pad zijn met een ge­dis­tin­geer­de gent­le­man en een heet­ge­ba­ker­de hoo­li­gan. Het zijn al­le­bei in­ne­men­de per­soon­lijk­he­den, maar hun ka­rak­ters lig­gen mij­len­ver uit el­kaar. Toch vin­den ze el­kaar weer in de ma­nier waar­op het met ze is af­ge­lo­pen. Over­moe­dig­heid kost­te ze de kop. Toch moe­ten we blij zijn dat er nog Brit­ten zijn die het aan­dur­ven om ou­de na­men nieuw le­ven te bla­zen, en zich niet la­ten af­schrik­ken door avon­tu­ren met een on­for­tuin­lij­ke af­loop. Juist aan de­ze vol­har­den­de per­so­nen heb­ben we een au­to als de Jen­sen S-V8 te dan­ken. En wordt TVR la­ter dit jaar een nieu­we kans ge­gund.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.