Koop­tips NSU 1200 TT (1967-1972)

De NSU 1200 TT is een re­la­tief pro­bleem­lo­ze, on­der­houds­vrien­de­lij­ke klas­sie­ker. Heel ern­sti­ge, kost­ba­re pro­ble­men kent de­ze au­to ei­gen­lijk niet. On­ge­res­tau­reer­de top­exem­pla­ren als de au­to in dit ar­ti­kel zijn een zeld­zaam­heid en dus duur.

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Let voor­al op roest aan de dor­pels en de kof­fer­ruim­te, met na­me in de buurt van de al­daar on­der­ge­brach­te brand­stof­tank. Con­tro­leer of even­tu­e­le plaat­werk­re­pa­ra­ties pro­fes­si­o­neel zijn uit­ge­voerd.

Check de mo­tor op olie­lek­ka­ge. Een hoog olie­ver­bruik duidt op lek­ken­de klep­steel­af­dich­tin­gen. De tech­niek is ge­mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijk en daar­door on­der­houds­vrien­de­lijk. Het ver­van­gen van de kop­pe­ling hoeft niet lan­ger dan een half­uur te du­ren. Een al te va­ge ver­snel­lings­bak­be­die­ning is meest­al te­rug te voe­ren op een ver­sle­ten of niet goed vast­zit­tend be­die­nings­me­cha­nis­me.

Veel tech­ni­sche on­der­de­len zijn nog ver­krijg­baar, ze­ker bij Duit­se spe­ci­a­lis­ten. Kop­lam­pu­nits, plaat­werk­de­len en spul­len voor het in­te­ri­eur zijn las­ti­ger te vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.