Koop­tips Re­nault Ca­ra­vel­le (1958-1968)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De Ca­ra­vel­le werd voor­na­me­lijk ge­bouwd voor de Ame­ri­kaan­se markt. Zo­doen­de is een groot deel van de ruim 117.000 ge­bouw­de cou­pés en ca­bri­o­lets de oce­aan over­ge­gaan. In Eu­ro­pa en he­le­maal in ons land moet je de­ze chi­que Re­nault dan ook met een lan­taarn­tje zoe­ken. Door­dat er veel on­der­de­len zijn ge­bruikt van vo­lu­me­mo­del­len, is de on­der­de­len­voor­zie­ning goed. Als je car­ros­se­rie­de­len zoekt, wordt het een las­ti­ger ver­haal. De kor­te wiel­ba­sis zorgt in com­bi­na­tie met de lich­te voor­zij­de voor een ei­gen­ge­reid rij­ge­drag, dat met de in­tro­duc­tie van de Ca­ra­vel­le S aan­zien­lijk werd ver­be­terd.

De ca­bri­o­let had een tor­sie­stijf­heid die

CARROSSERIE die naam nau­we­lijks ver­dient. Slecht slui­ten­de deu­ren en barst­jes in de lak on­der­stre­pen dat in veel ge­val­len. Ook de be­ken­de roest­nesten ver­die­nen een nauw­keu­ri­ge in­spec­tie. Voor­al de ge­deel­ten on­der de sier­strips en het vak on­der het re­ser­ve­wiel lo­pen ge­vaar.

De tech­niek van de Flo­ri­de/Ca­ra­vel­le stamt

TECH­NIEK van de Dau­phi­ne, la­ter dien­de de Re­nault 8 als tech­niek­do­nor. Vroe­ge mo­del­len heb­ben soms last van lek­ka­ge in het koel­sys­teem en van een de­fec­te wa­ter­pomp. De lan­ge scha­kel­we­gen zijn ver­ve­lend, maar ze hoe­ven niet op ern­sti­ge pro­ble­men te dui­den. Uit­ge­lub­ber­de on­der­stel­bus­sen en de­fec­te rub­bers ko­men vaak voor. De ac­cu hoort ei­gen­lijk voor­in te zit­ten, maar hij is vaak ver­plaatst naar de mo­tor­ruim­te. Let op bij de ca­brio­kap: in de loop der ja­ren wer­den drie ver­schil­len­de va­ri­an­ten ge­mon­teerd.

Veel on­der­de­len zijn al­leen ge­bruikt le­ver­baar

ON­DER­DE­LEN en dan nog is het vaak een kwes­tie van ge­luk heb­ben. Dit geldt zo­wel voor car­ros­se­rie­de­len als voor de­tails als lo­go’s en por­tier­gre­pen. De me­cha­ni­sche com­po­nen­ten zijn van­we­ge de ho­ge pro­duc­tie­aan­tal­len een­vou­di­ger te vin­den. In som­mi­ge ge­val­len wor­den on­der­de­len op­nieuw ge­pro­du­ceerd, bij clubs we­ten ze vaak ook waar je heen moet.

De Ca­ra­vel­le is voor­zien van een

spor­tief ogend, over­zich­te­lijk dash­board met veel in­stru­men­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.