NIET ZON­DER HAND­SCHOE­NEN

Een klas­sie­ke Ja­gu­ar duur? Ach, een ou­de­re XJ is best te be­ta­len, maar voor­zich­tig­heid is ge­bo­den. In dit koop­ad­vies be­lich­ten we de be­lang­rijk­ste valkui­len.

Classic Cars (Netherlands) - - Koop­ad­vies - Tekst: In­go Ei­berg, Gert Weg­man

On­langs ge­von­den op Markt­plaats.nl: een Ja­gu­ar XJ 5.3 Sove­reign van de eer­ste ei­ge­naar voor nog geen 4000 eu­ro. Daar­voor heb je een klas­siek ogen­de Brit­se li­mo met een 300 pk ster­ke V12 on­der de kap. Met nog maar 185.000 ki­lo­me­ter op de tel­ler, en hij valt nog in de over­gangs­re­ge­ling voor klas­sie­kers ook! Mits je hem ’s win­ters op stal zet, be­taal je dus ook maar een schijn­tje aan we­gen­be­las­ting voor dit bij­na 2 ton we­gen­de ge­vaar­te. Snel toe­slaan dan maar? Hoho, even ver­der le­zen. Mmm, de au­to ver­toont wel wat roest en vol­gens de ver­ko­per heeft een van de dor­pels op ter­mijn las­werk no­dig. En door­dat de au­to lang heeft stil­ge­staan, moet de mo­tor weer even goed af­ge­steld wor­den. Oké, ver­der nog iets? O

who ca­res? ja, de air­con­di­ti­o­ner werkt niet, maar

Er zit toch een schuif­dak in ...

Lie­ver een zes­ci­lin­der

Het in­ter­net staat vol met dit soort schijn­baar aan­trek­ke­lij­ke XJ’s waar­aan ‘nog een beet­je werk zit’. Daar­on­der be­vin­den zich vast in­te­res­san­te exem­pla­ren, maar het blijft op­pas­sen ge­bla­zen. Som­mi­ge ‘res­te­ren­de kar­wei­tjes’ heb­ben bij zo’n klas­sie­ke Brit na­me­lijk wat meer voe­ten in de aar­de dan je zou den­ken, ze­ker als de au­to is voor­zien van die in the­o­rie zo be­geer­lij­ke twaalf­ci­lin­der. Toch maar la­ten staan dan, al die be­taal­ba­re XJ’s? Ze­ker niet, maar als je lang­du­rig en te­gen niet al te ho­ge kos­ten ple­zier wilt be­le­ven aan zo’n Brit­se scho­ne, kun je be­ter voor een zes­ci­lin­der gaan. Ja­gu­ar-spe­ci­a­list Ha­rald Sa­gi­o­glou is hier­over heel stel­lig: “Je kunt be­ter 8000 eu­ro neer­tel­len voor een goe­de zes­ci­lin­der dan de helft voor een twaalf­pit­ter.” Daar­bij maakt het niet uit of je voor een Ja­gu­ar of een Daim­ler kiest, want de on­der­lin­ge ver­schil­len zijn ge­ring.

In de werk­plaats van Per­fec­tCar in Keu­len, waar Ha­rald de scep­ter zwaait, zet­ten we een XJ van de der­de ge­ne­ra­tie (1979-1993) op de brug. Ha­rald wijst ons op de zwak­ke plek­ken, waar­van een aan­tal voor­al na lang­du­ri­ge stil­stand op­treedt. De Ja­gu­ar XJ neemt het spreek­woord ‘rust roest’ blijk­baar vrij let­ter­lijk.

STIL­STAND IS ACH­TER­UIT­GANG De­ze wijs­heid geldt voor de Ja­gu­ar XJ in ver­sterk­te ma­te.

DIF­FE­REN­TI­EEL Als de olie­keer­ring lekt of als er bij­ge­lui­den hoor­baar zijn, check dan ook de te­gen het dif­fe­ren­ti­eel ge­mon­teer­de ach­ter­rem­men.

ACH­TER­AS Con­tro­leer de la­gers en af­dich­tin­gen van de ach­ter­as op scheur­vor­ming en lek­ka­ge.

ELEK­TRI­SCHE AN­TEN­NE Me­nig niet-wer­ken­de elek­tri­sche an­ten­ne sneu­velt in de au­to­was­straat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.