DRIE GENERATIES XJ

Hoe ver­lei­de­lijk de V12 ook is, op ter­mijn is de zes­ci­lin­der een veel be­te­re aan­koop.

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies -

De XJ Se­ries III werd ge­le­verd met drie ver­schil­len­de mo­to­ren. Naast de tot 1992 ge­bouw­de 5,3-li­ter V12 kon de klant kie­zen uit twee zes­ci­lin­der lijn­mo­to­ren, met een ci­lin­der­in­houd van 3,4 of 4,2 li­ter. Daar­van le­vert de klein­ste 162 pk, ter­wijl de grootste er 205 in de aan­bie­ding heeft. Als je niet al­leen waar­de hecht aan de klas­sie­ke lij­nen en de tijd­lo­ze uit­stra­ling van de XJ, maar af en toe ook graag een ste­vig tus­sen­sprin­tje trekt, con­cen­treer je dan op de 4.2. Die is dui­de­lijk de vlot­ste van de twee. Om het ben­zi­ne­ver­bruik hoef je het niet te la­ten, want dat ligt bij bei­de zes­ci­lin­ders op het­zelf­de ni­veau. Re­ken op een ge­mid­del­de van zo’n 1 op 7.

Mocht je een in­te­res­san­te au­to heb­ben ge­von­den, dan is het bij de be­zich­ti­ging zaak om oren en ogen, maar ei­gen­lijk al je zin­tui­gen goed de kost te ge­ven. “Dat be­gint al met een blik op de aan­we­zi­ge sleu­tels”, al­dus Ha­rald. “Is de set com­pleet en net­jes, of is er spra­ke van een bij el­kaar ge­raapt zooi­tje van ver­sle­ten sleu­tels? Een en an­der geeft vaak een goe­de in­di­ca­tie van de ma­nier waar­op eer­de­re ei­ge­na­ren met de au­to zijn om­ge­spron­gen.” Vol­gen­de stap is het tes­ten van de cen­tra­le ver­gren­de­ling. Ont­gren­de­len al­le slo­ten net­jes mee wan­neer je het be­stuur­der­spor­tier van het slot doet? Zo ja, dan is dat door­gaans een goe­de in­di­ca­tie voor de al­ge­he­le staat van de boord­elek­tra. Als al­leen het be­stuur­der­spor­tier van het slot springt, is so­wie­so de cen­tra­le ver­gren­de­ling ka­duuk, maar vaak blijft het daar niet bij.

Ver­geet de tank niet

Haal bij het be­tre­den van het in­te­ri­eur diep adem door je neus. Als de XJ van­bin­nen muf ruikt, is er zeer waar­schijn­lijk spra­ke van on­dich­te por­tier- en schuif­dak­rub­bers. Dit ver­oor­zaakt wa­ter­lek­ka­ge, met vocht­scha­de en schim­mel­vor­ming in de vloer­be­dek­king tot ge­volg. Ook kan het hout­fi­neer krom­trek­ken of dof uit­slaan. Ver­der moet het in­te­ri­eur een net­te in­druk ma­ken. Leer met pa­ti­na kan heel mooi zijn, maar scheu­ren en los­la­ten­de stik­na­den bie­den een ar­moe­di­ge aan­blik, en dat wil nie­mand bij zo’n ede­le Brit.

Mocht je de in­druk heb­ben dat de au­to al een tijd­je niet heeft ge­re­den, werp dan een blik in bei­de tan­k­ope­nin­gen. Schijn met een zak­lamp naar bin­nen en check of er spra­ke is van cor­ro­sie. Als de tanks ook maar het ge­ring­ste spoor van roest ver­to­nen, mag je de mo­tor niet star­ten. Er be­staat een gro­te kans dat de ben­zi­ne sterk ver­ou­derd is en dus niet meer ge­schikt voor con­sump­tie. Als je de mo­tor toch met ver­ou­der­de ben­zi­ne start, loop je het ri­si­co dat de in­jec­to­ren ver­stopt of zelfs de­fect ra­ken, met ho­ge ver­van­gings­kos­ten tot ge­volg. Ben­zi­ne die de houd­baar­heids­da­tum ge­pas­seerd is, moet wor­den af­ge­tapt, waar­na de tank dient te wor­den ge­rei­nigd.

Check al­vo­rens je een proef­rit maakt de DOT-co­de van de ban­den. Staat de au­to op sterk ver­ou­derd, uit­ge­droogd en hard ge- wor­den rub­ber? Laat hem dan maar staan. So­wie­so heeft een proef­rit op ou­de ban­den wei­nig zin om­dat het rij­ge­drag er sterk ne­ga­tief door wordt be­ïn­vloed, bo­ven­dien dui­den stok­ou­de ban­den op lang­du­ri­ge stil­stand. “Daar wordt geen en­ke­le au­to be­ter van, en ze­ker een XJ niet. Au­to’s die re­gel­ma­tig zijn ge­bruikt, ver­to­nen door­gaans veel min­der pro­ble­men”, al­dus on­ze Ja­gu­ar-spe­ci­a­list.

Pro­bleem­loos

Let tij­dens de eer­ste me­ters van de proef­rit goed op het stuur- en rij­ge­drag. Door het ho­ge wa­gen­ge­wicht wordt de la­ge­ring van de voor­wiel­op­han­ging vrij zwaar be­last. Als de di­ver­se la­gers te veel spe­ling ver­to­nen, merk je dat aan vroeg­tij­dig op­tre­dend on­der­stuur en een zeer vaag aan­voe­len­de be­stu­ring. Ook de ach­ter­wiel­op­han­ging ver­dient de no­di­ge aan­dacht. Door de af­we­zig­heid van dwars­draag­ar­men aan de bo­ven­zij­de van de achteras, krij­gen de ove­ri­ge la­gers het ste­vig voor hun kie­zen. Mocht je na het ne­men van een bocht nog moe­ten na­cor­ri­ge­ren door­dat de achteras zijn ei­gen rich­ting lijkt te kie­zen, dan is het tijd voor een re­vi­sie. Spits te­vens je oren om ge­zang van­uit het dif­fe­ren­ti­eel te kun­nen ont­dek­ken. Is er in­der­daad spra­ke van een

zin­gen­de tand­wiel­kast, dan zijn de la­gers en keer­rin­gen waar­schijn­lijk aan ver­van­ging toe.

Voor wie nu dreigt af te ha­ken, heb­ben we ge­luk­kig ook goed nieuws: als de zes­ci­lin­der lijn­mo­to­ren vol­gens voor­schrift wor­den on­der­hou­den, zijn ze vrij­wel pro­bleem­loos. Met­ter­tijd kan er na­tuur­lijk wel eens een ver­ou­der­de koel­wa­ter­slang scheu­ren of een wa­ter­pomp stuk­gaan, maar dat zijn nor­ma­le ver­ou­de­rings­ver­schijn­se­len. Als de mo­tor met zijn L-Je­tro­nic-in­spui­ting moei­zaam start en niet mooi loopt, is er waar­schijn­lijk spra­ke van ach­ter­stal­lig on­der­houd. Gaat dit ook nog eens ver­ge­zeld van tik­ge­lui­den, dan zijn de kleps­to­ter­ge­lei­ders waar­schijn­lijk aan ver­van­ging toe.

Is het bo­ven­staan­de al­le­maal in or­de en hebt u tij­dens de proef­rit in al­le com­fort ge­no­ten van de prach­ti­ge zes­ci­lin­der­sound, dan is het tijd voor een in­spec­tie van het sta­ti­ge koets­werk. Hier­bij ver­dient voor­al de spon­ning van het schuif­dak bij­zon­de­re aan­dacht, maar ver­geet ook niet het voor­ruit- en ach­ter­ruit­fra­me uit­ge­breid te chec­ken. He­laas be­perkt de roest­ge­voe­lig­heid van de XJ zich niet tot de­ze plek­ken. Ook de dor­pels, de wiel­kas­ten, het voor­ste deel van de wa­gen­bo­dem en de fels­ran­den val­len vaak ten prooi aan het brui­ne mon­ster.

Om de staat van een XJ echt goed te kun­nen be­oor­de­len, moet je hem op een hef­brug zet­ten. Al­leen dan kun je ont­dek­ken of de la­ge­ring van de wiel­op­han­ging in goe­de staat is, bo­ven­dien ko­men even­tu­eel lek­ken­de pak­kin­gen en leidingen hier aan het licht. Maak van de ge­le­gen­heid ge­bruik om te­vens het rem­sys­teem aan een in­spec­tie te on­der­wer­pen.

Re­la­tief zui­nig

We noem­den het al eer­der, nog meer dan bij an­de­re au­to’s be­te­kent stil­stand achteruitgang voor de XJ. Het loont dan ook de moei­te om op zoek te gaan naar een au­to die met eni­ge re­gel­maat is in­ge­zet. Hoewel de prij­zen voor de oer-XJ in­mid­dels uit het dal zijn ge­kro­pen, hoef je niet leeg te lo­pen op de aan­schaf van de­ze klas­sie­ke Ja­gu­ar. Ver­ge­le­ken met de Se­ries I en II kun je een goe­de Se­ries III voor ver­hou­dings­ge­wijs gun­sti­ge prij­zen op de kop tik­ken. En kies je dan voor de 205 pk ster­ke zes­ci­lin­der, dan kún je er ook re­gel­ma­tig mee rij­den, zo­als ei­gen­lijk ver­eist is, wil je de XJ in goe­de staat hou­den. Niet al­leen zal de­ze mo­tor je niet zo snel in de steek la­ten, ten op­zich­te van de 5.3 V12 is de 4.2 ook re­la­tief zui­nig. Met de na­druk op re­la­tief, want al is de XJ een heer van stand, ook met zes­ci­lin­der­mo­tor ver­toont hij de drink­ge­woon­ten van een Brit­se voet­bal­hoo­li­gan. De V12 zuipt op zijn beurt even­veel als twee Brit­se voet­bal­hoo­li­gans.

Lang­zaam maar ze­ker wordt

de Ja­gu­ar XJ een steeds po­pu­lair­de­re klas­sie­ker. De spaak­wie­len wer­den niet af

fa­briek ge­le­verd.

Bij ge­brek aan bo­ven­ste draag­ar­men wor­den de wel

aan­we­zi­ge ach­ter­asla­ge­rin­gen ex­tra zwaar be­last.

De 4,2-li­ter zes­ci­lin­der met brand­stofin­spui­ting is de ide­a­le mo­tor voor de XJ; vol­doen­de krach­tig en be­hoor­lijk be­trouw­baar.

Na­tuur­lijk spreekt de 5,3-li­ter V12 meer tot de ver­beel­ding, maar je kunt be­hoor­lijk leeg­lo­pen op de on­der­houds- en re­pa­ra­tie­kos­ten.

Ver­sle­ten la­gers in de wiel­op­han­ging ma­ken zich vrij­wel al­tijd ken­baar door een zeer wol­lig weg- en stuur­ge­drag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.