Se­ries I (1968-1973)

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies -

De eer­ste ge­ne­ra­tie XJ (af­kor­ting van eX­pe­ri­men­tal Ja­gu­ar) is de laat­ste Ja­gu­ar die door grond­leg­ger Sir Wil­li­am Ly­ons werd ont­wor­pen. Het mo­del ver­ving niet al­leen de Mark 2, maar te­vens de toen­ma­li­ge S-Ty­pe en de 420. XJ-ko­pers kon­den kie­zen uit twee zes­ci­lin­ders met een ci­lin­der­in­houd van res­pec­tie­ve­lijk 2,8 of 4,2 li­ter. Als top­mo­del gold de 5.3 V12. Van de Se­ries I wer­den 98.343 stuks ge­pro­du­ceerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.