Ar­ri­ve­der­ci Al­brecht

De BMW 503 en 507 zijn wa­re mees­ter­wer­ken van ont­wer­per Al­brecht Graf von Goertz, maar de V8-mo­del­len de­den BMW wel bij­na de das om. In het fraaie To­scaan­se land­schap gaan we op pad met de zo mo­ge­lijk nog fraai­e­re 503 Cou­pé.

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage - Tekst: Jo­han­nes Rieg­sin­ger • Fo­to’s: Uwe Fi­scher

Dit voelt niet goed. Je kunt niet met een klas­sie­ker met een waar­de van een kwart mil­joen eu­ro door de heu­vels ja­gen als­of je met een goed­ko­pe huur­au­to op pad bent. Je moet even te­rug­scha­ke­len om de au­to en de om­ge­ving goed in je op te kun­nen ne­men. De leeu­we­ri­ken lij­ken hier stuk­ken van Puc­ci­ni ten ge­ho­re te bren­gen, de ci­troen­ach­ti­ge geur van de bui­ten­lucht zorgt voor een ro­man­ti­sche sfeer en de ci­pres­sen die de weg om­zo­men, lij­ken uit een fol­der van de lo­ka­le VVV te stam­men. Waar de weg net nog slin­ge­rend door de uit­lo­pers van de Apen­nij­nen liep, rij­den we nu op een kaars­recht stuk met mooi egaal as­falt dat ons uit­no­digt om de BMW even de spo­ren te ge­ven. We ge­ven de 503 Cou­pé graag de kans om ein­de­lijk eens de 507 Road­ster de baas te zijn – en dit is het mo­ment. Al­le 140 paar­den mo­gen ga­lop­pe­ren. De 3,2-li­ter V8 lijkt het heer­lijk te vin­den dat we de teu­gels la­ten vie­ren, al snel danst de naald van de toe­ren­tel­ler tus­sen de 5000 tpm en het ro­de ge­bied. In dit toe­ren­be­reik is de mo­tor waar­schijn­lijk al ja­ren niet meer ge­weest.

Een paar me­ter voor ons jaagt een spier­wit­te BMW 507 op de ide­a­le lijn. De lan­ge, zil­ver­kleu­ri­ge slier­ten van het gras langs de weg waai­en op door de rij­wind en da­len ver­vol­gens op sier­lij­ke wij­ze weer neer. Het oogt al­le­maal

won­der­schoon – en zo klinkt het ook. Uit de el­len­lan­ge uit­la­ten van de 507 klinkt diep V8ge­grom, in­druk­wek­kend ge­plof bij het aan­rem­men voor boch­ten en fu­ri­eus ge­rof­fel op de rech­te stuk­ken. De V8 on­der de lan­ge rech­te mo­tor­kap is goed voor 140 pk, in de ja­ren vijf­tig hoor­de je daar­mee tot de gro­te jon­gens.

Op pa­pier maakt on­ze don­ker­ro­de cou­pé geen kans om de­ze broe­der­twist in zijn voor­deel te be­slech­ten: hij heeft tien pk min­der en weegt bij­na 200 ki­lo meer dan de com­pac­te­re road­ster. En la­ten we eer­lijk zijn: de 503 oogt lang niet zo ver­lei­de­lijk als zijn twee­zits broer. Ze­ker in de­ze kleur doet hij nog­al braaf en bur­ger­lijk aan. Aan de voor­kant zien we recht­op ge­plaatste, smal­le BMW-nie­ren met daar­naast ron­de kop­lam­pen. De chro­men strips op de lucht­in­la­ten tus­sen de daar­on­der ge­plaatste licht­units doen den­ken aan het pot­loodsnor­re­tje van Clark Ga­ble. Dit was (en is) echt een au­to voor fijn­proe­vers. Met de­ze luxu­eu­ze cou­pé kwam je al­tijd goed voor de dag, zo­wel voor het ca­si­no in Mon­te Car­lo als bij de plaat­se­lij­ke krui­de­nier. Dank­zij het in­ge­to­gen ui­ter­lijk wordt de be­stuur­der van de 507 Road­ster ver­rast door on­ze aan­val.

Twee­de plaats

Ten op­zich­te van de gla­mou­reu­ze 507 delf­de de 503 al­tijd het on­der­spit. Wel­is­waar wer­den bei­de mo­del­len hal­ver­we­ge de ja­ren 50 ont­wor­pen door de in­mid­dels le­gen­da­ri­sche Al­brecht Graf von Goertz, maar ter­wijl de 507 in rap tem­po uit­groei­de tot een icoon, moest de 503 ge­noe­gen ne­men met een plek in de mar­ge. Zelfs de wulps ge­lijn­de ‘Ba­roc­ken­gel’, de mo­del­reeks 501/502, kreeg vaak meer aan­dacht dan de 503 met zijn strak­ke en mo­der­ne lij­nen­spel. En als het dra­ma van 1959 ter spra­ke komt, waar­bij de veel te du­re V8-mo­del­len bij­na zorg­den voor het fail­lis­se­ment van BMW, wordt de 507 al­tijd ge­spaard. Na­tuur­lijk, het ís een tijd­lo­ze schoon­heid en de El­vis Pres­ley-fac­tor (de Ame­ri­kaan­se zan­ger had ook zo'n fraaie BMW-road­ster) deed een hoop, maar ei­gen­lijk is het niet eer­lijk dat de 503 al­tijd in zijn scha­duw is blij­ven staan. Dat de 507 ook nog eens bij BMW zelf werd ge­bouwd en de 503-pro­duc­tie werd uit­be­steed aan car­ros­se­rie­bou­wer Baur, maakt de ver­stands­hou­ding tus­sen bei­de broers er ook niet be­ter op. Het is tijd voor ge­noeg­doe­ning. Weg­glij­dend over al­le vier de wie­len geeft de 503 al­les om de 507 te pas­se­ren. We trap­pen het gas­pe­daal tot op de bodem. De klep­pen dan­sen, de nok­ken­as­sen zin­gen, de zui­gers ha­me­ren. We rij­den het rech­te stuk op en zet­ten aan om in te ha­len. Al­le kaar­ten lig­gen nu op ta­fel, de be­stuur­der van de road­ster weet dat zijn kop­po­si­tie in ge­vaar is. De 507-be­stuur­der ver­trouwt ech­ter op de hel­den­sta­tus van zijn au­to en kijkt zelf­ge­noeg­zaam voor zich uit. Met wa­re doods­ver­ach­ting stor­ten we ons­zelf ech­ter in de bocht, ho­pend dat de ou­de trom­mel­rem­men er­voor zul­len zor­gen dat we de snel­heid weer tij­dig van ons af kun­nen schud­den. Het loopt al­le­maal goed af, be­le­digd par­keert de 507-be­stuur­der zijn au­to langs de weg. Sint-Chris­tof­fel heeft ons goe­de dien­sten be­we­zen. De eu­fo­rie maakt ech­ter al snel plaats voor schaam­te, want de def­ti­ge cou­pé is niet ge­maakt voor zul­ke ca­pri­o­len. We had­den er niet aan moe­ten den­ken dat de­ze Gran Tu­ris­mo uit BMW’s moei­lijk­ste pe­ri­o­de in het be­to­ve­ren­de To­scaan­se groen was be­land, tus­sen de San­gio­ve­se-wijn­ran­ken.

Com­pro­mis­loos

De ele­gant ge­lijn­de cou­pé heeft ons ook heel dui­de­lijk ge­maakt dat hij het grens­be­reik lie­ver laat voor wat het is. De bij­na 60 jaar ou­de, hy­drau­lisch be­dien­de trom­mel­rem­men doen eerst he­le­maal niets en trek­ken de gro­te BMW ver­vol­gens op een angst­aan­ja­gen­de ma­nier al­le kan­ten op door­dat ze plot­se­ling aan­grij­pen en dan al snel blok­ke­ren. De dia­go­naal­ban­den gooi­en bij dat soort on­ver­wach­te

De chro­men strips op de lucht­in­la­ten doen den­ken aan het pot­loodsnor­re­tje van Clark Ga­ble.

koers­wij­zi­gin­gen al snel de hand­doek in de ring. De be­stu­ring is even­eens een ver­haal apart. Wie ver­wacht dat een BMW-stuurinrichting al­tijd een goe­de feed­back, een com­pro­mis­lo­ze pre­ci­sie en een ple­zie­ri­ge te­gen­druk biedt, wordt door de 503 uit de droom ge­hol­pen: com­pro­mis­loos is hier al­leen het vol­le­di­ge ont­bre­ken van te­rug­kop­pe­ling. Het de flin­ter­dun­ne ba­ke­lie­ten stuur danst zelfs als je ste­vig door­rijdt on­be­kom­merd van links naar rechts. Pas naar­ma­te je ver­der in­stuurt, neemt de te­gen­druk toe. Dat gaat dan ech­ter weer in zo’n hoog tem­po dat je er op boch­ti­ge we­gen al snel ach­ter­komt dat je va­ker naar de sport­school had moe­ten gaan. We la­ten on­ze spor­tie­ve am­bi­ties dan ook va­ren en gun­nen de cou­pé een pas­sen­de rij­stijl. Dank­zij de ont­bre­ken­de B-stij­len en de voor de ja­ren 50 ken­mer­ken­de gro­te rui­ten komt er veel licht het in­te­ri­eur bin­nen. Dat ziet er ove­ri­gens za­ke­lijk uit, maar je hebt vol­doen­de be­we­gings­vrij­heid.

De V8 rof­felt er te­vre­den op los. We di­ri­ge­ren de 503 nu met on­ze vin­ger­top­pen over de weg en ge­nie­ten van het ve­der­lich­te scha­ke­len van de vier­ver­snel­lings­bak en het ri­an­te kop­pel. Al snel pas­seert de ge­grief­de 507 Road­ster ons weer, maar dat deert ons niet. De BMW 503 Cou­pé is op zijn ei­gen wij­ze ook een fas­ci­ne­ren­de au­to. In­der­tijd was hij be­la­che­lijk duur, waar­door de au­to be­paald geen ga­ran­tie voor suc­ces was. Nu doet dat er ech­ter niet meer toe, het is ge­woon een fraaie, waar­de­vol­le klas­sie­ker. Niets meer en niets min­der.

Zelfs de wulps ge­lijn­de ‘Ba­roc­ken­gel’ kreeg meer aan­dacht dan de 503 met zijn strak­ke en mo­der­ne lij­nen­spel.

Ro­meinen­weg in de Oud­heid,

Mil­le Mig­lia-mijl­paal, Gi­ro d’Ita­lia-hoog­te­punt, Twee­de We­reld­oor­log-slag­veld: op de Fu­ta-pas werd op ve­le ma­nie­ren

ge­schie­de­nis ge­schre­ven.

Fu­rious Fif­ties: in car­ros­se­rie­kleur ge­spo­ten 16-inch wie­len met vleu­gel­moe­ren.

Ook met een laag­je stof op zijn carrosserie oogt de BMW chic: de ki­lo­me­ters­lan­ge gra­vel­we­gen

la­ten hun spo­ren na.

Rock-’n-roll: de nos­tal­gisch ogen­de Bec­ker Mexi­co-ra­dio speelt ook mo­der­ne Ita­lo-pop af.

In­ge­to­gen schoon­heid. Dank­zij de een­vou­di­ge op­zet en de lo­gi­sche in­de­ling is de be­die­ning van het ele­gan­te 503-dash­board kin­der­spel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.