Geef ’m de ruim­te

De Pon­tiac Bon­ne­vil­le uit 1960 heeft veel ruim­te no­dig, des­noods een he­le zout­vlak­te. Dat is ech­ter niet de re­den dat hij werd ver­noemd naar de Bon­ne­vil­le Salt Flats in Utah.

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impresie - Tekst: Ger­rit Rei­chel, Igor Stuif­zand • Fo­to’s: Wim Woe­ber

Al sinds men­sen­heu­ge­nis wordt elk jaar in au­gus­tus de zout­vlak­te van Bon­ne­vil­le in de Ame­ri­kaan­se staat Utah over­spoeld door pick-uptrucks en mo­tor ho­mes. Ach­ter de mees­te van de­ze voer­tui­gen hangt een op­leg­ger, waar­op een vreemd­soor­tig pro­jec­tiel is vast­ge­sjord. Dan houdt het kon­vooi er­gens mid­den op de ein­de­lo­ze, sneeuw­wit­te zout­vlak­te halt, om on­der de ver­schroei­en­de zon voor een he­le week zijn kam­pe­ment op te slaan. De pro­jec­tie­len ver­dwij­nen on­der ten­ten en wor­den ont­daan van hun kleur­rij­ke plaat­werk, zo­dat er de laat­ste hand kan wor­den ge­legd aan hun fors op­ge­voer­de mo­to­ren. Wan­neer de af­stel­lin­gen klop­pen, wur­men de sleu­te­laars zich in het krap­pe pro­jec­tiel, dat bij­kans nóg min­der ruim­te biedt dan de strak­ke brand­we­ren­de over­all die ze dra­gen. Bij het star­ten van de eer­ste mo­to­ren is de Bon­ne­vil­le Speed Week be­gon­nen.

In 1954 werd een stu­die­mo­del van Pon­tiac ver­noemd naar de unie­ke lo­ca­tie van dit jaar­lijks te­rug­ke­ren­de snel­heids­spek­ta­kel. Pon­tiacs hoofd­ont­wer­per Har­ley Earl, die la­ter vi­ce­pre­si­dent van Ge­ne­ral Mo­tors werd, vond tij­dens een be­zoek­je aan de il­lus­te­re zout­vlak­te de in­spi­ra­tie voor de Bon­ne­vil­le Spe­ci­al. Dit stu­die­mo­del was een spor­tie­ve twee­zit­ter met vleu­gel­deu­ren en een dak van plexi­glas. Maar zo­als het vaak met con­cept cars gaat, ver­dween ook de Bon­ne­vil­le Spe­ci­al spoe­dig weer uit beeld. Drie jaar la­ter keer­de de naam Bon­ne­vil­le ech­ter te­rug, op de meest luxe ver­sie van de Star Chief-mo­del­reeks. De Ame­ri­kaan­se mer­ken had­den de goe­de ge­woon­te hun mo­del­len elk jaar in­grij­pend te ver­an­de­ren, waar­bij de Star Chief Custom Bon­ne­vil­le Con­ver­ti­ble voor mo­del­jaar 1958 als een op zich­zelf staand mo­del werd ge­ïn­tro­du­ceerd. De naam Bon­ne­vil­le bleef ver­vol­gens bij­na vijf­tig jaar lang in ge­bruik.

Spiek­brief­je

De la­te ja­ren vijf­tig wa­ren een span­nen­de pe­ri­o­de voor Pon­tiac. Aan het roer van Ge­ne­ral Mo­tors ston­den drie am­bi­ti­eu­ze ma­na­gers, die flink de be­zem door de win­kel haal­den. Het eer­ste wa­pen­feit van ge­ne­ral ma­na­ger Se­mon ‘Bun­kie’ Knud­sen en zijn ont­wik­ke­lings­chefs E.M. Es­tes en Jo­hn DeLorean, was het af­scheid van het al­ou­de Pon­tiac-lo­go met het in­di­a­nen­hoofd. Dit werd ver­van­gen door een nieuw em­bleem met een slan­ke ro­de pijl, de Ar­row­head. Ver­vol­gens ont­wik­kel­den ze voor mo­del­jaar 1959 een ge­heel nieu­we vorm­taal, waar­bij de Pon­tiac-mo­del­len een veel be­ter her­ken­baar ei­gen ge­zicht kre­gen met een in twee­ën ge­deel­de gril­le. Ook wa­ren de au­to’s dui­de­lijk la­ger en bre­der ge­bouwd dan hun voor­gan­gers. Om dit mo­ge­lijk te ma­ken, was een chas­sis ont­wik­keld met een gro­te­re spoor­breed­te. Dit chas­sis kreeg de wel­lui­den­de naam Wi­de Track en zorg­de voor be­dui­dend be­te­re rij­ei­gen­schap­pen – hoewel bij Ame­ri­kaan­se au­to’s uit de­ze tijd na­tuur­lijk al­les re­la­tief was ...

De nieu­we Pon­tiacs voor 1959 wa­ren een schot in de roos. Met een leng­te van 5,60 me­ter en een breed­te van meer dan twee me­ter, spra­ken de au­to’s zelfs de Ame­ri­kaan aan die ge­wend was zich voort te be­we­gen in een luxe li­mou­si­ne. De spoor­breed­te van de au­to’s be­droeg 1,63 me­ter. Dat is zelfs voor een he­den­daag­se suv nog een in­druk­wek­ken­de maat­voe­ring.

Voor mo­del­jaar 1960 keer­de Pon­tiac ech­ter te­rug naar een wat meer in­ge­to­gen stijl. De ge­deel­de gril­le werd ver­van­gen door een ver­chroomd roos­ter over de ge­he­le wa­gen­breed­te – om ver­vol­gens voor 1961 weer plaats te ma­ken voor een ge­deel­de gril­le. Lief­heb­bers van het merk her­ken­nen zo het bouw­jaar van de au­to, zon­der daar­voor een spiek­brief­je no­dig te heb­ben. Ons fo­to­mo­del, een Bon­ne­vil­le Vis­ta, rol­de in 1960 als 778ste au­to van de band in de Pon­tiac-fa­briek in Kansas Ci­ty. Bij­na de helft van al­le Bon­ne­vil­les uit 1960 was een vier­deurs Vis­ta, de meest zeld­za­me exem­pla­ren zijn de Con­ver­ti­ble (17.062 stuks) en de Sta­ti­on Wa­gon (slechts 5163).

Well­ness-ruim­te

Na bij­na vijf­tig jaar door ene Mis­ter Dou­g­las uit San­ta Ro­sa, Ca­li­for­nië ver­troe­teld te zijn,

werd de au­to ver­scheept naar Eu­ro­pa. De Bon­ne­vil­le liet zijn for­maat op de Ame­ri­kaan­se high­ways al gel­den, de hui­di­ge ei­ge­naar moest de ga­ra­ge naast zijn huis zelfs ver­bou­wen om de Bon­ne­vil­le er­in te kun­nen zet­ten. On­der de mo­tor­kap ligt een V8 met een in­houd van 6,4 li­ter, die een ver­mo­gen le­vert van 303 zeer op­ti­mis­ti­sche SAE-pk’s. Dit is de stan­daard­mo­tor van de Bon­ne­vil­le, des­tijds werd ook nog de TriPo­wer­ver­sie met een ver­mo­gen tot 348 pk ge­le­verd.

Wan­neer je het por­tier opent, heb je toe­gang tot een ty­pi­sche well­ness-ruim­te uit de ja­ren zes­tig. Me­ni­ge voor­zie­ning waar­over de Bon­ne­vil­le stan­daard be­schik­te, kost­te bij de con­cur­re­ren­de mer­ken een meer­prijs. Voor de ket­ting­ro­ken­de mad men die voor een pitch on­der­weg zijn naar een po­ten­ti­ë­le klant, is er voor­in zelfs voor­zien in twee ri­an­te as­bak­ken – bij die keu­ze heeft de breed­te van de au­to on­ge­twij­feld een gro­te rol ge­speeld. Maar nu er toch bij­na nie­mand meer rookt, is de Spor­ta­ble Tran­sis­tor Ra­dio een veel in­te­res­san­ter ac­ces­soi­re: je kunt ’m uit het dash­board ha­len om bui­ten de au­to te ge­brui­ken.

De Pon­tiac Bon­ne­vil­le uit 1960 is een kop­pen­draai­er van de eer­ste or­de, wan­neer je op laag tem­po door een wil­le­keu­ri­ge dorps­kern of stads­cen­trum rolt. Dat valt met na­me van­af de bij­rij­ders­stoel op, aan­ge­zien je van­ach­ter het stuur al­le con­cen­tra­tie no­dig hebt om de au­to bin­nen de lijn­tjes te hou­den. De bre­de Bon­ne­vil­le voelt zich in Eu­ro­pa dui­de­lijk min­der thuis dan in zijn thuis­land. Maar zo­dra de be­bouw­de kom ach­ter je ligt en de we­gen wat bre­der wor­den, kan het gas­pe­daal rus­tig wor­den in­ge­trapt. Met de Hy­dra-Ma­tic au­to­maat in de sport­stand re­a­geert de Pon­tiac, on­der be­ge­lei­ding van de luid gor­ge­len­de 4-bar­rel car­bu­ra­teur, ver­ras­send snel. Maar daar staat wel een gro­te dorst te­gen­over: ge­mid­deld is 1 op 5 à 6 al heel ge­woon, bij dit soort exer­ci­ties stroomt er al­leen nog maar meer ben­zi­ne rich­ting de V8mo­tor. Niet al­leen het for­maat van de Pon­tiac Bon­ne­vil­le is grens­over­schrij­dend, zijn ver­bruik is dat even­zeer ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.