70 jaar er­va­ring

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Vol­gend jaar wordt de eer­ste Land Rover 70 jaar. Als men­sen die leef­tijd be­rei­ken, ver­tel­len ze maar wat graag over vroe­ger. En te­recht, want ze heb­ben veel mee­ge­maakt. Dat geldt ook voor de Land Rover Se­ries en De­fen­der. In het boek Icon word je mee­ge­no­men langs le­gen­da­ri­sche ex­pe­di­ties, red­dings­ope­ra­ties en avon­tu­ren die met de­ze in­druk­wek­ken­de au­to’s zijn on­der­no­men. Uit de ar­chie­ven van het merk en een trom­mel­tje waar vroe­ger Frie­se dúm­kes in za­ten, kwa­men prach­ti­ge fo­to’s te­voor­schijn. Ook in­ter­view­de Land Rover de men­sen ach­ter de au­to’s: van pro­duc­tie­me­de­wer­kers tot be­lang­rij­ke klan­ten. Het voor­woord is ge­schre­ven door Ri­chard Ham­mond. Het boek is on­li­ne te be­stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.