85 mph

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impresie -

Met de ont­staans­ge­schie­de­nis van de au­to vers in het ge­heu­gen, voelt het ex­tra bij­zon­der om in een DeLorean te rij­den. We trek­ken de hand­greep van de vleu­gel­deur naar ons toe en til­len de deur op. Dit gaat ver­ras­send licht. We la­ten ons zak­ken in de die­pe kuip­stoel, wer­pen on­ze lan­ge be­nen over de bre­de dor­pel en mer­ken dat er pre­cies ge­noeg been­ruim­te is. Dat heeft me­neer DeLorean goed be­dacht. Al zal hij met zijn 1,93 me­ter ook wel ge­merkt heb­ben dat de bre­de mid­den­tun­nel wed­ij­vert met de rech­ter­knie. We kij­ken vol in de zon als we naar de lus van de vleu­gel­deur grij­pen, de in­ke­ping in de deur zorgt voor vol­doen­de hoof­druim­te. Het in­stru­men­ta­ri­um met wit­te let­ters ligt in een gro­te ko­ker van zwart leer. Door de plat­lig­gen­de voor­ruit kij­ken we in breed­beeld op de weg.

We zit­ten vlak voor de V6-mo­tor en ho­ren hem te­vre­den brom­men, sis­sen en ra­te­len. De PRV-mo­tor (ont­wik­keld door Peu­ge­ot, Re­nault en Volvo) zou ei­gen­lijk in het mid­den ko­men te lig­gen, maar er moest in de ca­bi­ne ruim­te wor­den ge­maakt voor de golf­tas van Jo­hn DeLorean. Zo­doen­de zit de mo­tor net als bij de 911 ách­ter de achteras. Die as draagt dan ook het mees­te ge­wicht (65 pro­cent). Dat er maar 35 pro­cent op de voor­as drukt, komt de be­stu­ring ten goe­de. Aan­ge­zien de DMC-12 geen stuur­be­krach­ti­ging heeft, moe­ten we er bij la­ge snel­he­den zwaar aan trek­ken. Rolt de au­to een­maal, dan is de be­stu­ring juist licht. Hij stuurt ook nog eens ver­ras­send pre­cies en di­rect. De ac­ce­le­ra­tie­kracht van de 2,8-li­ter V6 is niet ver­bluf­fend, ze­ker niet met de drie­traps au­to­maat. Daar­aan merk je dat Jo­hn DeLorean een com­for­ta­be­le crui­ser heeft ge­maakt en niet zo­zeer een sport­wa­gen. De ve­ring is dan ook erg ver­ge­vings­ge­zind. De ruit­jes links en rechts ach­ter voor­ko­men dat er een enor­me do­de hoek ont­staat en dat komt de vei­lig­heid ten goe­de. De rij­vei­lig­heid is ook dik in or­de, want de au­to ligt zo ste­vig op de weg dat we moei­te­loos het laat­ste streep­je op de snel­heids­me­ter pas­se­ren (85 mph). Dat brengt ons angst­val­lig dicht in de buurt van tijd­reis­snel­he­den. Stel je voor dat Jo­hn DeLorean het op­nieuw kon doen. Met het­zelf­de idee, de­zelf­de au­to en zelfs de­zelf­de fa­briek, maar dit­maal on­der­steund door vol­doen­de geld. Dan zou de DeLorean DMC-12 on­ge­twij­feld het suc­ces­ver­haal van de ja­ren tach­tig zijn ge­wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.