De am­bi­ties van Al­vis

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impresie -

Al­vis is een min­der be­ken­de naam in de lan­ge lijst van ver­dwe­nen Brit­se au­to­pro­du­cen­ten. Het merk werd in 1919 op­ge­richt in Coven­try door on­der­ne­mer Tho­mas Jo­hn. In 1920 bouw­de de ma­chi­ne­fa­briek zijn eer­ste per­so­nen­au­to. De­ze 10/20 werd ge­pre­zen om zijn kwa­li­teit en zijn pres­ta­ties. Al­vis fa­bri­ceer­de in klei­ne aan­tal­len en was niet vies van ex­pe­ri­men­ten, waar­van voor­wiel­aan­drij­ving het meest in het oog springt. Mi­ni­ont­wer­per Alec Is­si­go­nis, die er en­ke­le ja­ren in dienst was, ont­wik­kel­de voor Al­vis een mo­tor met uit­scha­kel­ba­re ci­lin­ders. De be­kend­ste voor­oor­log­se au­to was de Speed 20, een ele­gan­te en spor­tie­ve twee­zit­ter.

De Twee­de We­reld­oor­log maak­te een eind aan de am­bi­ties van Al­vis als ge­spe­ci­a­li­seerd sport­wa­gen­merk. Wel­is­waar bleef de fa­briek op een laag pit­je draai­en, tot­dat een bom­bar­de­ment op Coven­try daar een eind aan maak­te. Na de oor­log pak­te Al­vis zijn au­to­pro­duc­tie weer op met de TA21, la­ter ge­volgd door de TC21. Maar dat wa­ren niet de au­to’s waar­aan Al­vis zijn be­kend­heid dank­te, dat wa­ren de re­la­tief so­be­re doch be­trouw­ba­re ge­zins­au­to’s.

Al­vis bouw­de ook le­ger­voer­tui­gen. Die brach­ten de no­di­ge fi­nan­ci­ë­le mid­de­len in het laatje, waar­door de ver­lies­ge­ven­de per­so­nen­au­to­tak kon blij­ven be­staan. Tot­dat Rover de au­to­di­vi­sie in 1965 over­nam, om even la­ter zelf op te gaan in Bri­tish Ley­land Mo­tor Com­pa­ny. Al­vis leg­de zich van­af dat mo­ment toe op zijn spe­ci­a­li­teit, de le­ger­voer­tui­gen. Het is tot op de dag van van­daag ac­tief in de­ze bran­che, zij het niet on­der de­zelf­de naam. In 2004 nam BAE Sys­tems Al­vis over, waar­door de naam ver­lo­ren ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.