Maat­werk in EPS-jar­gon

Hebt u een nieu­we uit­laat voor uw his­to­ri­sche au­to no­dig, of is de mo­tor van uw Ame­ri­kaan­se klas­sie­ker drin­gend aan ver­van­ging toe? Dan is EPS Uit­la­ten & USA En­gi­nes in het Gro­ning­se Kiel-Win­de­weer al sinds 1984 uw ver­trouw­de adres.

Classic Cars (Netherlands) - - Advertorial -

Het klinkt de ei­ge­naar van een klas­sie­ker on­ge­twij­feld be­kend in de oren: “Sor­ry, maar dat on­der­deel kun­nen we niet meer le­ve­ren.” Het is een van de uit­da­gin­gen van de klas­sie­ker­hob­by: het valt nog niet mee om een ou­de au­to op de weg te hou­den. Stel, een uit­laat­dem­per is door­ge­roest en aan ver­van­ging toe, maar een nieu­we dem­per is met geen mo­ge­lijk­heid meer te vin­den. Wat moet je dan? Nou, ei­gen­lijk is dat heel sim­pel. Bel of mail met EPS. De be­ken­de uit­la­ten­spe­ci­a­list uit Kiel-Win­de­weer kan er­voor zor­gen dat uw klas­sie­ker of young­ti­mer weer van een nieu­we uit­laat

custom ma­de. wordt voor­zien – EPS le­vert uit­la­ten ge­heel op maat, voor el­ke au­to, mo­tor, trac­tor, en elk schip of wil­le­keu­rig an­der voer-/ vaar­tuig dat een ver­bran­dings­mo­tor heeft.

EPS Uit­la­ten

EPS kan bo­gen op een ja­ren­lan­ge er­va­ring op het ge­bied van op maat ge­maak­te uit­laat­sys­te­men. In 1984 ves­tig­de het be­drijf zich in de voor­ma­li­ge aard­ap­pel­meel­fa­briek De Toe­komst in Kiel-Win­de­weer, vlak­bij Hoo­ge­zand. De fo­cus lag in de­ze tijd op de im­port en ver­koop van on­der­de­len voor Ame­ri­kaan­se au­to’s, maar al­gauw kwam er een werk­plaats voor on­der­houd bij. Im­mers: wie een Ame­ri­kaan­se au­to reed, wil­de ook dat er ge­de­gen on­der­houd aan werd uit­ge­voerd.

Maar zelfs voor een spe­ci­a­list in de on­der­de­len van Ame­ri­kaan­se au­to’s was het niet al­tijd even een­vou­dig om ver­van­gen­de on­der­de­len te vin­den voor de au­to’s die hem voor on­der­houd wer­den aan­ge­bo­den, bij­voor­beeld wan­neer er een nieu­we uit­laat ge­mon­teerd moest wor­den. Voor dit pro­bleem werd snel een op­los­sing ge­von­den. Om de ei­ge­naar van de au­to geen ‘nee’ te hoe­ven ver­ko­pen, werd hier­voor een uit­laat­buig­ma­chi­ne in ge­bruik ge­no­men. De­ze ma­chi­ne leg­de de ba­sis voor EPS, dat in kor­te tijd uit­groei­de tot een ge­re­nom­meer­de naam in de klas­sie­ker- en young­ti­mer­we­reld.

Maat­werk in EPS-jar­gon be­te­kent dat zo­veel mo­ge­lijk re­ke­ning wordt ge­hou­den met de wen­sen van de klant, wan­neer een nieuw uit­laat­sys­teem wordt ge­con­stru­eerd. Na­tuur­lijk is het be­lang­rijk dat de uit­laat goed ‘smoelt’, ook al is er van het sys­teem niet veel meer zicht­baar dan het spruit­stuk on­der de mo­tor­kap en het eind­stuk on­der de ach­ter­bum­per. Daar­naast is het ge­luid heel be­lang­rijk: als de

klant de klan­ken van­uit de mo­tor­ruim­te be­ter tot hun recht wil la­ten ko­men, of wan­neer een wat la­ger vo­lu­me de voor­keur heeft, dan kan daar bin­nen de gren­zen van de tech­ni­sche mo­ge­lijk­he­den naar wor­den ge­han­deld. Over tech­niek ge­spro­ken: na­tuur­lijk is de ‘flow’ van de uit­laat­gas­sen een be­lang­rijk uit­gangs­punt. Mocht de klant stre­ven naar een ver­mo­gens­toe­na­me, dan valt de dia­me­ter van het uit­laat­sys­teem hier­op aan te pas­sen. In ver­uit de mees­te ge­val­len wordt er­voor ge­ko­zen om een nieuw uit­laat­sys­teem te ver­vaar­di­gen van roest­vast staal. Be­lang­rijk voor­deel van de­ze me­taal­soort is de lan­ge le­vens­duur: het is im­muun voor roest. Ui­ter­aard brengt het ook een aan­tal ‘moei­lijk­he­den’ met zich mee, want rvs zet door hit­te meer uit dan (roest­ge­voe­lig) staal. Als goed­ko­per al­ter­na­tief biedt EPS een uit­laat­sys­teem van ge­a­lu­mi­ni­seerd staal aan, dat veel lan­ger mee­gaat dan staal, maar niet de­zelf­de le­vens­duur heeft als rvs. In som­mi­ge ge­val­len is het nood­za­ke­lijk om rvs 409 in plaats van 304 toe te pas­sen, voor­al bij toe­pas­sin­gen met veel hit­te, tril­lin­gen of heel scher­pe boch­ten. Rvs 409 is min­der ge­voe­lig voor scheu­ren en laat zich be­ter bui­gen. Het gaat daar­en­te­gen wel roes­ten aan de bui­ten­kant, maar het roest níet door. Min­der ge­schikt dus voor het zicht­werk, maar pri­ma voor kri­ti­sche de­len on­der de au­to.

Voor de mees­te klas­sie­kers en young­ti­mers wordt het nieu­we uit­laat­sys­teem in de werk­plaats van EPS op maat ge­maakt, maar voor som­mi­ge po­pu­lai­re mo­del­len wor­den ook kan­ten-kla­re sys­te­men uit voor­raad aan­ge­bo­den. Bij­voor­beeld voor de Ford Mustang 289 V8 uit de pe­ri­o­de 1964½ – 1967, maar ook de

Maat­werk in EPS-jar­gon be­te­kent dat zo­veel mo­ge­lijk re­ke­ning wordt ge­hou­den met de wen­sen van de klant.

ach­ter­ste dem­per van de BMW Z1 – die een ae­ro­dy­na­mi­sche func­tie heeft – kan di­rect wor­den ge­le­verd. Te­vens kan bij EPS wor­den aan­ge­klopt als bij een be­staand, nog in een goe­de con­di­tie ver­ke­rend uit­laat­sys­teem slechts een deel ver­van­gen hoeft te wor­den. Bij­voor­beeld wan­neer er een lek­ka­ge is op­ge­tre­den bij een flexi­bel kop­pel­stuk. In een der­ge­lijk ge­val be­staat im­mers niet de nood­zaak het ge­he­le uit­laat­sys­teem te ver­van­gen.

USA En­gi­nes

EPS Uit­la­ten vormt een hech­te twee-een­heid met USA En­gi­nes. De naam van dit be­drijf spreekt voor zich: het ver­koopt en plaatst mo­to­ren van Ame­ri­kaan­se kom­af in au­to’s en bo­ten.

cra­te en­gi­nes Dit kun­nen zo­ge­naam­de zijn – fa­brieks­nieu­we mo­to­ren die in een hou­ten krat wor­den aan­ge­le­verd – maar ook ge­re­vi­seer­de mo­to­ren. USA En­gi­nes werkt nauw sa­men met een aan­tal spe­ci­a­lis­ten in de Ver­e­nig­de Sta­ten, en heeft al­tijd zo’n 300 à 400 mo­to­ren op voor­raad, zo­wel voor klas­sie­kers en young­ti­mers van Ford, Ge­ne­ral Mo­tors en Chrys­ler, als voor de ple­zier­vaart en lich­te in­du­strie­toe­pas­sin­gen. Bij een ge­re­vi­seer­de mo­tor is re­ke­ning ge­hou­den met het ge­bruik op lpg, door mid­del van ge­har­de klep­zit­tin­gen. Te­vens kan de klant kie­zen uit tal van ac­ces­soi­res ter ver­fraai­ing van de (re­vi­sie-) mo­tor, bij­voor­beeld in de vorm van ver­chroom­de klep­pen­dek­sels of een in het oog sprin­gend lucht­fil­ter­huis. Ook voor on­der­de­len ter ver­be­te­ring van de brand­stof­toe­voer en ont­ste­king, ben u bij USA En­gi­nes aan het juis­te adres.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.